Architekt MČ Praha 20

Náplň architekta MČ Praha 20:

Obecně:

– odborné poradenství orgánům městské části v samosprávné činnosti při řešení  problémů z oblasti územního plánování, urbanismu, architektury, památkové péče a rozvoje města a při urbanisticko-architektonické přípravě investic MČ Praha 20

Konkrétně:

– spoluvytváření koncepcí urbanisticko-architektonického rozvoje městské části

– koordinace a pomoc při zpracování strategického plánu a jeho aktualizací

– předkládání návrhů a doporučení orgánům města na urbanisticko-architektonické úpravy a opatření ve městě

– účast ve výběrových komisích

– účast při veřejných projednání projektů

– spolupráce na tvorbě veřejného prostoru, včetně řešení oprav, rekonstrukcí a mobiliáře

– zpracování odborných vyjádření k urbanistickým a architektonickým záměrům jiných investorů pro orgány samosprávy městské   části, a to zejména k rozsáhlým záměrům nebo záměrům v exponovaných nebo významných místech městské části

– zpracování odborných vyjádření k projednávání územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace

– spolupráce při zpracování zadávacích podmínek na stavby pořizované z prostředků městské části

– spolupráce na přípravné a projektové dokumentaci na stavby, pořizované z prostředků městské části

– zpracování různých neformálních koncepčních dokumentů, návrhů a studií rozvoje

– konzultace se soukromými investory za účelem přiměřeného usměrňování jejich záměrů z hlediska koncepce urbanisticko-architektonického rozvoje městské části