Platný územní plán

Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy

Platný územní plán hlavního města Prahy byl schválen Zastupitelstvem hl.m. Prahy v roce 1999 s účinností od 1. 1. 2000 (Jde o tzv. Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy). Tento územní plán byl pořízen na celé území hlavního města Prahy, tedy včetně území MČ Praha 20. Podrobnější územně plánovací dokumentace (např. regulační plán nebo územní plán pro vymezenou část území hl.m. Prahy) není na území MČ Praha 20 vydána.

Platný územní plán by měl být zveřejněn na odkazu: http://www.iprpraha.cz/platnyplan nebo na odkazu Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy (Portál hlavního města Prahy) (praha.eu)

 

Územní plán sídelního útvaru hl.m. Prahy se skládá z grafické a textové části.

Grafická část obsahuje 11 výkresů:

 • Výkres č.4 – Plán využití ploch (základní výkres)
 • Výkres č.5 – Doprava
 • Výkres č.9 – Vodní hospodářství a odpady
 • Výkres č.10 – Energetika
 • Výkres č.11 – Přenos informací a kolektory
 • Výkres č.19 – Územní systém ekologické stability
 • Výkres č.20 – Vyhodnocení záborů ZPF a PUPFL(LPF)
 • Výkres č.25 – Veřejně prospěšné stavby
 • Výkres č.31 – Podrobné členění ploch zeleně
 • Výkres č.36 – Bydlení v centrální části města
 • Výkres č.37 – Vymezení zastavitelného území

Původní znění textové části (závazné části) bylo vydáno vyhláškou č. 32/1999 Sb. hl.m. Prahy. Závazná část územního plánu byla dále měněna formou vyhlášek a opatření obecné povahy. Zásadní změnou, která se dotkla celého území města a měnila metodiku územního plánu, byla změna Z 1000/00 ,

tzv. revize Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která vydána opatřením obecné povahy č. 6/2009.

 

Neméně zásadní změnou, která se dotkla prakticky celé textové části územního plánu, se stala změna Z 2832/00, která byla schválena usnesením č. 39/85 Zastupitelstva hl.m. Prahy a vydána opatřením obecné povahy č. 55/2018.

Účinnost změny Z 2832/00 nastala dne 12.10.2018.

Výsledná podoba textové části výroku změny Z2832/00

Součástí odůvodnění návrhu změny Z 2832 byly i dvě metodiky, a to:

A) Metodická příloha k platnému územnímu plánu
(Sloužící ke sjednocení výkladu postupů a pojmů souvisejících s aplikací Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy. Je doporučená i pro projektanty a pracovníky příslušných úřadů).

Z2832_Metodická příloha k územnímu plánu

B) Zásady pro zpracování zákresů do panoramatických pohledů
(Na území MČ Praha 20 bude používána prakticky pouze v případě, kdy bude třeba ověřit možné použití nově zaváděného nejvyššího podmíněně přípustného koeficientu podlažních ploch KPPp).

Z2832_Zásady pro zpracování zákresů do panoramatických pohledů