Strategické plánování

Akční plán strategického plánu rozvoje MČ na období 2018 – 2020

Projednávání aktualizace strategického plánu rozvoje hl. m. Prahy

Akční plán Strategického plánu na období 2015-2016 vč. klíčových problémů/úkolů v oblasti dopravy a strategie jejich řešení.

Schválený akční plán SP na období 2015-16 vč. klíčových problémů/úkolů v oblasti dopravy a strategie jejich řešení č.usnesení ZMČ 7/2.2/15 ze dne 15.6.2015. 

Vyhodnocení Akčního plánu strategického plánu 2013-2014

Schválené vyhodnocení Akčního plánu SP 2013-14 č.usnesení ZMČ 7/2.2/15 ze dne 15.6.2015

Územně analytické podklady hlavního města Prahy – 2014 

Základní údaje.pdf      Krajinná infrastruktura.pdf     Město.pdf     Využití území.pdf     Rozvojový potenciál.pdf 

Dopravní infrastruktura.pdf     Technická infrastruktura.pdf     Ekonomická infrastruktura.pdf

Nástroje uplatňování veřejného zájmu.pdf     Implementace UPP UPD.pdf     Hodnoty a problémy.pdf

Vyhodnocení vyváženosti vztahu.pdf     Příloha indikátory udržitelnosti rozvoje.pdf

Strategický plán rozvoje MČ Praha 20 byl schválen usnesením Zastupitelstva městské části Praha 20 č. 21/4.1/13 ze dne 16.9.2013

Texty Strategického plánu rozvoje MČ Praha 20 „ upravené po veřejném projednání 3.9.2013 na Chvalském zámku.
Celý strategický plán – komplet
Přílohy:

Bc. Lenka Tomsová

ČOV Čertousy

  • ČOV Čertousy
  • ČOV Čertousy EMPLA
  • ČOV Čertousy – výkup a sběr odpadů
  • Dopis na VGP se žádostí o změnu způsobu čerpání
  • Odpověď na žádost VGP
  • Zastřešení – v současné době je podepsána smlouva se zhotovitelem stavby, předpokládaný termín realizace je 2.Q 2015. Termín je ovlivněn zejména dlouhými dodacími lhůtami zařízení na čištění odtahované vzdušniny a na míru vyráběného sklolaminátového zastřešení tří uskladňovacích nádrží kalu.
  • Informace k 22.6.2015: v současné době probíhá (v souladu s původním předpokladem) realizace akce – stavební a montážní práce na místě ohledně zastřešení ČOV
  • ČOV Čertousy Rozptylová studie
  • Informace k 3.11.2015: zastřešení ČOV Čertousy proběhlo v letních měsících. Zařízení na PČOV Čertousy je v současné době testováno v režimu komplexních zkoušek. Vodoprávnímu úřadu už jsme oznámili ukončení fáze výstavby a připravenost k zahájení zkušebního provozu ve smyslu podmínek stavebního povolení. Termín kontrolní prohlídky stavby před zkušebním provozem ještě nebyl vypsán. Délka zkušebního provozu je stanovena ve stavebním povolení na dobu 6 měsíců.
Návrh obecně závazné vyhlášky

Strategický plán

Vážení spoluobčané, od září 2012 se společně s Vámi věnujeme tvorbě „Strategického plánu rozvoje MČ Praha 20“. Předkládáme Vám první zpracované výsledky rozsáhlých analytických materiálů. Jsou to „Výsledky dotazníkového šetření“ a tzv. SWOT analýzy klíčových oblastí. Budeme rádi, pokud přispějete svými názory a podněty ke zpracovaným analýzám.

Hana Moravcová (starostka MČ Praha 20)

Vážení spoluobčané

tak jak jsme vám slíbili na veřejném představení „Dopravně inženýrské studie MČ Praha 20“, zveřejňujeme jí v plném znění i zde (soubor Přílohy DIS). Své náměty a připomínky prosím zasílejte do 31. 3. 2013 i v tomto případu na níže uvedenou kontaktní adresu:

Zápisy a připomínky z jednání s občany nad Strategickým plánem rozvoje MČ Praha 20

Studie úpravy okolí školského arealu v HP

Doplnění úvodní rozvahy nad územím Městské části Praha 20 pro potřeby Metropolitního plánuího plánu

Demografická studie Městské části Praha 20 zaměřená na oblast školství, sociálních služeb a zdravotnictví s horizontem prognózy do roku 2027

Revitalizace parků MČ z finanční podpory z Operačního programu Praha-Konkurenceschopnost

Revize zátopových čar rybníka Paleček