Projekty

Logo JPD2

Rekonstrukce Chvalského zámku

V roce 2005 podala městská část Praha 20 žádost o dotaci z fondů Evropské unie, dotačního programu JPD 2 (Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha) na rekonstrukci Chvalského zámku. JPD 2 představoval program podpory schválený pro období let 2004 – 2006, jehož prostřednictvím hlavní město Praha čerpalo prostředky z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF).
žádost byla podána do 3. výzvy k předkládání projektů v JPD 2:
Priorita: 1. Revitalizace a rozvoj městského prostředí
Opatření: 1.2 Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch
Název projektu: Nové městské centrum Prahy 20 – kulturní památka Chvalský zámek

V roce 2006 podala městská část Praha 20 druhou žádost o dotaci z fondů Evropské unie do 4. výzvy dotačního programu JPD 2:
Priorita: 1. Revitalizace a rozvoj městského prostředí
Opatření: 1.3 Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích
Název projektu: Letní scéna Chvalský zámek – zlepšení kvality života a veřejné infrastruktury v MČ Praha 20

První projekt byl zaměřen na rekonstrukci vlastní budovy zámku. Druhý projekt, „Letní scéna Chvalský zámek“, byl zaměřen na vybudování letní scény v areálu Chvalského zámku, vybudování nových parkovacích míst (i pro handicapované), úpravu zeleně v areálu, instalaci kamerového systému a slavnostní osvětlení zámku. S letní scénou vznikl nový dvoupodlažní moderní objekt se sociálním zařízením a průchodem do malé zámecké zahrady na jižním svahu zámku. V atriu zámku stojí plachtová konstrukce zastřešující větší část nádvoří, pod ní se skrývá mobilní konstrukce letní scény s jevištěm a hledištěm pro sto diváků.

Celková výše dotace včetně spolufinancování státního rozpočtu i hlavního města Prahy byla cca 70 mil. Kč.

Zrekonstruovaný Chvalský zámek byl slavnostně otevřen pro veřejnost 1.5.2008. Informace o akcích pořádaných na Chvalském zámku najdete na www.chvalskyzamek.cz.

 


 

Operační program Životní prostředí

Zateplení základní školy Stoliňská 823

Dne 30. září 2011 byla dokončena realizace projektu Zateplení ZŠ Stoliňská 823, Praha 20 – Horní Počernice.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Realizované opatření spočívalo v zateplení obvodových stěn, výměně výplní, zateplení stropu pod střechou a zateplení stropu nad suterénem.

Realizací projektu dochází ke snížení emisí CO2 o cca 33 t/rok a k úspoře energie cca 611 GJ/rok.

Celkové náklady na realizaci akce byly 5,3 mil. Kč.

Celkové náklady uznatelné pro dotaci činily 3 519 815 Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 2 991 843 Kč (85 %) a příspěvek SFŽP ČR 175 991 Kč (5 %).

 


 

 

EFEKT 2011

 

Rekonstrukce kotelny v budově ZŠ Stoliňská 823

Dne 20.9.2011 byla dokončena rekonstrukce kotelny v budově základní školy Stoliňská 823.

Akce byla spolufinancována ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2011.

Realizací projektu dochází ke snížení emisí CO2 o cca 5,318 t/rok a k úspoře energie cca 95 KJ/rok.

Celkové náklady na rekonstrukci kotelny byly 1,2 mil. Kč. Výše dotace byla 390 tis. Kč.

 

 


Operační program Životní prostředí

Komunitní kompostárna Horní Počernice

Předmětem projektu byla výstavba kompostárny včetně dodání technologie.

Kompostárna se nachází v Horních Počernicích u ulice Božanovská na parcele číslo 4229/1.

Stavba kompostárny byla dokončena 30.11.2011. V září 2012 byla dodána technologie kompostárny a byl zahájen zkušební provoz.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Realizací projektu dochází ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování či třídění o 1 500 t/rok.

Celkové uznatelné náklady činily 8 541 809 Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 7 260 538 Kč (85 %), příspěvek Státního fondu životního prostředí ČR 427 090 Kč (5 %) a příspěvek MČ Praha 20 byl 854 181 Kč (10 %).

 


 

 Hlavní město Praha

Rekonstrukce asfaltového hřiště  vedle DDM v areálu Ratibořická-Chodovická na multifunkční hřiště

Dne 20.9.2011 byla dokončena rekonstrukce asfaltového hřiště vedle DDM.

Asfaltové hřiště o rozměrech 15×24 m ve školním sportovním areálu mezi FZŠ Chodovická 2250 a ZŠ Ratibořická 1700 bylo změněno na multifunkční hřiště s umělým povrchem o rozměrech 30×24 m.

Na akci byl poskytnut grant od hlavního města Prahy v rámci Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze pro rok 2011.
Celkové náklady na realizaci akce byly 1,59 mil. Kč, výše grantu od hl. m. Prahy byla 1 mil. Kč.

 


Nadace ČEZ

Dopravní hřiště u ZŠ Stoliňská 2440

200. Oranžové hřiště Nadace ČEZ 

Dne 4.10.2012 bylo slavnostně otevřeno před budovou ZŠ Stoliňská 2440 dopravní hřiště s herními prvky. Na hřišti jsou umístěny dopravní značky, semafor, železniční přejezd s funkční signalizací, herní sestava se skluzavkou, žebřík a lanové prvky. Hřiště svým vybavením spojuje  funkci dopravního, herního a sportovního hřiště.

Na výstavbu hřiště poskytla Nadace ČEZ grant ve výši 939 970 Kč v rámci projektu Oranžové hřiště.

 


 

Hlavní město Praha

Sportovní prvky na víceúčelovém hřišti u ZŠ Stoliňská

Na víceúčelové hřiště před budovou ZŠ Stoliňská 2440 byly v roce 2012 umístěny sportovní prvky, na které byl poskytnut grant hlavního města Prahy ve výši téměř 500 000 Kč.

 


 

Operační program Životní prostředí

Zateplení MŠ Spojenců 2170

V září 2013 byla dokončena realizace projektu Zateplení MŠ Spojenců 2170, Praha 20 – Horní Počernice.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Realizované opatření spočívalo v zateplení obvodových stěn, výměně výplní, zateplení střechy a zateplení stropu nad suterénem. Součástí projektu byla též rekonstrukce kotelny.

Realizací projektu dochází ke snížení emisí CO2 o cca 29 t/rok a k úspoře energie cca 522 GJ/rok.

Celkové náklady na realizaci akce byly cca 6,4 mil. Kč.

Celkové náklady uznatelné pro dotaci činily 4 017 881 Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 3 415 198 Kč (85 %) a příspěvek SFŽP ČR 200 894 Kč (5 %).

 

 


 

Operační program Životní prostředí

Snížení imisní zátěže na území městské části Praha 20

Městská část Praha 20 obdržela dotaci ve výši 3 582 000 Kč z fondů EU v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Snížení imisní zátěže na území městské části Praha 20“.

V listopadu 2013 byl dodán zametací vůz Multicar M27C 4×4 s nástavbou samosběrného zametače Trilety MCK2.
Od února 2014 probíhá pravidelné čištění komunikací v Horních Počernicích.

Celkové náklady na pořízení zametacího vozu a přípravu žádosti o dotaci činily 3 998 690 Kč.

Celkové náklady uznatelné pro dotaci činily 3 980 000 Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie  3 383 000 Kč (85 %) a příspěvek SFŽP ČR 199 000 Kč (5 %).

 

 


 

Operační program Životní prostředí

Zateplení FZŠ Chodovická 2250

V listopadu 2014 byla dokončena realizace projektu Zateplení FZŠ Chodovická 2250.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem podpory byly energetické úspory v objektu Gymnázia a FZŠ Chodovická v Horních Počernicích. Opatření spočívalo v zateplení obvodového pláště a výměně výplní otvorů.

Realizací projektu dochází ke snížení emisí CO2 o cca 268 t/rok a k úspoře energie cca 2 681 GJ/rok.

Celkové náklady na realizaci akce byly cca 15,9 mil. Kč.

Celkové náklady uznatelné pro dotaci činily 11 127 570 Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 9 458 435 Kč (85 %) a příspěvek SFŽP ČR 556 378 Kč (5 %).


 

Operační program Životní prostředí

Zateplení MŠ Ratibořická 2299 – 1. etapa

V listopadu 2014 byla dokončena realizace projektu nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken.

Celkové náklady na realizaci akce byly cca 11 mil. Kč.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem podpory byly energetické úspory v části budovy MŠ Ratibořická 2299 v Horních Počernicích. Opatření spočívalo v zateplení obvodového pláště a výměně výplní otvorů.

Realizací projektu dochází ke snížení emisí CO2 o cca 24 t/rok a k úspoře energie cca 246 GJ/rok.

Celkové náklady uznatelné pro dotaci činily 2 952 663 Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 2 509 763 Kč (85 %) a příspěvek SFŽP ČR 147 633 Kč (5 %).