Z čeho se Metropolitní plán skládá

Návrh Metropolitního plánu se fyzicky skládá ze závazné části a odůvodnění, které se dále člení na textovou a grafickou část. Grafická část závazné části se skládá z hlavního výkresu, výkresu infrastruktury, výkresu základního členění území a výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.

Ty doplňují tři schémata: schéma metropolitních priorit, schéma formálních rozvojů města a krajiny a schéma výškové regulace.