O Partnerství

O historii partnerské spolupráce Horních Počernic s městy Brunsbüttel a Mions

Partnerská spolupráce měst znamená, že se dvě komunity spojí, aby pořádaly akce s evropskou perspektivou, s cílem řešit své problémy a vytvářet mezi sebou stále pevnější vazby přátelství.

Tuto definici vyslovil Jean Bareth, jeden ze zakladatelů Rady evropských obcí a regionů, už po druhé světové válce. Určil tak hlavní hodnoty, které partnerská spolupráce představuje: přátelství, spolupráci a vzájemnou informovanost mezi národy Evropy. Je nejen výrazem evropské jednoty a identity budované od základů, ale pravděpodobně také nejviditelnější formou evropské spolupráce. Městská část Praha 20 – Horní Počernice se od roku 2004 hrdě hlásí k partnerství s dvěma evropskými městy: německým Brunsbüttelem a francouzským Mions.

Myšlenka na oficiální partnerskou spolupráci měst se v Horních Počernicích zrodila v roce 2003 z iniciativy tehdejšího starosty Ivana Lišky. Obrátil se na Association Francaise du Conseil des Communes et Régions d´Europe, která zprostředkovává partnerství obcí a měst v Evropě, a naši městskou část zde zaregistroval. Už začátkem října 2003 se písemně ozval zástupce starosty pro oblast kultury města Mions Christan Hennocq s pozitivní reakcí na tuto výzvu. Ivan Liška poskytl Francouzům potřebné informace o Horních Počernicích a v prosinci přišla z Mions odpověď, v níž se mj. píše: „Myslíme si, že obě naše města mají mnoho společného, včetně nezbytných předpokladů k navázání pevných přátelských vztahů, k vytvoření vzájemného pochopení, pomoci a spolupráce. Naše obyvatelstvo a prostředí se velmi podobají. Stejně jako my, máte také u vás různá kulturní a sportovní sdružení či spolky, nabízející občanům potřebnou kvalitu života. Blízkost Prahy, stejně jako v našem případě Lyonu, dvou velkých evropských měst zapsaných díky jejich historickému bohatství na seznamu UNESCO, přidává naší budoucí spolupráci na přitažlivosti. Jsme přesvědčeni, že po našem hlubším seznámení objevíme další možnosti vzájemné spolupráce.

Víme, že Česká republika prošla bohatou historií. Už brzy, konkrétně 1. května 2004, se stane součástí Evropské unie. Bude to nová etapa, možná ta nejdůležitější, která ovlivní život lidí u vás. Z vaší volby máme proto radost. Přátelství a spolupráce našich dvou měst bude výrazným symbolem rozšíření Evropy a naší vůle dát jí život.“

Iniciátorkou prvního setkání starostů obou měst byla tehdejší vedoucí kanceláře ÚMČ Praha 20 Eva Kubešová. Koncem března 2004 se na pozvání starosty Paula Serrese uskutečnila první oficiální návštěva starosty Horních Počernic v Mions, během níž bylo podepsáno memorandum o budoucí spolupráci. Obě strany také souhlasily s textem navrhované dohody, stejně jako tomu bylo v případě jednání s představiteli německého města Brunsbüttel, se kterým ale hornopočerničtí udržovali neformální přátelské vztahy už v minulosti především při sportovních aktivitách. „K oživení našich kontaktů došlo v roce 1999 díky iniciativě Jaroslava Stáry,“ vzpomíná Ivan Liška. „V srpnu toho roku jsme v Horních Počernicích pořádali celostátní tenisový turnaj starostů, na který přijel ze Slovenska Gabriel Ondrovič, primátor města Vysoké Tatry, z Brunsbüttelu starosta Wilfried Hansen, radní Karin Süfke, Peter Hollman a Hans Plotzita. V hotelu Čertousy jsme pak mluvili o možnostech budoucí spolupráce například mezi školami, o kulturních a sportovních akcích, které bychom mohli uskutečnit. Setkání se zúčastnili Jindřich Jukl a Alžběta Cibochová, která společně se mnou, manželi Stárovými a radním Josefem Černým jela následující rok na první oficiální návštěvu do Brunsbüttelu.“

Po několika vzájemných návštěvách se zástupci obou stran dohodli na přípravě partnerské smlouvy mezi Horními Počernicemi a městem Brunsbüttel. K jejímu podepsání došlo 18. února 2004. Francouzská i německá delegace k nám pak společně zavítaly začátkem téhož roku. Na slavnostním setkání na Chvalském zámku, které se uskutečnilo u příležitosti vstupu ČR do EU, vyslovil starosta města Mions přání, abychom podepsali dohodu o spolupráci a obě naše města se stala městy partnerskými. K podpisu Dohody o partnerství a spolupráci s Mions došlo 18. června 2005 ve Francii. Při této příležitosti bylo také v centru Mions nově pojmenováno jedno z náměstí na Square d´Horní Počernice.

Aby byla naše partnerská spolupráce úspěšná, bylo třeba zajistit propojení všech tří místních samospráv. Výbor pro partnerství, který zajišťuje komunikaci a organizaci konkrétních akcí, byl Zastupitelstvem MČ Praha 20 ustanoven 6. listopadu 2006 a jeho předsedou zvolen Jaromír Podroužek, od roku 2009 mu předsedá Dana Mojžíšová. Ve stejné době vznikl v Mions Comité de Jumelage a prvním předsedou zvolen Bernard Rodier, poté Monique Chapat a nyní Alain Nyffenegger. V Brunsbüttelu samostatný výbor pro zahraniční vztahy nemají, zabývá se jimi starosta spolu s radními. Do roku 2010 to byl Wilfried Hansen, nyní tuto funkci zastává nový starosta Stefan Mohrdieck.

Za kulturou, tradicemi a vzděláním

Naše partnerská spolupráce se zaměřuje na celou řadu témat a zahrnuje širokou škálu aktérů ze spřátelených měst. Mezi ZŠ Ratibořická a Gymnaziem Brunsbüttel úspěšně fungují už osm let pravidelné výměnné pobyty žáků. Pomáhají mladým lidem seznámit se s vrstevníky z jiné země, poznat život v dané zemi, prohloubit znalosti cizích jazyků a získat sebejistotu. Na festivaly do Německa i Francie jezdí naši mladí hudebníci ze ZUŠ Horní Počernice, místní ochotníci už si v Mions také zahráli a pro velký úspěch pojedou letos na divadelní festival znovu. Základní škola speciální a praktická poskytla výtvarné práce pro výzdobu školy v Mions a propagační výstavu o Horních Počernicích pro Mediatéku. Organizujeme každoroční prezentace

našich tradičních Velikonoc ve francouzských školách, podílíme se na programu Noci s Andersenem, představili jsme Prahu na Bienále Evropy, veletrhu partnerských měst v Lyonu k Evropskému roku dobrovolnictví. K nejvýznamnějším akcím, které výbor v posledních letech připravil, patří Mezinárodní konference Evropa pro občany – občan pro Evropu k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení v září 2010 na Chvalském zámku za účasti delegací z obou partnerských měst. Záštitu jí mj. udělili velvyslanci Francie a Německa v České republice. Letos v březnu pořádáme ve Francii dvě výstavy fotografa Karla Cudlína a večer na počest prezidenta Václava Havla. To je jen stručný výběr z toho, co náš zahraniční výbor organizuje a na čem se podílí. Podrobný výčet akcí, jejich vyúčtování, výroční zprávy a fotodokumentace jsou k nahlédnutí na těchto webových stránkách.

Oficiální návštěvy nejsou pro nás jen příležitostí k poznání krás obou zemí, ale snažíme se využít je k pracovním setkáním a debatám o komunálních či veřejných službách, sociální politice, školství, ekologii. Vyjmenovat všechny aktivity nelze. V archivu si můžete prohlednout všechny, k dispozici je také fotodokumentace a prezentace v tisku. Partnerská spolupráce pro nás představuje dlouhodobý závazek. Věříme, že může našim občanům pomoci pochopit, co pro nás Evropa znamená. Dává nám příležitost navázat trvalá osobní přátelství, vzájemně se obohacovat a vyměňovat si názory na rozličné společenské záležitosti a oblasti zájmu.

Na konci února 2013 německý president Joachim Gauck ve svém nedávném projevu řekl, že „Evropská unie je komplikovaná, protože musí zvládat komplikované věci.“ Vyzval občany, aby se tohoto procesu aktivně účastnili. Lidská práva a solidarita jsou podle Gaucka prameny, které sjednocují a vytvářejí evropskou identitu. Partnerství mezi městy je jedním ze způsobů, jak čelit skeptickému vztahu k Evropské Unii. Jak říká Gauck: ofenzívně, jasně a zřetelně.

Dana Mojžíšová

Akce VPP:

2004

29. 3. – 1. 4. První oficiální návštěva v Mions a podpis memoranda o budoucí spolupráci

30. 4. – 5. 5. První oficiální návštěva francouzské delegace v Horních Počernicích

8. 9. Návštěva členů Asociace seniorů Accueil et Amitié z Mions

2005

30. 4. – 6. 5. Studenti z Mions v HP na pozvání Gymnázia

12. 5. – 16. 5. Lighthouse Big Band Gymnasia Brunsbüttel, koncert na Staroměstském nám.

17. – 22. 6 Podpis smlouvy o partnerské spolupráci v Mions, kapela C´Band a Pavel Ciboch

9. – 15. 9. Výměnný pobyt žáků ZŠ Ratibořická v Brunsbüttelu

24. 9. – 30. 9. Francouzská delegace v Praze, výstava 100 let Sokola

2006

9. – 16. 5. Výměnný pobyt žáků z Brunsbüttelu v HP

10. – 16. 10. Týden francouzské kultury a otevření divadla v HP

1.- 5. 12. Prezentace českých vánočních tradic v Mions

2007

28. – 30. 4. Francouzi v Praze, vystoupení Phil´Orchestra a Chorale na Čarodějnicích 2007

a vystoupení Phil´Orchestra a Chorale na Kampě

24. – 29. 5. Lighthouse Big Band Gymnasia Brunsbüttel na II. ročníku festivalu studentských orchestrů v HP

2. – 9. 10. Výměnný pobyt žáků z Brunsbüttelu v HP

4. – 7. 10. Dny německé kultury v HP

7. – 11. 11. Týden české kultury v Mions, DS Výtečníci a Junior Band

2008

5. – 9. 3. Tradiční české Velikonoce v Mions

29. 4. – 4. 5. Francouzi a Němci v HP, otevření Chvalského zámku, 4. výročí ČR v EU

Vystoupení Phil´Orchestra na Kampě

14. – 21. 5. Dny české kultury v Brunsbüttelu

26. 9. Evropský den jazyků v ZŠ Ratibořická

20. – 24. 10. Dny belgické kultury – projekt Poznej země EU

12. – 16. 11. Beaujolais, Slovanský večer v Centre Corvengence, lyonská Opera

2009

18. – 22. 3. Tradiční České Velikonoce v Mions

3. 4. Noc s Andersenem

5. – 11. 5. Slavnostní setkání partnerských měst k 5. Výročí vstupu ČR do EU,

výročí spolupráce s Němci a 5. výročí spolupráce s Francouzi

11. – 17. 5. Cyklisté z Mions v České republice

4. – 7. 6. Dny české kultury v Brunsbüttelu, výstava, gastronomie, Junior Band

A saxofonové kvarteto ZUŠ HP

23. – 28. 9. Studenti francouzštiny ve Francii – Séjour des eleves de l´ecole de francais

29. 9. – 6. 10. Němečtí studenti v Horních Počernicích

12. 10. Setkání učitelů z EU, projekt Comenius

2010

16. – 21. 3. Tradiční České Velikonoce v Mions

8. – 9. 5. Malí Francouzi na mezinárodním mládežnickém turnaji v kopané, HP

13. – 17. 5. Klub mionských turistů v České republice

20. – 24. 5. MGS-Big Band Dithmarscher Musikschule v Horních Počernicích,

vystoupení na V. ročníku festivalu studentských orchestrů a na terase

Jízdárny Pražského hradu na festivalu Mladí umělci Pražskému hradu

2. – 9. 6. Výměnný pobyt žáků ZŠ Ratibořická v Brunsbüttelu

14. 6. Návštěva čínské delegace v Horních Počernicích

18. – 21. 6. Fete de la musique – Junior Band a Nechte nás Beat na Svátku hudby

v Mions a Lyonu

16. – 19. 9. Návštěva z Moins v Praze

17. – 18. 9. Mezinárodní konference Občané pro Evropu – Evropa pro občany

18. – 21. 11. Návštěva ve Francii – Beaujolais nouveau est arrivé

2011

18. – 22. 2. ZUŠ Horní Počernice v Musikschule Dithmarschen, Heide, Meldorfu

a Brunsbüttelu

28. 5. Sraz motocyklů Böhmerland v HP pod záštitou velvyslance J. Haindla

11. – 17. 3. Tradiční České Velikonoce v Mions a Provence

1.4. Noc s Andersenem přes webkameru s Médiathèque v Mions a dětmi v HP

28. 5. Bienále Evropy v Lyonu – Veletrh partnerských měst

8. – 13. 9. Návštěva z partnerských měst v ČR, Zlín a Uherské Hradiště

10. – 11. 9. Dny evropského dědictví a Slovácké slavnosti vína a otevřených památek

8. – 13. 11. Návštěva žáků a studentů Dithmarscher Musikschule v HP

2012

5. – 11. 3. Návštěva bývalé předsedkyně Comité de Jumelage M. Chapat

26. 4. – 2. 5. Návštěva delegace z Mions

17. – 21. 5. Lighthouse Big Band Gymnasia Brunsbüttel v HP,

účast na VII. ročníku festivalu studentských orchestrů v HP

31. 5. – 6. 6. Výměnný pobyt žáků ZŠ Ratibořická v Brunsbüttelu

26. – 30. 7. Oficiální delegace na návštěvě Brunsbüttelu

27. 9. – 3. 10. Návštěva v Mions, Lyonu a Burgundsku

29. 11. – 3. 12. Smyčcový orchestr ZUŠ HP v Dithmarscher Musikschule koncerty v Heide, Brunsbüttelu a v Nordhastedtu