Deklarace podmínek rozvoje MČ Praha 20

Deklarace podmínek rozvoje MČ Praha 20

za účelem eliminace negativních vlivů zástavby nových rozvojových ploch na stávající zástavbu

Oblast územně plánovací dokumentace

 1. Nerozšiřovat zastavitelné plochy do volné krajiny nad rámec současných rozvojových ploch daných platným ÚP hl.m. Prahy ke dni 1.1.2015.
 2. Nepodporovat zvyšování územním plánem stanovené míry využití v rozvojových plochách, s výjimkou zvýšení kódu míry využití ze stupně A na B pro individuální zástavbu rodinných domů, při kterém dochází ke zvýšení možného poměru součtu hrubých podlažních ploch záměru k vymezené ploše z 20% na 30%. Výjimka z tohoto principu je možná pouze za předpokladu komplexnosti navrhovaného řešení ve vztahu k okolí a současně za předpokladu, že záměr zjevně nebude mít na stávající zástavbu žádné negativní vlivy.
 3. V novém územním plánu požadovat v rozvojových plochách snížení míry jejich využití (v porovnání s platným územním plánem), resp. zasadit se o celkovou redukci rozvojových ploch a předcházet vytváření prostředí prostorově sociální segregace s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.
 4. Při projednávání územně plánovací dokumentace, respektovat veřejné zájmy, zejména:
  1.  ochranu zdraví obyvatel MČ Praha 20 (včetně ochrany před hlukem a emisemi)
  2. ochranu životního prostředí
  3. ochranu zvláště chráněných území a ochranných pásem vodních zdrojů
  4. ochranu zemědělského a lesního půdního fondu
  5. zachování a respektování krajinného rázu
  6. ochranu kvality a bezpečnosti bydlení
  7. ochranu ploch zeleně a veřejné vybavenosti
  8. zajištění odpovídajících podmínek pro vybudování nových zelených osázených ploch pro relaxaci a volný čas.

Oblast konkrétních záměrů

 1. Každý stavební záměr, který by potenciálně mohl narušit veřejné zájmy uvedené v bodě 4, směřovat do co nejméně konfliktních lokalit, popř. si vynutit potřebná kompenzační opatření.
 2. Při posuzování stavebních záměrů v zastavitelných plochách vždy prověřovat dosažení žádoucího rovnovážného stavu mezi nárůstem počtu obyvatelstva a budovanou technickou, dopravní a zelenou infrastrukturou. Dále prosazovat řešení ochrany hodnot území a zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel – viz bod 7.
 3. Pro posouzení rozsáhlého nebo výrazného stavebního záměru v zastavitelných plochách, kromě výstavby občanské vybavenosti pro uspokojení potřeb daného území, bude při projednání v orgánech samosprávy MČ Praha 20 nejpozději ve stupni dokumentace pro územní řízení doloženo:
  1. dopravně inženýrské posouzení jeho vlivu na komunikační síť MČ Praha 20 (navýšení intenzity dopravy na Náchodské, případně podle lokalizace záměru i na ostatních na stavební záměr navazujících komunikacích a dopravně inženýrským posouzením klíčových křižovatek na těchto komunikacích)
  2. údaji o počtu nových obyvatel a nových pracovních míst, které bude nový záměr generovat
  3. údaji o dosažitelnosti a kapacitě občanské vybavenosti, a to podle vybraných ukazatelů stanovených na základě materiálu zpracovaného Ústavem územního rozvoje – Principy a pravidla územního plánování, Kapitola C – Funkční složky – C.4 – Občanské vybavení (Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?ID=2571) – viz. příloha č. 1
  4. posouzením docházkových vzdáleností a bezpečnosti docházkových tras na nejbližší zastávku PID
  5. posouzením docházkových vzdáleností a bezpečnosti docházkových tras k nejbližším veřejným plochám zeleně
  6. hlukovou studií vlivu na okolní zástavbu (vyjma případů, kdy z charakteru nebo rozsahu záměru bude zjevná irelevantnost tohoto požadavku)
  7. rozptylovou studií vlivu na okolní zástavbu (vyjma případů, kdy z charakteru záměru nebo rozsahu bude zjevná irelevantnost tohoto požadavku)
  8. Pokud budou na základě vyhodnocení údajů podle bodu 7 zjištěny problémy způsobené samotným stavebním záměrem, bude součástí podkladů pro jeho projednání v orgánech samosprávy MČ nejpozději ve stupni dokumentace pro územní řízení i návrh konkrétních opatření na jejich vyřešení. Městská část posoudí reálnost navrhovaných opatření, popř. navrhne jejich úpravu, a jejich zajištění pak promítne do smluvních vztahů s investorem pro danou výstavbu (např. do plánovací smlouvy).
  9. V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní. Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. Pro odkanalizování rozvojových ploch neakceptovat nové lokální čistírny odpadních vod vyjma případů individuální zástavby rodinných domů a drobných provozoven.
  10. Novostavby musí respektovat výškový obraz a kompozici okolní zástavby. Prostorová skladba by měla být koncipována tak, aby doplnila stávající prostorové a hmotové vazby a nenarušovala urbanistické a architektonické hodnoty stávající lokality. Pokud to vzhledem k rozsahu stavebního záměru nebude vyloučené, musí být jeho součástí i kvalitní veřejné prostranství.
  11. Rozsáhlejší stavební záměry v rozvojových plochách budou před rozhodnutím samosprávy MČ projednány s veřejností a bude k nim získáno vyjádření Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR).

Příloha č. 1 – vybrané ukazatele pro stanovení kapacity potřebné občanské vybavenosti

Druh zařízení Účelová jednotka Počet účelových jednotek na 1000 obyvatel
Zařízení školství a výchovy
předškolní (mateřská) výchova 1 místo 40
základní výchova 1 místo 136
středoškolské vzdělávání 1 místo 12 (gymnázia)
Zařízení tělovýchovy a sportu
hřiště pro děti m² upraveného pozemku 800
hřiště pro mládež a dospělé m² upraveného pozemku 700
tělocvičny (v rámci škol) m² čisté užitkové plochy 400
sportovní hala m² čisté užitkové plochy 300
Zařízení zdravotnictví
ambulančně primární péče 1 lékařské pracoviště 1,1
jesle 1 místo 2
lékárna 1 lékařské pracoviště 0,3
Zařízení sociální péče
domov důchodců 1 místo 4