Materiály na 9. zasedání zastupitelstva MČ Praha 20

starostka Městské části Praha 20 svolává 9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat
v pondělí 9. prosince 2019 od 17:00 hodin Na Chvalské tvrzi 4, Horní Počernice.

1. Zahájení

2. Návrhy

2.01 Vyjádření k podnětu „ZAHRADNÍ ČTVRŤ PLACINA“ na změnu územního plánu při Klánovickém lesu.

Návrh bodu
Celková situace záměru
Navržená změna územního plánu
Stávající územní plán
Vyjádření RMČ k podnětu na změnu UPN ZAHRADNÍ ČTVRŤ PLACINA
Žádost vč. návrhu-anonymizovaná verze Redigovano

2.02 Vyjádření k podnětu na změnu územního plánu na pozemcích parc. č. 4244/23 a 4244/24 v k.ú. Horní Počernice při ul. Češovská a Kramolná.

Návrh bodu
Návrh změny UPN-anonymizovaná verze Redigovano
Navržená změna územního plánu
Stávající územní plán
Vyjádření RMČ k podnětu na změnu UPN – zastavitelnost pozemku 4244 23 a 4244 24
Celková situace záměru

2.03 Vyjádření k podnětu na změnu územního plánu v k.ú. Horní Počernice – přeložení plochy DU (urbanisticky významné plochy a dopravní spojení) při komunikaci K Berance, a to v rozsahu od ul. Ve Žlíbku až po ul. K Odpočinku, a vymezení plochy zeleně na místo stávající plochy DU

Návrh bodu
Návrh na pořízení změny UPN HMP
Příloha č. 2 – seznam dotčených pozemků
Vyjádření RMČ P20 ze dne 21.11.2019 k podnětu na změnu UPN – přeložení plochy při ul. K Berance
Výkres č. 4 návrh změnu UPN HMP přeložení plochy DU při komunikaci K Berance a vymezení plochy zelené na místo stávající plochy DU

2.04 Vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městskou částí a členem zastupitelstva městské části

Návrh bodu

2.05 Odměny členů komisí RMČ a výborů ZMČ Praha 20, kteří nejsou členy ZMČ za rok 2019

Návrh bodu

2.06 Jmenování místopředsedy kontrolního výboru ZMČ Praha 20

Návrh bodu

3.01 Záměr svěření pozemku KN parc. č. 4454/18 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha do svěřené správy MČ Praha 20

Návrh bodu
Důvodová zpráva
Ortofotomapa
SPU – Podmínky bezuplatneho převodu
UP hl.m.P – využití ploch
Usnesení ZMČ ze dne 23.9.2019
Výpis z KN 4357-2

3.02 Záměr svěření pozemku KN parc. č. 3915 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, do svěřené správy MČ Praha 20

Návrh bodu
Důvodová zpráva
Usnesení RMČ 7.11.2019

3.03 Záměr úplatného nabytí pozemku KN parc. č. 4160/3 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu
Cenová mapa 2019

3.04 Záměr prodeje obecního pozemku parc. č. 1331/7 o výměře 8 m2 odděleného od pozemku KN parc. č. 1331/1 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu
Cenová mapa
Ortofotomapa
Usnesení RMČ 7. 11. 2019

3.05 Záměr prodeje obecních pozemků KN parc. č. 4131/4 a KN parc. č. 4131/5 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu
Cenová mapa
Ortofotomapa

3.06 Záměr vydržení obecního pozemku KN parc č. 2973/10 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu
Ortofotmapa
Usnesení RMČ 26. 9. 2019

3.07 Záměr prodeje pozemku parc. č. 2191/31 odděleného od pozemku KN parc. č. 2191/1, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu
Ortofotomapa  cenovou mapou 2019
Usnesení RMČ 21.11.2019
Výpis z KN

3.08 Záměr bezúplatného nabytí pozemku KN parc. č. 4241/234, KN parc. č. 4241/252, KN parc. č. 4241/253, KN parc. č. 4241/259 a KN parc. č. 4241/260, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, z vlastnictví spol. Canaba a.s.

Návrh bodu
Ortofotomapa
Důvodová zpráva
Usnesení RMČ 21.11.2019

3.09 Záměr prodeje obecního pozemku KN parc č. 3788/5 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu
Ortofotomapa
Cenová mapa

3.10 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací k části pozemku KN parc. č. 1052 v k.ú. Horní Počernice

Návrh bodu
Investiční záměr – ORTO vizualizace

4.01 Rozpočtové provizorium na rok 2020

Návrh bodu

4.02 Informace o rozpočtových opatřeních č. 92 až č. 120 schválená Radou městské části Praha 20

Návrh bodu

4.03 Plnění rozpočtu městské části Praha 20 za 3. čtvrtletí 2019

Návrh bodu

4.04 Ekonomické informace k datu 30.11.2019

Návrh bodu
Ekonomické informace k datu 30.11.2019
Přehled přijatých úroků za rok 2019

5.01 Zpráva o činnosti RMČ Praha 20

Návrh bodu
Přehled usnesení RMČ č. 34 12.9.2019 veřejné.pdf
Přehled usnesení RMČ č. 35 26.9.2019 veřejné.pdf
Přehled usnesení RMČ č. 36 1.10.2019 veřejné.pdf
Přehled usnesení RMČ č. 37 10.10.2019 veřejné.pdf
Přehled usnesení RMČ č. 38 18.10.2019 veřejné.pdf
Přehled usnesení RMČ č. 39 24.10.2019 veřejné.pdf
Přehled usnesení RMČ č. 40 7.11.2019 veřejné.pdf
Přehled usnesení RMČ č. 41 20.11.2019 veřejné.pdf

6 Dotazy a interpelace členů ZMČ Praha 20

Návrh bodu

7.01 Informace o plánovaných termínech RMČ a ZMČ Praha 20 v I. pololetí roku 2019

Návrh bodu

7.02 Zápis č. 5 z jednání Finančního výboru

Návrh bodu

7.03 Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 09 územního plánu hl.m. Prahy.

Návrh bodu
Přehledová mapa vlna 09
Veřejná vyhláška
Vyjádření RMČ k návrhům změn vlny 09 UPN
Z 2980-09 výrok
Z 2981-09 výrok
Z 2982-09 výrok
Z 2983-09 výrok
Z 3023-09 výrok
ZM00 2980 N v04 A1 k1 O
ZM00 2981 N v04 A1 k1 O
ZM00 2982 N v04 A1 k1 O
ZM00 2983 N v04 A1 k1 O
ZM00 3023 N v09 A1 K1 O

7.04 Informace o sběrném dvoře

Návrh bodu

7.05 Zpráva kontrolního výboru o kontrole hospodaření s nebytovými prostory MČ Praha 20

Návrh bodu

7.06 Informace o schválení znaku Městské části Praha 20 Poslaneckou sněmovnou ČR

Návrh bodu

7.08 Kontrola plnění úkolů uložených usnesením Zastupitelstva MČ Praha 20

Návrh bodu