Materiály na 8. zasedání zastupitelstva MČ Praha 20

starosta Městské části Praha 20 svolává 8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat ve středu 22. listopadu 2023 od 17:00 hodin ve Chvalské stodole, Horní Počernice.

 

3.01 Záměr úplatného nabytí spoluvlastnických podílů v celkové výši id 1/8 pozemku parc. č. 5/2 a stavby umístěné na pozemku, budovy č.p. 16, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu 
Ortofotomapa

 

3.02 Smlouva o spolupráci při výstavbě dopravní a technické infrastruktury „Zahradní čtvrť Robotnice“

Návrh bodu 
Přehledná koncepce zástavby
Smlouva o spolupráci při  výstavbě anonymizována
Usnesení RMČ 2.7.2021 – Stanovisko ke koncepci zástavby lokalita Robotnice
Usnesení RMČ 22.8.2019 – Stanovisko k zastavovací studii Robotnice
Usnesení RMČ 29.6.2023 – Robotnice – Návrh smlouvy o spolupráci
1-Situace-MPV-nove
2-Situace-MPV-stavajici
3-Etapa-0-230620
4-Etapa-1-230620
5-Etapa-2
6-Etapa-3-230620
7-DI-komunikace-230615
8-Kanalizace-splaskova
9-Stoka-SH-230608
10-Kanalizace-destova
11-Vodovod
12-Elektro-VN
13-Elektro-NN
14-Verejne-osvetleni
15-Slaboproud
16-Plynovod
17-Ceny-infrastruktury
18-Vymeny-pozemku

 

4.01 Návrhy na změny územního plánu hl.m. Prahy iniciované městskou částí Praha 20

Návrh bodu 
NÁVRH OBSAHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU – Oprava záplavového území povodí Rokytky
Propojeni Belunska – Ratiboricka – NAVRH ZMENY UZEMNIHO PLANU 
Propojeni Jizbicka – Chodovicka – NAVRH ZMENY UZEMNIHO PLANU 
Svepravice – nova komunikacni propojeni-NAVRH ZMENY UZEMNIHO PLANU
Usneseni RMC cislo RM 34 20 0656 23 ze dne 5.10.2023
Zastavka Certousy vcetne P R SV obchvat HP – NAVRH ZMENY UZEMNIHO PLANU

 

4.02 Informace o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 35 územního plánu hl.m. Prahy včetně změny Z 3800/35 – Revitalizace areálu VELAZ

Návrh bodu
3800 oduvodneni
3800 vyrok
UsneseniZMC z 15.3.2021 – VELAZ – schvaleni porizeni
Vyhlaska VP zkracene
ZM035 3800 N v04 A1 k1 O

4.03 Informace o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3578/00 – upřesnění podmíněné přípustnosti umístění stavby

Návrh bodu 
priloha 1 – tabulka
priloha 2 – vyrok
priloha 3 – textova cast oduvodneni
priloha 4 – rozdilovy text
Usneseni RMC z 13 11 2023 c RMC 38 1 0710 23
Vyhlaska VP Z 3578 00 1

 

5.01 Rozpočtové provizorium MČ Praha 20 na rok 2024

Návrh bodu 

5.02 Informace o rozpočtových opatřeních č. 48 – 58 schválené Radou městské části Praha 20 v roce 2023

Návrh bodu 

5.03 Plnění rozpočtu MČ Praha 20 za 3. čtvrtletí 2023

Návrh bodu 

6.01 Žádost TopTennis Xaverov s.r.o., o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu na podporu tenisového klubu v Horních Počernicích na Xaverově

Návrh bodu

6.02 Žádost spolku Junák – český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s. o individuální dotaci v oblasti sportu na obnovu a pořízení sportovního vybavení, všestranný sport dětí a mládeže, reprezentaci na turnajích a závodech

Návrh bodu 

6.03 Žádost spolku Junák – český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s. o individuální dotaci v oblasti kultury na skautské akce během roku, akce pro rodiče a veřejnost, vstupy na kulturní akce a výstavy

Návrh bodu 

6.04 Žádost spolku Junák – český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s. o individuální dotaci v oblasti jiné na obnovu a pořízení vybavení, údržbu Chvalského lomu, okolí kluboven a samotných kluboven, kvalifikace a vzdělávání vedoucích, dopravu na výjezdní zasedání, vybavení na tábory a akce během školního roku

Návrh bodu 

7.01 Měřící zařízení společnosti Agata – aktuální informace o poměrové studii a dalším materiálům poskytnutým MČ Praha 20 v září 2023

Návrh bodu

7.02 Podání projektové žádosti na základě výzvy „Akční plánování v území – MAP“ v rámci Operačního programu JAK

Návrh bodu 

7.03 Zpráva o činnosti RMČ Praha 20

Návrh bodu