Materiály na 37. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 20

starosta Městské části Praha 20 svolává 37. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat v pondělí 22. srpna 2022 od 16:00 hodin ve Chvalské stodole, Horní Počernice

 

3.01 Výpůjčka NP umístěných v budově č. p. 2058 na pozemku parc. č. 2198/4 a v budově bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. 2198/5 v ul. Mezilesí v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu 
Půdorys NP
Záměr výpůjčky
Usnesení ZMČ ze dne 27. 6. 2022

3.02 Souhlas s umístěním reklamního zařízení na část pláště budovy bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. 2198/5 v ul. Mezilesí v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu
Banner a jeho umístění 

 

3.03 Záměr prodeje části obecního pozemku KN parc. č. 3920 v k. ú. Horní Počernice

Návrh bodu
Výpis z KN
Geometrický plán

 

3.04 Pronájem a záměr pronájmu části NP umístěných v I. podzemním podlaží budovy č.p. 635 v k. ú. Horní Počernice

Návrh bodu 
Předmět nájmu 

 

3.05 Stanovisko k záměru hl. m. Prahy – směny pozemků v k. ú. Horní Počernice

Návrh bodu
Ortofotomapa
Zákres

 

3.06 Prodej části obecního pozemku KN parc. č. 3976/7 v k. ú. Horní Počernice

Návrh bodu 
Cenová mapa 2022
Záměr prodeje
Usnesení ZMČ ze dne 9. 6. 2022
Ortofotomapa předmětu prodeje

 

3.07 Záměr úplatného nabytí pozemku KN parc. č. 3963/45 v k. ú. Horní Počernice a rozpočtové opatření č. 55 MČ Praha 20 na rok 2022

Návrh bodu 
Ortofotomapa
Cenová mapa 2022
Výpis z KN
Usnesení RMČ ze dne 22. 11. 2021

 

3.08 Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Nový povrch hřiště u ZŠ Ratibořická na p. č. 786/70 a 786/72, k. ú. Horní Počernice.

Návrh bodu 

3.09 Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Park Houslový klíč – herní prvky“

Návrh bodu 

3.10 Vyhlášení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Tělocvična v ulici Jívanská“

Návrh bodu 

3.11 Vyhlášení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Obnova Nolčova parku – 1. etapa“

Návrh bodu 

3.12 Uzavření smlouvy o dílo na realizaci 2.etapy BMX Pumptrack Komárovská

Návrh bodu

3.13 Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Nákup diskového pole“

Návrh bodu 

4.01 Rozbor hospodaření MČ Praha 20 za 1. pololetí roku 2022

Návrh bodu 

4.02 Rozpočtové opatření č. 49 MČ Praha 20 na rok 2022 – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Fakultní základní škole, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 2250 na dofinancování nákladů kondičního soustředění žáků sportovní třídy ve výši 10,0 tis. Kč

Návrh bodu 

4.03 Rozpočtové opatření č. 50 MČ Praha 20 na rok 2022 – poskytnutí účelové investiční dotace na opravu střechy farního domu Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické ve výši 50,0 tis. Kč

Návrh bodu 

4.04 Rozpočtové opatření č. 51 MČ Praha 20 na rok 2022 – zapojení nevyčerpané dotace poskytnuté z doplatku podílu z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení ve výši 1,6 tis. Kč

Návrh bodu 

4.05 Rozpočtové opatření č. 52 MČ Praha 20 na rok 2022 – úprava rozpočtu v souvislosti s vrácením finančních prostředků z akce EU – Šablony II ve výši 26,3 tis. Kč

Návrh bodu

4.06 Rozpočtové opatření č. 53 MČ Praha 20 na rok 2022 – zapojení připsaných úroků z účtů ve výši 1 000,0 tis. Kč

Návrh bodu 

4.07 Rozpočtové opatření č. 54 MČ Praha 20 na rok 2022 – zařazení pojistného plnění do rozpočtu městské části ve výši 28,4 tis. Kč

Návrh bodu 

4.08 Rozpočtové opatření č. 56 MČ Praha 20 na rok 2022 – poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy – „Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022“ ve výši 150,0 tis. Kč

Návrh bodu 

4.09 Rozpočtové opatření č. 57 MČ Praha 20 na rok 2022 – přijetí darů od fy AISA International a Nadace ČEZ Dary v celkové výši 80,0 tis. Kč

Návrh bodu

5.01 Přehled přijatých darů příspěvkovými organizacemi v období od 1.1. 2022 do 30.6.2022.

Návrh bodu 

5.02 Poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Základní škole, Praha 9 – Horní Počernice, Stoliňská 823 na financování mzdových nákladů asistenta pedagoga ve školním roce 2022/2023 – podpora pedagogické práce při vzdělávání přijatých žáků/občanů z Ukrajiny integrovaných do běžných tříd.

Návrh bodu 

5.03 Žádost ředitele Základní školy, Praha 9 – Horní Počernice, Stoliňská 823 o souhlas s přijetím účelově určeného peněžního daru.

Návrh bodu 

5.04 Žádost Diakonie Církve bratrské o poskytnutí individuální dotace na podporu chráněného bydlení na Xaverově

Návrh bodu

5.05 Žádost Evangelické církve metodistické – Farnost Horní Počernice o individuální dotaci na podporu sousedských slavností „Zažít Křoviňák jinak““

Návrh bodu 

5.06 Žádost Josefa Ptáčka o individuální dotaci na soutěžní odpoledne bojových sportů a sebeobrany

Návrh bodu 

5.07 Žádost Spolku SRDCEVČELE o individuální dotaci na mobiliář na spaní pro děti v dětské skupině

Návrh bodu 

5.08 Žádost spolku SHM Klub Praha – Počernice, z.s. o individuální dotaci na projekt „V Počernicích není nuda“

Návrh bodu 

5.09 Žádost spolku Mladé Běchovice, z.s. o finanční dar na podporu závodu „Mladé Běchovice“

Návrh bodu 

5.10 Žádost Římskokatolické farnosti u kostela sv. Ludmily Praha – Chvaly o poskytnutí finančního daru na pořádání 9. ročníku Hudebního festivalu u sv. Ludmily v Praze na Chvalech a převzetí záštity

Návrh bodu 

5.11 Poskytnutí finančního daru na pomoc oblasti NP České Švýcarsko

Návrh bodu 

5.12 Žádost o povolení 22. ročníku akce „Běh okolo Europlantu“

Návrh bodu 

5.13 Žádost Evangelické církve metodistické – Farnost Horní Počernice o technickou podporu akce „Zažít Křoviňák jinak“

Návrh bodu

5.14 Uzavření darovacích smluv na převod finančních prostředků z účtu Veřejné sbírky s názvem „Pomoc pro osiřelé sourozence Pavlínu a Daniela z Horních Počernic“

Návrh bodu

5.15 Aktualizace metodických pokynů Pečovatelské služby MČ Praha 20 č. 5, 8, 9, 11, 16 a 17

Návrh bodu 

6.01 Pověření vedoucího odboru živnostenského a občanskosprávních agend podpisem smluv souvisejících se zajištěním voleb do Zastupitelstva Městské části Praha 20

Návrh bodu 

6.02 Informace o zahájení řízení o vydání povolení k provozu zařízení ke skladování, sběru, úpravě, využití nebo odstranění odpadů dle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech se společností SKARTACE s.r.o., IČO: 26009439, se sídlem Zoufalka I 1018, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Návrh bodu 

6.03 Finální verze materiálu „Rozvoj linek Pražské integrované dopravy v Praze 2022- 2023“

Návrh bodu 

6.04 Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2022 – 2027 – zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí

Návrh bodu