Koaliční programové prohlášení

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH PARTNERŮ NA ROK 2018 – 2022

A) Doprava

1. Budeme usilovat o realizaci vnějšího regionálního silničního okruhu pro tranzitní dopravu v souladu s evropskou legislativou, požadující oddělení nákladní tranzitní dopravy od osobní dopravy a obsluhy regionu.
2. V rámci stávajících rychlostních komunikací kolem území H. Počernic budeme požadovat v souladu s legislativou instalaci funkčních kompenzačních a protihlukových opatření.
3. Chceme rozvoj cyklostezek a stezek pro pěší, a to v maximální možné míře mimo trasy veřejných komunikací.
4. Zasadíme se o kompletní revizi dopravního značení s důrazem na situaci u hornopočernických základních a středních škol i obytných zón. Obyvatelům intravilánu s vyššími dopravními intenzitami chceme tuto situaci ulehčit prověřením možností jiného dopravního režimu v dané lokalitě.
5. Prověříme možnost vybudování P+R parkovišť, k čemuž chceme využít vhodné dotační tituly.

 

B) Výstavba a životní prostředí

1. Ve výstavbě a územním rozvoji budeme postupovat v souladu s Deklarací podmínek rozvoje MČ, schválenou ZMČ. Upřednostňujeme výstavbu rodinných domů před bytovými domy.
2. Nepodpoříme novou průmyslovou výstavbu na území Počernic, která by zatěžovala životní prostředí a další rozšíření zastavitelných území či změny územního plánu pro nové skladové a průmyslové haly.
3. Zajistíme nezávislé měření hluku z provozu dálnic a intenzivní dopravy a nezávislé měření znečištění ovzduší na území Horních Počernic. Úřad provádí na vlastní náklady měření hluku a prachu v lokalitách, kde je podezření na překračování limitů. Za vhodné považujeme i pořízení vlastní měřicí stanice.
4. Požadujeme zachování orné půdy v okrajových částech H. Počernic.
5. Zrevitalizujeme parky a jiná místa, kde se scházejí občané, zajistíme péči o dřeviny a keře v majetku městské části. S dostatkem zelených ploch musí počítat i případní developeři.
6. Zasadíme se o vytvoření lesoparku v oblasti Robotnice na pozemku MČ.
7. Nepodpoříme zásadní změny územního plánu z ploch nezastavitelných na plochy zastavitelné.
8. Významné rozvojové projekty budou projednány s veřejností na veřejných slyšeních za účasti investorů a architektů, spolky a občané mají poté čas uplatnit své připomínky.
9. Prosazujeme zmírnění zápachu zakrytím s odtahem od plynů části ČOV Čertousy, podle technických možností.
10. Vysadíme vlastní trvalý vánoční strom.
11. Zintenzivníme kontrolu laviček, herních prvků či košů na hřištích a parcích a v jejich okolí.

 

C) Školství a sport

1. Dokončíme výstavbu tělocvičny v rámci školského areálu.
2. Podpoříme vybavení škol moderní a digitální technikou.
3. Rozšíříme možnosti sportovního vyžití, podpoříme pořádání sportovních soutěží a dalších aktivit pro děti ve spolupráci s místními sportovními organizacemi.
4. Budeme pracovat s možností víceletých dotací u všech prověřených žadatelů.

 

D) Kultura a volný čas

1. Dokončení rekonstrukce „Stodoly“ na Chvalech je prioritou, včetně zajištění odpovídajícího kulturního programu.
2. Naším cílem je zavést různá sousedská setkání a akce typu „Počernice sobě“, „Zažít město jinak“, apod. Chceme pokračovat i v započatých oblíbených akcích.
3. Budeme pokračovat a rozšíříme spolupráci s partnerskými městy v zahraničí.
4. Podpoříme společné aktivity seniorů a svépomocné seniorské programy.

 

E) Sociální oblast a zdravotnictví

1. Přístavba Domu s pečovatelskou službou a denní stacionář pro seniory patří k našim prioritám
2. Podpoříme výstavbu zdravotnického centra na území H. Počernic.
3. Oslovíme nové lékaře a zdravotní specialisty, kteří v Horních Počernicích chybí, s nabídkou praxe v Horních Počernicích
4. Také prověříme existenci vhodných pozemků pro výstavbu startovacích bytů pro mladé, rodiny s dětmi a samoživitelky.

 

F) Bezpečnost

1. Rozšíříme kamerový systém, který zajistí bezpečí na veřejných prostranstvích.
2. Zajistíme vhodné prostory pro zvýšení kapacity nízkoprahového klubu pro děti a mládež.
3. Za neméně důležité považujeme vyvíjení iniciativy směrem ke zvýšení počtu lamp veřejného osvětlení, počtu městských strážníků a policistů v ulicích.
4. Budeme vyžadovat častější kontrolu okolí ubytoven.
5. Budeme požadovat zvýšený dohled v oblastech, kde se ztrácejí vozidla.

 

G) Otevřená a moderní radnice

1. Pomůžeme stabilizovat úřad, zaměříme se například na vybudování funkčního Ekonomického odboru.
2. Zlepšíme komunikaci směrem k veřejnosti a více otevřeme úřad občanům.
3. Představíme Hornopočernický zpravodaj v modernější a atraktivnější podobě.
4. Budeme intenzivně spolupracovat s MHMP na financování projektů MČ a docílíme toho, aby byla spolupráce s MHMP výrazně efektivnější s maximálním užitkem pro H. Počernice.

 

H) Finance a hospodaření

1. Přehlednější a vyrovnaný rozpočet městské části ve spolupráci s MHMP. Informace o rozpočtu budeme zveřejňovat maximálně otevřeně.
2. Nulová tolerance střetu zájmů.
3. Provedeme revizi nájemních smluv u nebytových prostor.
4. Prověříme systém a funkčnost nastavení zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
5. Investiční akce budeme realizovat průběžně během celého volebního období.

 

Zastupitelé Hnutí občanů Počernic s podporou Pirátů, Společně pro Počernice, ANO 2011 a Počernice jinak