Materiály na 10. zasedání zastupitelstva MČ Praha 20

starosta Městské části Praha 20 svolává 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat ve středu 17. dubna 2024 od 17:00 hodin ve Chvalské stodole, Horní Počernice.

 

3.01 Záměr odejmutí pozemků umístěných pod tělesem místní komunikace III. třídy v ulici Hartenberská v k. ú. Horní Počernice, ze svěřené správy MČ Prahy 20

Návrh bodu
Rozsah odsvěření Hartenberská
Usnesení RMČ ze dne 7. 3. 2024

3.02 Záměr směny obecního pozemku parc. č. 3786/3 za pozemek parc. č. 2073/8 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu
Ortofotomapa – předmět směny
GP
Cenová mapa 2024
Záměr směny

3.03 Záměr úplatného nabytí pozemku parc. č. 4583/1, parc. č. 4583/3 a parc. č. 4583/4 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu 
Orotofotomapa 1
Orotofotomapa 2

3.04 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při výstavbě dopravní a technické infrastruktury – „Zahradní čtvrť Robotnice“

Návrh bodu
Pozemek KN parc. č. 4531
Přehledná koncepce zástavby
Smlouva o spolupráci při výstavbě anonymizovaná
Usnesení RMČ 4. 4. 2024 Dodatek 1 ke smlouvě o spolupráci Robotnice
Usnesení ZMČ 22. 11. 2023 Smlouva o spolupráci Robotnice
4-Etapa-1-240405
5-Etapa-2-240405
6-Etapa-3-240405
Dodatek č.1 Smlouva o spolupráci

3.05 Uzavření darovací smlouvy se spol. Blooman Development s.r.o.

Návrh bodu 
Příloha č. 4.2 Oplocení pomníčku situace
Příloha č.1.a Přehled darovaných nemovitostí ORTOFOTO
Příloha č.3 svah 43 39 – rozsah operek ul.K Odpoc
Příloha č.4.1 Návrh oplocení pomníčku
Celkový přehled dotčených nemovitostí dle PS
Usnesení RMČ ze dne 4. 4. 2024

3.06 Informace o výzvě většinového spoluvlastníka k vyjádření k jeho rozhodnutí o zrušení nájemní smlouvy s SC Xaverov Horní Počernice a.s. a podání žaloby

Návrh bodu 

4.01 Připomínky k návrhu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy

Návrh bodu 
Příloha č. 1 k usnesení ZMČ – připomínky MČ Praha 20 k návrhu AZUR HMP č. 10
AZUR 10 – 04 odůvodnění grafická část
AZUR 10 – 01 výrok
AZUR 10 – 02 výrok grafická část
AZUR 10 – 03 Odůvodnění
Vyhláška VP MHMP 317423 2024
usn ZMČP20 č 23 17 0297 21 ze dne 15. 11. 2021
Usnesení RMČ č. RMČ 52 18 0111 24 ze dne 21. 3. 2024 včetně přílohy

4.02 Vyjádření k návrhu na změnu územního plánu na pozemcích 4377/1, 4377/18, 4377/8 v k.ú. Horní Počernice (ul. Na Myšině)

Návrh bodu
Návrh MČ na uspořádání funkčních ploch pro změnu UPn zaslaný navrhovatelům
Návrh na pořízení změny územního plánu ze dne 22. 12. 2021 – anonymizované
10 Návrh řešení VPS 21 SR 25-areal volného času – varianta 02
09 Návrh řešení VPS 21 SR 25-areal volného času – varianta 01
Urgence vč přílohy návrhu dopravního řešení včetně – anonymizované

 

4.03 Informace o schválení Územní studie Horní Počernice – východ

Návrh bodu
3697167 1332738  240311 US HP závěrečný protokol
US-HP N 02a Struktura HV
US-HP N 02b Struktura VPR
US-HP N 06 Nadhled axo
US-HP N 11 Struktura HV-námětova část
US-HP N 12 Nadhled axo námětová část

5.01 Schválení účetní závěrky MČ Praha 20 za rok 2023

Návrh bodu 

5.02 Informace o rozpočtových opatřeních č.1-12 schválené Radou městské části Praha 20 v roce 2024

Návrh bodu 

6.01 Žádost SC Xaverov Horní Počernice, z.s., o individuální dotaci v oblasti sportu na podporu dětí a mládeže v oblasti sportu – fotbal

Návrh bodu 

6.02 Žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počernice, spolek, o individuální dotaci v oblasti sportu na podporu celoročních sportovních aktivit, dlouhodobé sportovní činnosti, organizované sportovní výchovy, provozu a oprav sportovišť v TJ Sokol Horní Počernice

Návrh bodu 

6.03 Žádost Basketbal Sokol Horní Počernice, pobočný spolek, o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu na podporu dlouhodobé a organizované sportovní činnosti

Návrh bodu 

6.04 Žádost TopTennis Xaverov s.r.o., o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu na podporu tenisového klubu v Horních Počernicích na Xaverově

Návrh bodu 

6.05 Žádost Divadelního spolku Horních Počernic o individuální dotaci v oblasti kultury na celoroční činnost

Návrh bodu 

7.01 Návrh na schválení pravidel pro předkladatele projektů v rámci participativního rozpočtování ve Zdravé MČ Praha 20 realizovaného pod názvem – Investice na přání VIII.

Návrh bodu

7.02 Informace o zkušenostech s měřícím zařízením společnosti Agdata na Praze 1 a v Klánovicích

Návrh bodu 

7.03 Doplňující informace k usnesení č. RMC/47/20/0041/24 – Provoz mateřských škol v období hlavních (letních) a vánočních prázdnin v roce 2024 a vyjádření ředitelek k loňskému prázdninovému provozu MŠ

Návrh bodu 

7.04 Zpráva o činnosti RMČ Praha 20

Návrh bodu