Materiály na 28. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 20

starosta Městské části Praha 20 svolává 28. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat v pondělí 2. května 2022 od 9:00 hodin ve Chvalské stodole, Horní Počernice

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. MAJETEK

3.01 Prodej obecních pozemků KN parc. č. 4131/2 a KN parc. 4131/3 vše v k.ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu

Záměr prodeje

Ortofotomapa

cenová mapa 2022

 

3.02 Pronájem části pozemku KN parc. č. 1987/1 o výměře cca 25m2 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu

Usnesení ZMČ ze dne 12.4.2022

Záměr pronájmu

Ortofotomapa

 

3.03 Pronájem a záměr pronájmu části pozemku KN parc. č. 786/105 o výměře cca 20 m2 před Pekařstvím Moravec, č. p. 2325 v ulici Ratibořická v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu

Ortofotomapa předmětu pronájmu

 

3.04 Výpůjčka části obecních pozemků KN parc. č. 1990 o výměře cca 2498 m2, KN parc. č. 1984 o výměře cca 560 m2 a KN parc. č. 1991 o výměře cca 913 m2, KN parc. č. 1981/4 o výměře cca 310 m2 a KN a parc. č. 1987/1 o výměře cca 466 m2 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha za účelem pořádání Svatoludmilské pouti 2022

Návrh bodu

 

3.05 Výpůjčky části obecních pozemků KN parc. č. 1990 o výměře cca 2498 m2, KN parc. č. 1984 o výměře cca 560 m2 a KN parc. č. 1991 o výměře cca 913 m2, KN parc. č. 1981/4 o výměře cca 310 m2 a KN a parc. č. 1987/1 o výměře cca 466 m2 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, za účelem pořádání Počernického Street Food Festivalu

Návrh bodu

 

3.06 Výpůjčka obecních pozemků KN parc. č. 785/3, KN parc. č. 785/4 a KN parc. č. 785/9, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, za účelem pořádání akce „Autokino“

Návrh bodu

Ortofotomapa

 

3.07 Výpůjčka části budovy bez č.p./č.e. umístěné na pozemku parc. č. 2031/15 v k. ú. Horní Počernice, za účelem poskytnutí dočasného ubytování státním příslušníkům Ukrajiny postižených vojenskou invazí

Návrh bodu

Ortofotomapa

 

3.08 Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nemovitých věcí č. S/120/17/0117 uzavřené dne 20. 12. 2017

Návrh bodu

Ortofotomapa

Výpis z KN

 

3.09 Stanovení jednotných podmínek propagace pro kandidující subjekty v souvislosti s podzimními volbami 2022 do Zastupitelstva MČ Praha 20

Návrh bodu

Ortofotomapa

 

3.10 Připomínkování návrhu novely obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Návrh bodu

Návrh novely Statutu

Důvodová zpráva HMP

 

3.11 Souhlas s výpovědí z nájmu bytu č. 12 v domě č.p. 2056 v ulici Mezilesí včetně případného vymáhání jeho vyklizení a zahájení soudního vymáhání dlužného nájemného

Návrh bodu

 

3.12 Výměna dveří 2 nákladních výtahů ve FZŠ Chodovická

Návrh bodu

 

3.13 Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Park Houslový klíč – herní prvky“

Návrh bodu

 

4. Územní rozvoj, výstavba

4.01 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 3273/17 (zkapacitnění D0 v úseku MÚK Slivenec – MÚK Třebonice) a Z 3274/17 (zkapacitnění D10 v úseku MÚK Satalice – MÚK Brandýs nad Labem-Stará Boleslav) vlny 17 územního plánu hl. m. Prahy

Návrh bodu

Výrok

Oznámení o zahájení řízení

Výkres č. 4

Výkres č. 2

 

4.02 Stanovisko k umístění stavby – „Praha 20 – Horní Počernice, Na Svěcence, Ke Xaverovu, nové kNN“

Návrh bodu

 

4.03 Stanovisko k umístění stavby „Novostavba rodinného domu na pozemku KN parc. č. 2123/1 ul. Slatiňanská„

Návrh bodu

 

4.04 Stanovisko ke společnému řízení stavby „Novostavba rodinného domu 087“ na poz. p. č. 4380/9, k. ú. Horní Počernice

Návrh bodu

 

4.05 Stanovisko ke společnému řízení stavby „Přestavba RD Božanovská 964“ na poz. p. č. 2214 a 2215/1 k. ú. Horní Počernice

Návrh bodu

 

4.06 Uzavření Smlouvy budoucí o zřízení služebnosti a Smlouvy nájemní k pozemku p. č. 2196/1, 2196/3, 2198/45, 2198/33 a 2198/37 v k.ú. Horní Počernice Praha za účelem provedení stavby „Vodafone – Horní Počernice – ulice Mezilesí“ se společností Vodafone CR a. s.

Návrh bodu

 

4.07 Smlouva o zřízení služebnosti k pozemku KN parc. č. 4121/1 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, se společností Pražská plynárenská Distribuce, a. s. a Blooman Development s. r. o. ke stavbě „Výstavba plynovodu Beranka, v Praze 20 – Horních Počernicích“

Návrh bodu

 

4.08 Smlouva o zřízení služebnosti k pozemku p. č. 3862 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, za účelem umístění a provozování součásti distribuční soustavy kabelového vedení, jako součásti stavby „Praha 20 – Horní Počernice, Jasenná p. č. 2834/3, nové kNN“

Návrh bodu

 

5. Finance a rozpočet

5.01 Rozpočtové opatření č. 23 MČ Praha 20 na rok 2022 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ ve výši 33,1 tis. Kč (posuvné dveře – Covid-19)

Návrh bodu

 

5.02  Rozpočtové opatření č. 27 MČ Praha 20 na rok 2022 – úprava rozpočtu v souvislosti s vratkou účelové neinvestiční dotace poskytnuté za státního rozpočtu z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt EU – Místní akční plán II ve výši 19,9 tis. Kč

Návrh bodu

 

5.03 Rozpočtové opatření č. 28 MČ Praha 20 na rok 2022 – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na akci Místní akční plán vzdělávání III MČ Praha 20 (MAP III)ve výši 275,5 tis. Kč

Návrh bodu

 

5.04 Účetní závěrka Městské části Praha 20 za rok 2021

Návrh bodu

 

5.05 Žádost o pronájem kolumbární schránky na veřejném pohřebišti v Praze 9 – Horních Počernicích

Návrh bodu

 

5.06 Žádost o pronájem kolumbární schránky č. 103 na veřejném pohřebišti Horní Počernice v Praze 9 – Horních Počernicích

Návrh bodu

 

6. Zásady, školství, spolková činnost, dotace

6.01 Vyhlášení Zásad pro individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 20

Návrh bodu

 

6.02 Poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v roce 2022 Základní škole, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700 na úhradu mimořádných výdajů v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace.

Návrh bodu

 

6.03 Poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v roce 2022 Základní škole, Praha 9 – Horní Počernice, Stoliňská 823 na úhradu mimořádných výdajů v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace.

Návrh bodu

 

6.04 Poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v roce 2022 Fakultní základní škole, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 2250 na úhradu mimořádných výdajů v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace.

Návrh bodu

 

6.05 Poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v roce 2022 Základní škole a Mateřské škole, Praha 9 – Horní Počernice, Spojenců 1408 na úhradu mimořádných výdajů v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace.

Návrh bodu

 

6.06 Poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v roce 2022 Domu dětí a mládeže, Praha – Horní Počernice, Ratibořická 1899 na úhradu mimořádných výdajů v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace.

Návrh bodu

 

6.07 Žádost spolku Mumraj z.s. o technickou podporu akce „Pohádkový les“

Návrh bodu

 

6.08 Žádost SC Xaverov Horní Počernice, z.s., o individuální dotaci na podporu dětí a mládeže v oblasti fotbalu

Návrh bodu

 

6.09 Žádost spolku BikeRanch Team z.s. o individuální dotaci na projekt „BikeRanch Team – Juniorský cyklistický oddíl – Startovné A teamu“

Návrh bodu

 

6.10 Žádost spolku Kickbox klub, z.s. o individuální dotaci na uspořádání příměstského sportovního tábora pro děti do 15 let v Horních Počernicích

Návrh bodu

 

6.11 Žádost spolku Kickbox klub, z.s. o individuální dotaci na příspěvek na sportování dětí a mládeže – pronájem tělocvičny bojových sportů v Horních Počernicích

Návrh bodu

 

6.12 Žádost spolku SK KAMIWAZA KARATE, z.s., o individuální dotaci na podporu celoroční sportovní činnosti dětí z Horních Počernic – pronájem tělocvičny v ZŠ, nejnutnější materiální vybavení, činnost DPP, tiskoviny

Návrh bodu

 

6.13 Žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počernice, spolek, o individuální dotaci na podporu celoročních sportovních aktivit, provozu, údržby a opravy sportovišť v TJ Sokol Horní Počernice

Návrh bodu

 

6.14 Žádost Basketbal Sokol Horní Počernice, pobočný spolek, o poskytnutí individuální dotace na podporu dlouhodobé a organizované sportovní činnosti

Návrh bodu

 

6.15 Žádost spolku Senior fitnes z.s. o individuální dotaci na projekt „Senioři v pohybu – Praha 20“

Návrh bodu

 

7. Různé

7.01 Návrh pravidel pro předkladatele projektů v rámci participativního rozpočtování ve Zdravé MČ Praha 20 – Investice na přání VI. pro rok 2022

Návrh bodu

 

7.02 Adopce stromů

Návrh bodu

 

8. Dotazy a interpelace členů ZMČ Praha 20

Závěr