Materiály na 18. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 20

starosta Městské části Praha 20 svolává 18. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat
v pondělí 15. března 2020 od 17:00 hodin ve Chvalské stodole, Horní Počernice

 

1. Zahájení

 

2. Schválení programu

 

3. Majetek

3.01 – Žádost o stanovisko k bezúplatnému převodu stavby nadjezdu nad dálnicí D11 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha a svěření do správy MČ Praha 20

Návrh bodu

Ortofotomapa

Usnesení_RMČ

 

4. Finance, legislativa

4.01 – Podání žádosti o dotaci na projekt „Sportovní hala Horní Počernice“ z Národní sportovní agentury a spolufinancování projektu

Návrh bodu

Usnesení_RMČ

4.02 – Informace o rozpočtových opatřeních č. 86 až č. 97 schválených Radou MČ Praha 20 v roce 2021

Návrh bodu

4.03 – Informace o rozpočtových opatřeních č. 1 až č. 17 schválených Radou MČ Praha 20 v roce 2021

Návrh bodu

4.04 – Informace o plnění rozpočtu ke dni 31.12.2020

Návrh bodu

4.05 – Schválení nového Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 20

Návrh bodu

 

5. Územní plán, výstavba

5.01 – Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 26 územního plánu hl. m. Prahy (včetně změny Z3477 – „Betonárna Počernice“)

Návrh bodu

Návrh na změnu UP Horní Počernice

Memorandum

Odůvodnění

Výrok

Grafická část změny územního plánu

Oznámení MHMP o veřejném projednání

Usnesení ZMČ

Usnesení RMČ memorandum Pragorent

Usnesení RMČ

5.02 – Návrh na změny územního plánu na území MČ Praha 20 (podněty)

Návrh bodu

1_podnět_ZAHRADNÍ_ČTVRT_PLACINA

2_podnět_REGENERACE_JADRA_SIDLA_XAVEROV

3_podnět_NOVÝ_XAVEROV

4_podnět_DOSTAVBA_ULICE_KE_ŽLÍBKU

5_podnět_DOSTAVBA_AREÁLU_XAVEROV

6_podnět_REVITALIZACE_AREÁLU_VELAZ

7_podnět_na_změnu_UPN_prelození_plochy_DU_ul._Berance

8_podnět_na_změnu_UPN_zastavitelnost_parcely_ul._Cesovska_Kramolna

9_podnět_na_změnu_UPN_EKIS

10_podnět_na_změnu_UPN_BJP_pri_Klanovickem_lesu

11_podnět_na_změnu_UPN_BV_pri_Klanovickem_lesu

Příloha č. 1 přehled dosud neprojednaných podnětů v ZMČ

Příloha č. 2 pozastavené podněty

Příloha č. 3 podněty pro které je požadováno zpracování ověřovací studie

Příloha č. 4 změny jejichž pořízení nebylo HMP schváleno

Usnesení RMČ

 

6. Různé

6.01 – Zpráva o činnosti RMČ Praha 20

Návrh bodu

 

7. Dotazy a interpelace členů ZMČ Praha 20

 

8. Závěr