Materiály na 38. jednání zastupitelstva MČ Praha 20

starosta Městské části Praha 20 svolává 38. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat v pondělí 19. září 2022 od 16:00 hodin ve Chvalské stodole, Horní Počernice

 

3.01 Záměr odsvěření 21 ks stožárů veřejného osvětlení v Nolčově parku v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, ze správy MČ Praha 20

Návrh bodu

3.02 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy č. ORO 2004 0288

Návrh bodu

3.03 Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Nákup diskového pole“

Návrh bodu

3.04 Vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Výstavba parkourového hřiště Ohnišťanská – Horní Počernice“

Návrh bodu

3.05 Výsledek zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Obnova Nolčova parku – 1. etapa“

4.01 Stanovisko ke společnému územnímu a stavebnímu řízení ke stavbě – „Novostavba RD k.ú. Horní Počernice p.č. 4364/1„

Návrh bodu

4.02 Stanovisko k umístění stavby – “Zřízení sjezdu na pozemek KN parc.č. 3721/1 v k. ú. Horní Počernice, ulice Ke Xaverovu“

Návrh bodu

4.03 Žádost o posunutí vjezdu na pozemek KN parc. č. 550 a KN parc. č. 551 v k. ú. Horní Počernice – RD Běluňská

Návrh bodu

5.01 Návrh na vyřazení majetku MČ a příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 20

Návrh bodu

5.02 Žádost o pronájem kolumbární schránky na veřejném pohřebišti v Praze 9 – Horních Počernicích

Návrh bodu

5.03 Rozpočtové opatření č. 58 MČ Praha 20 na rok 2022 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ ve výši 210,0 tis. Kč (oplocení pozemku)

Návrh bodu

5.04 Rozpočtové opatření č. 59 MČ Praha 20 na rok 2022 – přesun finančních prostředků z důvodu konání voleb do zastupitelstev obcí ve výši 100,0 tis. Kč

Návrh bodu

6.01 Poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Základní škole a Mateřské škole, Praha 9 – Horní Počernice, Spojenců 1408 na financování mzdových nákladů asistenta pedagoga ve školním roce 2022/2023 – podpora pedagogické práce při vzdělávání přijatých žáků/občanů z Ukrajiny do běžných tříd.

Návrh bodu

6.02 Žádost spolku Pro Dialog, z.s. o individuální dotaci na financování terapeutické práce s dětmi a jejich rodinou z MČ Praha 20

Návrh bodu

6.03 Žádost Spolku SRDCEVČELE o individuální dotaci na příspěvek na provozní náklady dětské skupiny

Návrh bodu

6.04 Bezplatná psychologická poradna

Návrh bodu

6.05 Výpůjčka počítače s příslušenstvím pro potřeby studia

Návrh bodu

6.06 Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o dotaci Chvalskému zámku, příspěvková organizace, v programu „Kulturní aktivity“ Ministerstva kultury na podporu projektů profesionálního výtvarného umění pro rok 2023

Návrh bodu

6.07 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Chvalského zámku, příspěvková organizace

Návrh bodu