Materiály na 32. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 20

starosta Městské části Praha 20 svolává 32. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat v pondělí 9. června 2022 od 9:00 hodin ve Chvalské stodole, Horní Počernice

 

 

3.01 Záměr prodeje části obecního pozemku KN parc. č. 3976/7 v k. ú. Horní Počernice

Návrh bodu 

Cenová mapa 2022

Ortofotomapa pozemky předmětem prodeje

Ortofotomapy pozemek parcel. č. 3976-7

 

3.02 Žádost o stanovisko ke směně pozemků v k. ú. Přední Kopanina, ve vlastnictví hl. m. Prahy, za pozemky v k. ú. Horní Počernice, ve vlastnictví ŘSD, vše obec Praha

Návrh bodu 

Grafické znázornění směnovaných nemovitostí  

 

3.03 Bezúplatné nabytí kanalizačních vpustí umístěných v pozemku KN parc. č. 786/219 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, z vlastnictví Česká republiky – Ministerstva vnitra

Návrh bodu

Zákres ORTO 

 

3.04 Valorizace nájemného pro rok 2023 za pronájem prostor sloužících k podnikání

Návrh bodu 

 

3.05 Návrh na přidělení bytu č. 1 v Domě s pečovatelskou službou, Třebešovská 17, Praha 9 – Horní Počernice

Návrh bodu 

 

3.06 Návrh na přidělení bytu č. 13 v Domě s pečovatelskou službou, Třebešovská 17, Praha 9 – Horní Počernice

Návrh bodu 

 

3.07 Uzavření smlouvy o dílo na dodání a montáž mobilního policového regálového systému do archivu Jívanská 647 a rozpočtové opatření č. 34 MČ Praha 20 na rok 2022

Návrh bodu

 

3.08 Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Park Houslový klíč – herní prvky“

Návrh bodu 

 

3.09 Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „MŠ Ratibořická WC hospodářský pavilon“

Návrh bodu 

 

4.01 Stanovisko k územnímu souhlasu stavby „Přípojka plynu pro č. p. 808“ poz. p. č. 1878, k. ú. Horní Počernice

Návrh bodu 

 

4.02 Stanovisko k ohlášení stavby „Rekonstrukce objektu Hrdoňovická 2027/24 na poz. p. č. 848/3, k. ú. Horní Počernice“

Návrh bodu 

 

4.03 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem umístění a provozování stavby „Praha 20 – Horní Počernice, Bílý Vrch, dTS, kVN, kNN“ se společností PREdistribuce a.s.

Návrh bodu 

 

4.04 Stanovisko k územnímu řízení stavby „Optické připojení Bílý Vrch – Horní Počernice“

Návrh bodu 

 

4.05 Bytové domy – Rezidence Čertousy, Praha 20 – Horní Počernice

Návrh bodu 

 

5.01 Závěrečný účet MČ Praha 20 za rok 2021

Návrh bodu 

 

5.02 Rozpočtové opatření č. 32 MČ Praha 20 na rok 2022 – poskytnutí účelového neinvestičního transferu ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2022 ve výši 2 959,3 tis. Kč

Návrh bodu 

 

5.03 Rozpočtové opatření č. 33 MČ Praha 20 na rok 2022 – poskytnutí účelového neinvestičního transferu pro ZŠ Ratibořická v rámci úhrady nákladů vzniklých v souvislosti s ukrajinskou krizí – přijetí daru od fy AISA International ve výši 45,0 tis. Kč

Návrh bodu 

 

5.04 Návrh na vyřazení majetku MČ a příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 20

Návrh bodu 

 

5.05 Žádost o pronájem kolumbární schránky č. 103 na veřejném pohřebišti Horní Počernice v Praze 9 – Horních Počernicích

Návrh bodu 

 

5.06 Povinné a havarijní pojištění vozidel MČ Praha 20

Návrh bodu 

 

6.01 Schválení přijetí účelově určeného peněžního daru na pomoc ukrajinským občanům

Návrh bodu 

 

6.02 Souhlas s poskytnutím věcného daru

Návrh bodu

 

6.03 Uzavření smlouvy s Nadací ČEZ o poskytnutí nadačního příspěvku PHA KP22/53300

Návrh bodu 

 

6.04 Návrh odměn pro ředitele příspěvkových organizací MČ Praha 20 za I. pololetí 2022

Návrh bodu

 

7.01 Žádost Divadelního spolku Horních Počernic o individuální dotaci na celoroční činnost

Návrh bodu 

 

7.02 Žádost spolku Junák – český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s. o individuální dotaci na skautské akce během roku, akce pro rodiče a veřejnost, vstupy na kulturní akce a výstavy

Návrh bodu 

 

7.03 Žádost spolku Junák – český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s. o individuální dotaci na obnovu a pořízení vybavení, údržbu Chvalského lomu, kvalifikace a vzdělávání vedoucích, dopravu na výjezdní zasedání, vybavení na tábory a akce během školního roku

Návrh bodu 

 

7.04 Žádost spolku Klub seniorů Horní Počernice, z.s. o individuální dotaci na zajišťování akcí pro klub seniorů, 110 členů, udržování psychické a fyzické kondice seniorů, rozšiřování vědomostí, setkávání s vrstevníky

Návrh bodu 

 

7.05 Žádost spolku Svaz tělesně postižených v České republice z.s., místní organizace Horní Počernice o individuální dotaci na zajišťování kulturních a společenských akcí pro členy

Návrh bodu 

 

8.01 Stanovení počtu členů zastupitelstva Městské části pro volební období 2022 – 2026

Návrh bodu 

 

8.02 Řez živých plotů pro rok 2022 na území Městské části Praha 20

Návrh bodu 

 

8.03 Žádost o výpůjčku technického vybavení na pouť ke sv. Antonínu do Svépravic

Návrh bodu 

 

8.04 Žádost společnosti České modelky s.r.o., zastoupené p. Radkem Ahne, o záštitu celostátní soutěže Miss pro plnoštíhlé starostou MČ Praha 20

Návrh bodu 

 

8.05 Informace o vydání závazného stanoviska podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí na záměr „Zkapacitnění PČOV Horní Počernice – Čertousy“

Návrh bodu