Materiály na 35. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 20

starosta Městské části Praha 20 svolává 35. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat v pondělí 11. července 2022 od 9:00 hodin ve Chvalské stodole, Horní Počernice

 

3.01 Výpůjčka části obecního pozemku KN parc. č. 1987/1 o výměře cca 326 m2 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, za účelem pořádání „Hradozámecké noci“ 2022

Návrh bodu 

 

3.02 Pronájem části obecního pozemku KN parc. č. 520, KN parc. č. 1991, KN parc. č. 2144/1, KN parc. č. 3767, KN parc. č. 868 a KN parc. č. 1204/33 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, za účelem umístění reklamních zařízení

Návrh bodu 

Příloha č. 1 – smlouva č. 1 – předmět nájmu

Příloha č. 2 – smlouva č. 2 – předmět nájmu 

 

3.03 Záměr pronájmu budovy Špejcharu č.p. 2939 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu

Ortofotomapa

 

3.04 Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „MŠ Ratibořická WC hospodářský pavilon“

Návrh bodu 

 

3.05 Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Nový povrch hřiště u ZŠ Ratibořická na p. č. 786/70 a 786/72, k. ú. Horní Počernice“

Návrh bodu 

 

3.06 Doplnění výzdoby mariánské kapličky v Čertousích v ulici Bártlova pod starou lípou

Návrh bodu 

 

4.01 Stanovisko k umístění stavby „Praha 20 – Horní Počernice, Stoliňská p. č. 4437, kNN“

Návrh bodu 

 

4.02 Stanovisko k umístění stavby „Praha 20 – Horní Počernice, Stoliňská p. č. 4444/1, nové kNN“

Návrh bodu 

 

4.03 Stanovisko k dokumentaci pro společné řízení stavby „Lávka s cyklostezkou přes D10“

Návrh bodu 

 

4.04 Smlouva o úpravě vzájemných vztahů mezi stranami MČ Praha 20 a společnostmi PVK a PVS a.s.

Návrh bodu 

 

5.01 Rozpočtové opatření č. 44 MČ Praha 20 na rok 2022 – poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na rozvoj sportovní infrastruktury (akce „tělocvična Jívanská“) ve výši 15 000,0 tis. Kč

Návrh bodu

 

5.02 Rozpočtové opatření č. 45 MČ Praha 20 na rok 2022 – poskytnutí účelové dotace na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace v celkové výši 1 340,1 tis. Kč

Návrh bodu

 

5.03 Rozpočtové opatření č. 46 MČ Praha 20 na rok 2022 – poskytnutí podílu na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií v období 1. 12. 2021 – 31. 12. 2021 a 1. 1. 2022 – 31. 5. 2022 ve výši 2 415,0 tis. Kč

Návrh bodu 

 

5.04 Rozpočtové opatření č. 47 MČ Praha 20 na rok 2022 – uzavření finančního vypořádání za rok 2021

Návrh bodu 

 

5.05 Rozpočtové opatření č. 48 MČ Praha 20 na rok 2022 – poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 100% podílu MČ na celkové daňové povinnosti HMP na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2021 ve výši 2 920,9 tis. Kč

Návrh bodu 

 

5.06 Harmonogram prací pro sestavení návrhu rozpočtu městské části Praha 20 na rok 2023

Návrh bodu 

 

6.01 Poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Fakultní základní škole, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 2250 na financování mzdových nákladů asistenta pedagoga ve školním roce 2022/2023 – podpora pedagogické práce při vzdělávání přijatých žáků/občanů z Ukrajiny do běžných tříd.

Návrh bodu 

 

6.02 Zapojení městské části do III. ročníku projektu „Příběhy našich sousedů – Praha 20“

Návrh bodu 

 

6.03 Žádost o poskytování tísňové péče prostřednictvím výpůjčky zařízení

Návrh bodu 

 

6.04 Žádost o investiční dotaci na opravu střechy sborového domu

Návrh bodu 

 

7.01 Umístění laviček za odstraněné společnosti AD NET spol. s r.o.

Návrh bodu 

 

7.02 Schválení uzavření Smlouvy a poskytování IT služeb ve vazbě na zajištění Celoměstské koncepce rozvoje informačních systémů pro potřeby hl. m. Prahy a městských částí na období do roku 2025 s Hlavním městem Prahou.

Návrh bodu