Materiály na 27. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 20

starosta Městské části Praha 20 svolává 27. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat v úterý 12. dubna 2022 od 13:30 hodin ve Chvalské stodole, Horní Počernice

1. Zahájení

2. Schválení programu

1.01 Pronájem a záměr pronájmu části pozemku KN parc. č. 1987/1 o výměře cca 25 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu 
Ortofotomapa

1.02 Pronájem části pozemku KN parc. č. 1987/1 a KN parc. č. 1990 o celkové výměře cca 50 m2 v areálu Chvalské tvrze v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu 
Ortofotomapa předmětu pronájmu
Usnesení ZMČ ze dne 23. 3. 2022
Záměr pronájmu

1.03 Výpůjčka obecních pozemků KN parc. č. 785/3 a KN parc. č. 785/4, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, za účelem pořádání akce „Den dětí“

Návrh bodu
Ortofotomapa č. 1

1.04 Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „BD Mezilesí 2059 – výměna stoupacích potrubí II. etapa“

Návrh bodu 

1.05 Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce ulice Podůlší II_zárubní zeď“

Návrh bodu 

2.01 Souhlas s přijetím věcných darů – učebnic češtiny pro cizince – od společnosti TÜV NORD Czech, Českobrodská 2420, Praha 9 – Libeň, určených pro výuku ukrajinských občanů nacházejících se na území MČ Praha 20

Návrh bodu 

2.02 Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřské školy Základní školy a Mateřské školy, Praha 9 – Horní Počernice, Spojenců 1408.

Návrh bodu 

2.03 Žádost ředitelky Základní školy a Mateřské školy, Praha 9 – Horní Počernice, Spojenců 1408 o souhlas s čerpáním finančních prostředků z fondu investic.

Návrh bodu 

2.04 Návrh platového výměru ředitelky Místní veřejné knihovny, Praha 9 – Horní Počernice, Náchodská 754

Návrh bodu 

3.01 Schválení rozpočtů na rok 2022 a rozpočtových výhledů na roky 2023-2024 příspěvkovým organizacím

Návrh bodu 

3.02 Rozpočtové opatření č. 18 MČ Praha 20 na rok 2022 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ ve výši 13,7 tis. Kč (odpisy MŠ Chodovická)

Návrh bodu 

3.03 Rozpočtové opatření č. 19 MČ Praha 20 na rok 2022 – poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy v rámci Programu primární prevence ve školách a školských zařízení pro rok 2022 ve výši 141,7 tis. Kč

Návrh bodu 

3.04 Rozpočtové opatření č. 20 MČ Praha 20 na rok 2022 – ponechání nevyčerpaných účelových finančních prostředků, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2021 a dříve ve výši 33 938,8 tis. Kč

Návrh bodu 

3.05 Rozpočtové opatření č. 21 MČ Praha 20 na rok 2022 – poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2022 ve výši 589,0 tis. Kč

Návrh bodu 

3.06 Rozpočtové opatření č. 22 MČ Praha 20 na rok 2022 – poskytnutí účelové dotace na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace ve výši 2 779,0 tis. Kč

Návrh bodu 

3.07 Rozpočtové opatření č. 23 MČ Praha 20 na rok 2022 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ ve výši 33,1 tis. Kč (posuvné dveře – Covid-19)

Návrh bodu 

3.08 Rozpočtové opatření č. 24 MČ Praha 20 na rok 2022 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ ve výši 162,2 tis. Kč (instalace kovového domku pro nářadí s dorazovou žíněnkou k atletické dráze)

Návrh bodu 

3.09 Rozpočtové opatření č. 25 MČ Praha 20 na rok 2022 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ ve výši 400,0 tis. Kč (repase výtahových dveří nákladních výtahů v kuchyni FZŠ Chodovická)

Návrh bodu