Materiály na 2. zasedání zastupitelstva MČ Praha 20

starostka Městské části Praha 20 svolává 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat
v pondělí 10. prosince 2018 od 17:00 hodin Na Chvalské tvrzi 4, Horní Počernice.

1. Zahájení

2. Návrhy

2.01 Návrh na ustanovení odpovědného politika za místní Agendu 21 a projekt Zdravá MČ Horní Počernice

Návrh bodu

2.02 Návrh změny zřizovací listiny Místní veřejné knihovny, Praha 9 – Horní Počernice, Náchodská 754

Návrh bodu

2.03 Vyjádření k podnětu na změnu územního plánu při ul. Ve Žlíbku na pozemku parc. č. 575/2 v k.ú. Horní Počernice

Návrh bodu
Návrh na změnu UPN HMP parcela 575 2
Ortofotomapa podnět na změnu UPN HMP parcela 575 2 1
Podnět na změnu UPN HMP 2 Anonymizovany
Stávající stav UPN HMP parcela 575 2
Usnesení RMČ ze dne 29. 11. 2018-RMČ 2 7 0027 18

2.04 Vyjádření k podnětu na změnu územního plánu v areálu spol. Brenntag CR na pozemcích parc. č. 4019/1, 4019/2, 4020/1 ad. v k.ú. Horní Počernice

Návrh bodu
Usnesení RMČ ze dne 29. 11. 2018 číslo RMČ 2 8 0028 18
00-pruvodni dopis-Anonymizovany
0. Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem-FORMULAR-Anonymizovany
1. Seznam pozemků dotčených návrhem změny UP
3. Situace arealu – zakres uzemi
4. Návrh na změnu UPN HMP-ZAKRES
5. Výpis z katastru nemovitostí
6. Stanovisko Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy

2.05 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů ZMČ Praha 20

Návrh bodu

2.06 Volba tajemníků výborů ZMČ Praha 20

Návrh bodu
Příloha č. 1 usneseni RMČ tajemnici výboru

3.01 Bezúplatný převod vlastnictví k pozemku KN parc. č. 786/222 a KN parc. č. 2498/51 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu
Ortofotomapa 786-222
Ortofotomapa pozemku 2498-51
Usnesení RMČ 29. 11. 2018

4.01 Informace o rozpočtových opatřeních č. 113 až 131 schválených Radou městské části Praha 20

Návrh bodu

4.02 Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci z. ú. Neposeda

Návrh bodu

4.03 Schválení změny účelu části investiční dotace na neinvestiční dotaci pro ZŠ Ratibořická

Návrh bodu

4.04 Projednání žádosti ZŠ Ratibořická o prodloužení doby splatnosti návratné finanční výpomoci

Návrh bodu

4.05 Rozpočtové provizorium na rok 2019

Návrh bodu

4.06 Informace o plnění rozpočtu MČ Praha 20 za 3. čtvrtletí 2019

Návrh bodu

5.01 Zpráva o činnosti RMČ Praha 20

Návrh bodu
Přehled usneseni RMČ č. 1 dne 16. 11. 2018
Přehled usneseni RMČ č. 127 18.9.2018 veřejné
Přehled usneseni RMČ č. 128 dne 20. 9. 2018
Přehled usneseni RMČ č. 129 dne 2. 10. 2018
Přehled usneseni RMČ č. 130 10. 10. 2018 veřejné
Přehled usneseni RMČ č. 131 16. 10. 2018 veřejné
Přehled usneseni RMČ č. 132 dne 30. 10. 2018

6. Dotazy a interpelace členů ZMČ Praha 20

Návrh bodu

7.01 Informace o plánovaných termínech RMČ a ZMČ Praha 20 do konce roku 2018 a 1. pololetí roku 2019

Návrh bodu
Příloha č. 1 usneseni RMČ termíny RMČ ZMČ

7.02 Uložení úkolů Kontrolnímu výboru ZMČ Praha 20

Návrh bodu
Příloha č. 1 usneseni RMČ úkoly KV

7.03 Zřízení Výboru pro dopravu ZMČ Praha 20

Návrh bodu
Příloha č. 1 – žádost sance
Příloha č. 2 výbor pro dopravu důvodová zpráva

7.04 Jednací řád ZMČ Praha 20 a výborů ZMČ Praha 20

Návrh bodu
Příloha č. 1 JR ZMČ Kluby zastupitelů
Příloha č. 2 usneseni RMČ jednaci rady
Příloha č. 3 – žádost sance
Příloha č.4 oznámení klub sance