Materiály na 6. zasedání zastupitelstva MČ Praha 20

starostka Městské části Praha 20 svolává 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat
v pondělí 23. září 2019 od 17:00 hodin Na Chvalské tvrzi 4, Horní Počernice.

1. Zahájení

2. Návrhy

2.01 Žádost Divadelního sdružení Horních Počernic o individuální dotaci na celoroční činnost v roce 2019

Návrh bodu

2.02 Žádost Kickbox klubu, z.s., o individuální dotaci na sportování dětí a mládeže – pronájem tělocvičny bojových sportů v Horních Počernicích

Návrh bodu

2.03 Žádost Kickbox klubu, z.s., o individuální dotaci na uspořádání příměstského sportovního tábora pro děti do 15 let v Horních Počernicích – pronájem sportovišť, odměny trenérům, zajištění celodenního stravování, věcné ceny pro účastníky

Návrh bodu

2.04 Žádost spolku Junák – český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s., o individuální dotaci na skautské akce během roku, akce pro rodiče a veřejnost

Návrh bodu

2.05 Žádost spolku Basketbal Sokol Horní Počernice, pobočný spolek, o individuální dotaci na podporu dlouhodobé sportovní činnosti a organizované sportovní výchovy

Návrh bodu

2.06 Žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počernice o poskytnutí příspěvku na realizaci investičního záměru rekonstrukce podlahy tělocvičny TJ v Chvalkovické ul.

Návrh bodu

2.07 Žádost organizace LRS Chvaly, o.p.s., o individuální dotaci na projekt „Pečovatelská služba“

Návrh bodu

2.08 Žádost organizace LRS Chvaly, o.p.s., o individuální dotaci na projekt „Terénní zdravotním péče při LRS Chvaly“

Návrh bodu

2.09 Žádost organizace LRS Chvaly, o.p.s., o individuální dotaci na projekt „Následná rehabilitační péče v LRS Chvaly“

Návrh bodu

2.10 Žádost Diakonie Církve bratrské o poskytnutí individuální dotace na podporu domova pro seniory Bethesda

Návrh bodu

2.11 Žádost Diakonie Církve bratrské o poskytnutí individuální dotace na podporu Chráněného bydlení na Xaverově

Návrh bodu

2.12 Úprava podnětu na pořízení změny územního plánu v k.ú. Horní Počernice – přeložení plochy DU (urbanisticky významné plochy a dopravní spojení) při komunikaci K Berance, a to v rozsahu od ul. Ve Žlíbku až po ul. K Odpočinku, a vymezení plochy

Návrh bodu
Katastrální situace změna UPN – ul. K Berance
Komunikace NA katastr Ing. Arch. Gabrielová
Komunikace NA UP
Návrh metropolitního plánu Z02 Hlavní výkres
Návrh metropolitního plánu Z03 Výkres infrastruktury
Návrh změnu UPN HMP přeložení plochy DU při komunikaci K Berance a vymezení plochy zeleně na místo stávající plochy DU
Ortofotomapa změna UPN – ul. K Berance
Popis a odůvodnění podnětu na změnu UPN HMP
Schválené zadání změny č. 2872 – přeložka komunikace K Berance
Stávající UPN HMP lokalita K Berance
Změna UPN č. Z 2872 – přeložka komunikace K Berance

2.13 Vyjádření k podnětu na změnu územního plánu při ul. Božanovská na pozemcích parc. č. 4398/2, 4398/3, 4398/4 a 4398/6 v k.ú. Horní Počernice

Návrh bodu
Příloha č 1 Připomínky k návrhu MPP 2018-odsouhlasene RMČ dne 5. 6. 2018 pod č. RMČ 118 24 1669 18
Připomínky MCP20 k Metropolitnímu plánu ZMČ 29 22 0191 18
Stávající stav územní plán na půdorysu ortofotomapy
Usn. RMCP20 ze dne 12. 9. 2019-anonymizované
Žádost vč. příloh změna UPN HMP změna Božanovská – anonymizovaná

2.14 Vyjádření k podnětu PRAGORENTu na změnu územního plánu při ul. F. V. Veselého v k.ú. Horní Počernice.

Návrh bodu
Usn. RMCP20 z 12. 9. 2019
2019 06 19 Příloha č. 3 plná moc Pragorent Horní Počernice Signed
2019 06 19 Příloha č. 6 LV 5906
2019 06 29 Návrh na změnu UP Horní Počernice
2019 06 29 Příloha č. 1 KM Horní Počernice Pragorent FINAL
2019 06 29 Příloha č. 2 UP Horní Počernice vyznačené území
2019 06 29 Příloha č. 4 Návrh změny UP Horní Počernice Pragorent
2019 06 29 Příloha č. 5 PDM žádost o stanovisko OCP MHP změna UP Horní Počernice

2.15 Návrh systému peněžitých plnění poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 20, za výkon funkce členů výborů Zastupitelstva městské části Praha 20 a komisí Rady městské části Praha 20

Návrh bodu

2.16 Rezignace člena kontrolního výboru ZMČ Praha 20 a volba nového člena kontrolního výboru ZMČ Praha 20

Návrh bodu

2.17 Návrh nového jednacího řádu ZMČ Praha 20

Návrh bodu

3.01 Prodej pozemku parc. č. 4413/9 o výměře 261 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu
GP
KUPNÍ SMLOUVA
Ortofotomapa předmětu prodeje
Příloha č. 3 smlouvy – služebnost cesty
Záměr prodeje pozemku
Usnesení RMČ 12. 9. 2019
Usnesení RMČ 22. 8. 2019
Usnesení ZMČ 24. 9. 2018

3.02 Záměr svěření pozemku KN parc. č. 4454/18 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha do svěřené správy MČ Praha 20

Návrh bodu
Ortofotomapa
Usnesení RMČ ze dne 12. 9. 2019
UP hl.m.P – využití ploch

4.01 Návratná finanční výpomoc pro neziskovou organizaci Neposeda,z.ú. v částce 100.000,-Kč

Návrh bodu

4.02 Informace o rozpočtových opatřeních č. 59 až 91 schválených Radou MČ Praha 20

Návrh bodu

4.03 Informace o plnění rozpočtu MČ Praha 20 za 1. pololetí roku 2019

Návrh bodu

4.04 Ekonomické informace k datu 31.08.2019

Návrh bodu
Ekonomické informace k datu 31. 08. 2019

5.01 Zpráva o činnosti RMČ Praha 20

Návrh bodu
Přehled usnesení RMČ č. 24 dne 20. 6. 2019
Přehled usnesení RMČ č. 25 26. 6. 2019 veřejné
Přehled usnesení RMČ č. 26 11. 7. 2019 veřejné
Přehled usnesení RMČ č. 27 18. 7. 2019 veřejné
Přehled usnesení RMČ č. 28 22. 7. 2019 veřejné
Přehled usnesení RMČ č. 29 30. 7. 2019 veřejné
Přehled usnesení RMČ č. 30 dne 2. 8. 2019
Přehled usnesení RMČ č. 31 ze dne 8. 8. 2019
Přehled usnesení RMČ č. 32 ze dne 22. 8. 2019
Přehled usnesení RMČ č. 33 dne 29. 8. 2019

6 Dotazy a interpelace členů ZMČ Praha 20

Návrh bodu

7.01  Zápisy č. 1, 2, 3 a 4 z jednání Finančního výboru

Návrh bodu

7.02 Právní stanovisko posouzení míry viny a případné trestní odpovědnosti za vzniklou škodu i nezákonnosti postupu odpovědných představitelů městské části Praha 20

Návrh bodu

7.03 Zpráva kontrolního výboru ZMČ Praha 20 – Most Na Svěcence

Návrh bodu

7.04 Kontrola plnění úkolů uložených usnesením Zastupitelstva MČ Praha 20

Návrh bodu