Materiály na 29. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 20

starosta Městské části Praha 20 svolává 29. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat v pondělí 19. května 2022 od 9:00 hodin ve Chvalské stodole, Horní Počernice

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Majetek

3.01 Pronájem obecních pozemků KN parc. č. 785/3 o výměře 2505 m2 a KN parc. č. 785/4 o výměře 4627 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, za účelem pořádání Počernické (Svatováclavské) pouti 2022

Návrh bodu

 

3.02 Pronájem části pozemku KN parc. č. 786/105 o výměře cca 20 m2 před Pekařstvím Moravec, č. p. 2325 v ulici Ratibořická v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu

Ortofotomapa

Usnesení ZMČ

Záměr pronájmu

 

3.03 Pronájem části pozemku KN parc. č. 786/1 o výměře cca 25 m2 v parku Houslový klíč v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu

Ortofotomapa

 

3.04 Souhlas s umístěním mobilního WC na pozemku parc. č. 785/10 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu

Ortofotomapa

 

3.05 Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. S/120/2022/0112 ze dne 26.4.2022

Návrh bodu

Usnesení ZMČ

 

3.06 Stanovisko MČ Prahy 20 ke změně či zrušení nájemní smlouvy č. ORO 2000 0075

Návrh bodu

 

3.07 Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „BD Mezilesí 2059 – výměna stoupacích potrubí II. etapa“

Návrh bodu

 

3.08 Nákup 2ks switchů Cisco Nexus 3524-XL včetně supportu na 36 měsíců

Návrh bodu

 

4. Výstavba, územní plán
4.01 Stanovisko k územnímu souhlasu stavby „Prodloužení splaškové kanalizace a přípojka“ na p. č. 4380/1 Horní Počernice

Návrh bodu 

 

4.02 Stanovisko k územnímu souhlasu stavby „Napojení pozemku na technickou infrastrukturu“ poz. p. č. 4155/4, k. ú. Horní Počernice

Návrh bodu

 

4.03 Stanovisko k umístění stavby – „Náchodská, úprava nap. sítě kVN“ Praha 20 – Horní Počernice

Návrh bodu

 

4.04 Stanovisko k provedení stavebních úprav „Zateplení rodinného domu Khodlova 960/6 Horní Počernice“

Návrh bodu

 

4.05 Stanovisko ke společnému řízení stavby „Stavební úpravy RD Běluňská 280/56“ na poz. p. č. 600, 601/1 a 601/2 k. ú. Horní Počernice

Návrh bodu

 

4.06 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene z důvodu stavby „Nová SS 102-OT Mezilesí p. č. 1647/1“

Návrh bodu

 

4.07 Uzavření Smlouvy budoucí o zřízení služebnosti k pozemku p. č. 3807 v k. ú. Horní Počernice Praha z důvodu provedení stavby „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“

Návrh bodu

 

4.08 Uzavření dodatku nájemní smlouvy pro přípojku plynu, ke stavbě „TYP. RD UNO Canaba ul. Mezilesí“ p. č. 1647/1 v Horních Počernicích

Návrh bodu

 

4.09 Oznámení o veřejném projednání a vystavení návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu)

Návrh bodu

Vyhláška MPP VP VVURU

 

5. Finance, rozpočet
5.01 ZŠ Ratibořická-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2021

Návrh bodu

 

5.02 ZŠ Stoliňská-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2021

Návrh bodu

 

5.03 FZŠ Chodovická-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2021

Návrh bodu

 

5.04 ZŠ a MŠ Spojenců-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2021

Návrh bodu

 

5.05 MŠ Chodovická-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2021

Návrh bodu

 

5.06 MŠ U Rybníčku-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2021

Návrh bodu

 

5.07 Dům dětí a mládeže-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2021

Návrh bodu

 

5.08 Chvalský zámek-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2021

Návrh bodu

 

5.09 KC Horní Počernice-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2021

Návrh bodu

 

5.10 Místní veřejná knihovna-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2021

Návrh bodu

 

5.11 Rozpočtové opatření č. 30 MČ Praha 20 na rok 2022 – přesun finančních prostředků (vratka) předfinancovaných pro potřeby v rámci COVID – 19 ve výši 200,0 tis. Kč

Návrh bodu

 

5.12 Rozpočtové opatření č. 31 MČ Praha 20 na rok 2022 – poskytnutí neúčelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy z titulu doplnění dodatečného finančního vztahu ve výši 4 624,0 tis. Kč

Návrh bodu

 

5.13 Žádost o pronájem kolumbární schránky č. 103 na veřejném pohřebišti Horní Počernice v Praze 9 – Horních Počernicích + doplnění údajů

Návrh bodu

 

5.14 Žádost o pronájem kolumbární schránky na veřejném pohřebišti Horní Počernice v Praze 9 – Horních Počernicích + doplnění údajů

Návrh bodu

 

5.15 Rozbor hospodaření MČ Praha 20 za 1. čtvrtletí roku 2022

Návrh bodu

 

6. Školství, sociální oblast, dary
6.01 Žádost ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 2250 o souhlas s čerpáním finančních prostředků z fondu investic.

Návrh bodu

 

6.02 Žádost ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 2250 o souhlas s čerpáním finančních prostředků z fondu investic.

Návrh bodu

 

6.03 Poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v roce 2022 Základní škole, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700 na úhradu mimořádných výdajů v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace.

Návrh bodu

 

6.04 Výjimky z počtu žáků ve třídách základních škol zřizovaných MČ Praha 20.

Návrh bodu

 

6.05 Žádost Domu dětí a mládeže, Praha – Horní Počernice, o technickou podporu na akci „Den dětí“

Návrh bodu

 

6.06 Žádost o poskytování tísňové péče prostřednictvím výpůjčky zařízení

Návrh bodu

 

6.07 Schválení poskytnutí jednorázového finančního daru jako projevu ocenění za přínos při rozvoji městské části v roce 2022

Návrh bodu

 

7. Dotace
– sociální

7.01 Žádost spolku Mumraj z.s. o individuální dotaci na projekt „ŠKOLIČKA – školka nanečisto – adaptační program a letní prázdninové příměstské tábory“

Návrh bodu

 

7.02 Žádost spolku Mumraj z.s. o individuální dotaci na projekt „Mumraj je vícegenerační dům“

Návrh bodu

 

7.03 Žádost organizace Neposeda, z.ú. o individuální dotaci na projekt „HoPo – provozní náklady sociální služby“

Návrh bodu

 

7.04 Žádost organizace Neposeda, z.ú. o individuální dotaci na projekt „Křižovatka – provozní náklady sociální služby“

Návrh bodu

 

7.05 Žádost organizace LRS Chvaly o.p.s. o individuální dotaci na projekt „Pečovatelská služba“

Návrh bodu

 

7.06 Žádost organizace LRS Chvaly o.p.s. o individuální dotaci na projekt „Terénní zdravotní péče při LRS Chvaly“

Návrh bodu

 

7.07 Žádost organizace LRS Chvaly o.p.s. o individuální dotaci na projekt „Následná a rehabilitační péče v LRS Chvaly“

Návrh bodu

 

7.08 Žádost Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice o individuální dotaci na podporu sociální služby Azylový dům Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice

Návrh bodu

 

7.09 Žádost Linky bezpečí, z.s. o individuální dotaci na projekt „Linka bezpečí pro děti a mládež z MČ Praha 20“

Návrh bodu

 

7.10 Žádost organizace SEMIRAMIS z.ú. o individuální dotaci na projekt „Terénní program Horní Počernice“

Návrh bodu

 

– kultura
7.11 Žádost spolku Mumraj z.s. o individuální dotaci na podporu akcí pro rodiny v Horních Počernicích

Návrh bodu

 

7.12 Žádost spolku Mumraj z.s. o individuální dotaci na projekt „Vícegenerační ateliéry Mumraje“

Návrh bodu

 

7.13 Žádost Základní umělecké školy o individuální dotaci na projekt „Festival studentských orchestrů 2022“

Návrh bodu

 

7.14 Žádost spolku Jachtklub Toušeň, z.s. o individuální dotaci na podporu závodníků v jachtingu: Sára Tkadlecová a Tadeáš Tkadlec (olympijská lodní třída 49er FX)

Návrh bodu

 

– sport
7.15 Žádost Ing. Lenky Malé o individuální dotaci na příspěvek na pronájem a nákup sportovních potřeb

Návrh bodu

 

7.16 Žádost Martiny Ptáčkové o individuální dotaci na bojové sporty – Hand to Hand Combat, Kickbox, Box, MMA, Sebeobrana

Návrh bodu

 

7.17 Žádost Josefa Ptáčka o individuální dotaci na bojové sporty – Grappling, Brazilské Jiu-Jitsu, Sambo, Hand to Hand Combat, Kickbox, MMA, Sebeobrana

Návrh bodu

 

7.18 Žádost spolku CSG TRI TEAM z.s., o individuální dotaci na podporu akcí pro veřejnost na území MČ Horní Počernice (Běh pro střechu nad hlavou + Triatlon Horní Počernice + Novoroční běh)

Návrh bodu

 

7.19 Žádost spolku TAJV, z.s., o individuální dotaci na projekt „Sportovní den mládeže s TAJV v MČ Praha 20“

Návrh bodu

 

7.20 Žádost Adama Pilce o individuální dotaci na pomoc s pokrytím nákladů na reprezentační činnost v letecké akrobacii

Návrh bodu

 

7.21 Žádost SC Xaverov Horní Počernice, z.s., o individuální dotaci na dopravu na mezinárodní turnaj

Návrh bodu

 

8. Různé
8.01 Žádost ÚAMK – 300 mil, p. s. o převzetí záštity, použití znaku MČ Praha 20 a výpůjčce pozemků parc. č. 1987/1 a 1991 v k. ú. Horní Počernice na akci 300 mil zemi českou

Návrh bodu

 

9. Dotazy a interpelace členů ZMČ Praha 20
10. Závěr