Materiály na 5. zasedání zastupitelstva MČ Praha 20

starostka Městské části Praha 20 svolává 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat
v pondělí 24. června 2019 od 17:00 hodin Na Chvalské tvrzi 4, Horní Počernice.

1. Zahájení

2. Návrhy

2.01 Volba přísedícího u Obvodního soudu Prahy 9

Návrh bodu

2.02 Žádost Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice o individuální dotaci na podporu sociální služby Azylový dům Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice

Návrh bodu

2.03 Žádost organizace Neposeda, z.ú., o individuální dotaci na projekt „HoPo – provozní náklady sociální služby“

Návrh bodu

2.04 Žádost organizace Neposeda, z.ú., o individuální dotaci na projekt „Křižovatka – provozní náklady sociální služby“

Návrh bodu

2.05 Žádost spolku Mumraj, z.s., o individuální dotaci na projekt „Mumraj je vícegenerační dům“

Návrh bodu

2.06 Žádost spolku Mumraj, z.s., o individuální dotaci na projekt „ŠKOLIČKA – školka na nečisto – adaptační program a letní prázdninové příměstské tábory“

Návrh bodu

2.07 Žádost spolku Mumraj, z.s., o individuální dotaci na projekt „Vícegenerační ateliéry Mumraje“

Návrh bodu

2.08 Žádost spolku Mumraj, z.s., o individuální dotaci na podporu akcí pro rodiny v Horních Počernicích

Návrh bodu

2.09 Žádost Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice o individuální dotaci na podporu činnosti Klubu seniorů Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice

Návrh bodu

2.10 Žádost spolku Junák – český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s., o individuální dotaci na obnovu a pořízení sportovního vybavení, všestranný sport dětí a mládeže, reprezentaci na turnajích a závodech

Návrh bodu

2.11 Žádost spolku Junák – český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s., o individuální dotaci na obnovu a pořízení vybavení, údržbu Chvalského lomu, kvalifikace a vzdělání vedoucích, dopravu a potraviny na tábor

Návrh bodu

2.12 Žádost spolku Senior fitnes, z.s., o individuální dotaci na projekt „Senioři Prahy 20 v pohybu“

Návrh bodu

2.13 Žádost SC Xaverov Horní Počernice, z.s., o individuální dotaci na podporu dětí a mládeže v oblasti fotbalu

Návrh bodu

2.14 Žádost BikeRanch Team z.s. o individuální dotaci na projekt „BikeRanch Team – Juniorský cyklistický oddíl – Startovné A týmu“

Návrh bodu

2.15 Žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počernice o individuální dotaci na podporu celoročních sportovních aktivit TJ Sokol Horní Počernice a provozu vlastních sportovních zařízení TJ v roce 2019

Návrh bodu

2.16 Návrh na přidělení účelových neinvestičních dotací z rozpočtu MČ Praha 20 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 pro rok 2019

Návrh bodu

2.17 Podnět na pořízení změny územního plánu v k.ú. Horní Počernice – přeložení plochy DU (urbanisticky významné plochy a dopravní spojení)při komunikaci K Berance, a to v rozsahu od ul. Ve Žlíbku až po ul. K Odpočinku, a vymezení plochy zeleně na místo stávající plochy DU (revize změny územního plánu č. 2872/00)

Návrh bodu
Schválené zadání změny č. 2872 – prelozka komunikace K Berance
Stávající UPN  MP lokalita K Berance
Usnesení RMČ ze dne 6. 6. 2019
Změna UPN č. Z 2872 – prelozka komunikace K Berance
Ortofotomapa změna UPN – ul. K Berance
Katastrální situace změna UPN – ul. K Berance
Návrh metropolitního plánu Z02 Hlavní výkres
Návrh metropolitního plánu Z03 Výkres infrastruktury
Návrh změny UPN HMP prelozeni plochy DU při komunikaci K Berance a vymezení plochy zeleně na místo stávající plochy DU
Návrh změny UPN HMP přeložení plochy DU při komunikaci K Berance a vymezení plochy zeleně na místo stávající plochy DU VARIANTA 1

2.18 Úhrada odměny za úpravu znaku a vytvoření loga MČ Praha 20

Návrh bodu

3.01 Bezúplatné nabytí stavby chodníku a dešťové kanalizace v ul. Ve Žlíbku vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, formou uzavření darovací smlouvy se spol. P3 Prague Horní Počernice 1 s.r.o.

Návrh bodu
Ortofotomapa chodník Ve Žlíbku
Ortofotomapa chodník Ve Žlíbku 2
Usnesení RMČ 9. 5. 2019
Výpis z KN – pozemky HLMP

3.02 Bezúplatné nabytí pozemku KN parc. č. 575/1 a stavby – komunikace v k. ú. Horní Počernice, obec Praha z vlastnictví spol. Canaba – Pozemní stavby s.r.o.

Návrh bodu
Důvodová zpráva
Ortofotomapa pozemku KN parc. č. 575-1
Usnesení RMČ 6. 6. 2019

3.03 Odejmutí svěřené správy MČ Praha 20 k pozemkům KN parc. č. 3975/7, KN parc. č. 3976/72, KN parc. č. 4468/5, KN parc. č. 4468/49, KN parc. č. 4473/1, KN parc. č. 4473/5, KN parc. č. 3968/61, KN parc. č. 4485/4 a k spoluvlastnickému podílu ve výši 7/48 k pozemku KN parc. č. 4565/2 a KN parc. č. 1858/2 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu
Ortofotomapa 3968-61 detail
Ortofotomapa pozemku KN parc. č. 3968-61
Ortofotomapa pozemku Novopacká
Ortofotomapa pozemku u Chlumecke ul.
Důvodová zpráva
Usnesení RMČ 4. 9. 2018
Usnesení RMČ 6. 6. 2019

4.01 Účetní závěrka MČ Praha 20 za rok 2018

Návrh bodu

4.02 Závěrečný účet MČ Praha 20 za rok 2018

Návrh bodu

4.03 Rozpočtové opatření č. ZMČ/3 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované Zastupitelstvem MČ Praha 20 – přesun finančních prostředků po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční akci – sanace skály v ul. Slatiňanská

Návrh bodu

4.04 Schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci ZŠ Ratibořická

Návrh bodu

4.05 Informace o rozpočtových opatřeních č. 51 až č. 58 schválených Radou MČ Praha 20

Návrh bodu

5.01 Zpráva o činnosti RMČ Praha 20

Návrh bodu
Přehled usnesení RMČ č. 23  12. 6. 2019  veřejné
Přehled usnesení RMČ č. 19 9. 5. 2019  veřejné
Přehled usnesení RMČ č. 20 20. 5. 2019 veřejné
Přehled usnesení RMČ č. 21  23. 5. 2019  veřejné
Přehled usnesení RMČ č. 22   6. 6. 2019  veřejné

6 Dotazy a interpelace členů ZMČ Praha 20

Návrh bodu

7.01 Informace o plánovaných termínech RMČ a ZMČ Praha 20 do konce roku 2019

Návrh bodu
Usnesení RMČ termíny RMČ ZMČ 2019 II.pol.

7.02 Kontrola plnění úkolů uložených usnesením Zastupitelstva MČ Praha 20

Návrh bodu

7.03 Zpráva kontrolního výboru Týkající se podnětu zastupitelky paní Darii Češpivové k výměně a rekonstrukci bytu Jívanská 647

Návrh bodu