Materiály na 3. zasedání zastupitelstva MČ Praha 20

starostka Městské části Praha 20 svolává 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat
v pondělí 19. prosince 2022 od 14:00 hodin v Divadle Horní Počernice, Votuzská 379/11.

 

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Finance

3.01 Návrh Rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2023 a návrh střednědobého rozpočtového výhledu MČ Praha 20 do roku 2028
Návrh bodu

3.02 Rozpočtové provizorium MČ Praha 20 na rok 2023
Návrh bodu

4. Majetek

4.01 Bytové domy – Rezidence Čertousy, Praha 20 – Horní Počernice
Návrh bodu

VÝSTAVBA ČERTOUSY – Horní Počernice (pocernice.cz)

4.02 Prodej části obecního pozemku KN parc. č. 3920 v k. ú. Horní Počernice
Návrh bodu cenova_mapa_2022 Ortofotomapa_ Zamer_prodeje

4.03 Záměr odejmutí svěřené správy MČ Praha 20 k pozemku KN parc. č. 3807 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha
Návrh bodu Ortofotomapa Usneseni_RMC_ze_dne_8.12.2022 vypis_z_KN

4.04 Záměr úplatného nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id 1/2 pozemku parc. č. 5/2 a stavby umístěné na pozemku, budovy č. p. 16, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha
Návrh bodu Ortofotomapa Usneseni_RMC_ze_dne_8.12.2022

5. Různé
5.01 Schválení výplaty peněžitého plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva MČ Praha 20, za výkon funkce členů výborů ZMČ a komisí RMČ za rok 2022
Návrh bodu

5.02 Revokace usnesení ZMČ Praha 20 č. ZMC/1/0032/2022 ze dne 19.10.2022 o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 20
Návrh bodu

5.03 Zrušení usnesení Zastupitelstva MČ Praha 20 č. ZMC/6/15/0124/19 ze dne 23.9.2019 o systému peněžitých plnění poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 20, za výkon funkce členů výborů Zastupitelstva městské části Praha 20 a komisí Rady městské části Praha 20
Návrh bodu

5.04 Volba tajemníků výborů Zastupitelstva MČ Praha 20
Návrh bodu

5.05 Informace o rozpočtových opatřeních č. 65 – 76 schválených Radou MČ Praha 20 v roce 2022
Návrh bodu

5.06 Hospodaření MČ Praha 20 ke dni 30.9. 2022
Návrh bodu

5.07 Zpráva o činnosti RMČ Praha 20
Návrh bodu

6. Dotazy a interpelace členů ZMČ Praha 20

7. Závěr