Materiály na 19. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 20

starosta Městské části Praha 20 svolává 19. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat
v pondělí 10. května 2021 od 17:00 hodin ve Chvalské stodole, Horní Počernice

1. Zahájení

 

2. Schválení programu

 

3. Majetek

3.01 – Záměr bezúplatného nabytí pozemku KN parc. č. 2145/107, pozemku KN parc. č. 2145/109 a stavby komunikace, vše v k.ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu

Ortofotomapa

Usnesení RMČ ze dne 18.12.2020

 

3.02 – Odpuštění úhrad nájemného spol. Good Morning s.r.o. za užívání prostor sloužících k podnikání dle nájemní smlouvy č. S/120/2020/0137

Návrh bodu

Usnesení RMČ ze dne 9.4.2021

Usnesení RMČ ze dne 19.2.2021

 

4. Finance, legislativa

4.01 – Vyhlášení Zásad pro poskytování „individuální“ dotace z rozpočtu městské části Praha 20 pro rok 2021

Návrh bodu

 

4.02 – Informace o rozpočtových opatřeních č. 18 až 34 schválených Radou MČ Praha 20 v roce 2021

Návrh bodu

 

5. Územní plán, výstavba

5.01 – Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 20 územního plánu hl. m. Prahy

Návrh bodu

Odůvodnění 3380

Odůvodnění 3381

Odůvodnění 3382

Odůvodnění 3383

Odůvodnění 3384

Odůvodnění 3385

Odůvodnění 3386

Odůvodnění 3387

Odůvodnění 3388

Odůvodnění 3389

Odůvodnění 3390

Odůvodnění 3391

3391 – příloha A odůvodnění

3391 – příloha B odůvodnění

Odůvodnění 3394

MHMP_381825_2021

Příloha č. 1 – Návrh připomínek k návrhům změn vlny 20-ZMC 10_5_2021

Změny UPn vlny 20 příloha

Usnesení RMC 100

 

5.02 – Vyjádření k podnětům na změnu územního plánu č. 9/2021 a č. 11/2021 (změna územní rezervy u Klánovic na zastavitelné území).

Návrh bodu

9_2021_MHMP_UZR

9_2021_stanoviska

11_2021_MHMP_UZR

11_2021_stanoviska

podnět_9_2021 návrh obsahu grafika

podnět_9_2021 Návrh obsahu zadání UP

podnět_9_2021 Žádost o změnu UP zkr. MČ P20 anonymizováno

podnět_11_2021 grafika

podnět_11_2021 Návrh obsahu zadání UP

podnět_11_2021 Žádost o změnu UP zkr MC P20 anonymizováno

Příloha č. 2 – pozastavené podněty

Usnesení ZMČ 15.3.2021

Žádost o pokračování projednání

 

 

6. Různé

6.01 – Podání projektové žádosti na základě výzvy č. 02_20_082 Akční plánování v území v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Návrh bodu

 

6.02 -Zpráva o činnosti RMČ Praha 20

Návrh bodu

 

6.03 – Zápisy z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 20

Návrh bodu

 

6.04 –  Zpráva o činnosti Návrhového výboru ZMČ Praha 20 za rok 2020

Návrh bodu

 

6.05 –  Národní síť zdravých měst a Místní agenda 21

Návrh bodu

 

7. Dotazy a interpelace členů ZMČ Praha 20

 

8. Závěr