Materiály na 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 20

starosta Městské části Praha 20 svolává 21. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat
v pondělí 28. června 2021 od 17:00 hodin ve Chvalské stodole, Horní Počernice

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Majetek

3.01 – Záměr odsvěření pozemků pod komunikacemi navazující na most Na Svěcence v k.ú. Horní Počernice, obec Praha, ze správy MČ Praha 20

Návrh bodu

Usnesení RMČ ze dne 21.5.2021

Usnesení ZMČ ze dne 22.6.2020

Ortofotomapa – stávající pozemky TSK

Ortofotomapa – předmět odsvěření

4. Finance, legislativa

4.01 – Účetní závěrka MČ Praha 20 za rok 2020

Návrh bodu

4.02 – Závěrečný účet MČ Praha 20 za rok 2020

Návrh bodu

4.03 – Informace o rozpočtových opatřeních č. 35 až č. 44 schválených Radou MČ Praha 20 v roce 2021

Návrh bodu

4.04 – Informace o plnění rozpočtu MČ Praha 20 ke dni 31.3.2021

Návrh bodu

4.05 – Vyhlášení Zásad pro poskytování „individuálních“ dotací z rozpočtu městské části Praha 20 pro rok 2021

Návrh bodu

5. Bezpečnost

5.01 – Projednání záměru zřízení Jednotky dobrovolných hasičů MČ Praha 20 (Jednotka požární ochrany nezařazená – JPON)

Návrh bodu

6. Různé

6.01 – Návrh na opětovné zvolení do funkce přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9

Návrh bodu

6.02 – Zpráva o činnosti RMČ Praha 20

Návrh bodu

6.03 – Termíny RMČ a ZMČ ve II. pololetí r. 2021

Návrh bodu

6.04 – Protokol o kontrole Bloomen Development

Návrh bodu

 

7. Dotazy a interpelace členů ZMČ Praha 20

 

8. Dotazy z řad občanů 18:00 – 18:30

 

9. Závěr