Materiály na 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha 20

starosta Městské části Praha 20 svolává 14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat
ve středu 22. července 2020 od 17:00 hodin ve Chvalské stodole, Horní Počernice

1. Zahájení a schválení programu

3.01 Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 3433/00 Územního plánu SÚ HMP – úprava trasy vysokorychlostní trati Praha – Brno – Běchovice

Návrh bodu

MHMP 890790 2020

opis Z 3433 00

Přehled mapa

Příloha č. 1 k usnesení ZMČ – návrh připomínek MČ Praha k změně územního plánu Z 3433 změna trasy VRT

Zadání

4.01 Nabídka k uplatnění předkupního práva k pozemku KN parc. č. 4420/10 a KN parc.č . 4420/11 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu

Ortofotomapy