Materiály na 13. zasedání zastupitelstva MČ Praha 20

starosta Městské části Praha 20 svolává 13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat
v pondělí 22. června 2020 od 17:00 hodin ve Chvalské stodole, Horní Počernice

1. Zahájení a schválení programu

2. Rozpočet MČ Praha 20 na rok 2020

3. PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET VE ZDRAVÉ MČ PRAHA 20 – INVESTICE NA PŘÁNÍ IV. – prezentace projektů

Návrh bodu

4.01 Záměr prodeje obecních pozemků KN parc. č. 4131/4 a KN parc. č. 4131/5 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu

Ortofotomapa

Příloha č. 1 – výpis z KN

Záměr prodeje

Cenová mapa 2020

4.02 Uzavření smlouvy o spolupráci při vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury se společností BH realty a.s.

Návrh bodu

Příloha 1 situace katastrální stávající stav

Příloha 2 situace katastrální předání pozemku obci

Příloha č 5 vizualizace

4.03 Záměr vydržení obecního pozemku KN parc č. 2973/10 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu

Ortofotomapy

Usnesení RMČ 26. 9. 2019

4.04 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací se spol. Rodinné domy Chvalka s.r.o.

Návrh bodu

Usnesení RMČ 6. 2. 2020

Usnesení RMČ 20. 6. 2019

4.05 Záměr odsvěření komunikací navazujících na most Na Svěcence v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, ze správy MČ Praha 20

Návrh bodu

Důvodová zpráva

Usnesení RMČ ze dne 12. 6. 2020

Usnesení Zastupitelstva HMP

4.06 Nabídka k uplatnění předkupního práva k pozemku KN parc. č. 4420/10 a KN parc. č. 4420/11 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu

Ortofotomapy

5.01 Závěrečný účet MČ Praha 20 za rok 2019

Návrh bodu

5.02 Informace o rozpočtových opatřeních č. 32 až č. 39 za rok 2020 schválených Radou MČ Praha 20

Návrh bodu

5.03 Žádost SC Xaverov Horní Počernice, z.s., o individuální dotaci na podporu dětí v oblasti fotbalu

Návrh bodu

5.04 Žádost Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice o individuální dotaci na podporu činnosti Klubu seniorů Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice

Návrh bodu

5.05 Žádost BikeRanch Team z.s. o individuální dotaci na projekt „BikeRanch Team – Juniorský cyklistický oddíl – Startovné A týmu“

Návrh bodu

6.01 Zpráva o činnosti RMČ Praha 20

Návrh bodu

6.02 Informace o termínech RMČ a ZMČ ve II. pololetí r. 2020

Návrh bodu

6.03 Rezignace člena Návrhového výboru ZMČ Praha 20

Návrh bodu

7 Dotazy a interpelace členů ZMČ Praha 20

Návrh bodu