Materiály na 6. zasedání zastupitelstva MČ Praha 20

starosta Městské části Praha 20 svolává 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat ve středu 14. června 2023 od 17:00 hodin ve Chvalské stodole, Horní Počernice.

3. MAJETEK

3.01 Záměr odejmutí svěřené správy MČ Praha 20 ke spoluvlastnickému podílu pozemku parc. č. 4322/1 a parc. č. 4321/23 a odejmutí svěřené správy k pozemku parc. č. 4322/3, 4322/4, 4322/5, 4322/9, 4322/13, 4322/14, 4322/16, 4321/21, 4321/24, 4326/1, 4326/2, 4326/4, 4326/5, 4337/17 a 4337/19 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu

Usnesení_RMČ

Ortofotomapa

 

3.02 Směna obecních pozemků za pozemky ve vlastnictví a spoluvlastnictví Spolku zahrádkářů Zábrodí v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu

Usnesení RMČ

Záměr směny

GP_1-3

 

4. ÚZEMNÍ ROZVOJ

4.01 Vyjádření k návrhu na změnu územního plánu – změna kódu míry využití území při ul. Semonická na pozemcích parc. č. 3386/69, 3386/65, 4260/13 v k.ú. Horní Počernice.

Návrh bodu

Žádost o změnu

 

4.02 Smlouva o vzájemné spolupráci při rozvoji území lokality Xaverov

Návrh bodu

Smlouva o spolupráci

příloha č. 1 ke smlouvě

příloha č. 2 ke smlouvě

 

5. FINANCE, ROZPOČET

5.01 Schválení účetní závěrky MČ Praha 20 za rok 2022

Návrh bodu

 

5.02 Schválení závěrečného účtu MČ Praha 20 za rok 2022

Návrh bodu

 

5.03 Hospodaření MČ Praha 20 ke dni 31.3.2023

Návrh bodu

 

5.04 Informace o rozpočtových opatřeních č. 13 až č. 35 schválená Radou městské části Praha 20 v roce 2023

Návrh bodu

 

6. DARY, DOTACE

6.01 Žádost Základní umělecké školy, Ratibořická 1899/30, Praha 9 – Horní Počernice o poskytnutí finančního daru na projekt „Hudební odpoledne 2023

Návrh bodu

 

6.02 Žádost Základní umělecké školy, Ratibořická 30, Praha 9 – Horní Počernice o poskytnutí finančního daru na projekt „Mezinárodní orchestr 2023“

Návrh bodu

 

-SPORT

6.03 Žádost spolku BikeRanch Team z.s. o individuální dotaci v oblasti sportu na projekt „BikeRanch Team – Juniorský cyklistický oddíl – Startovné A teamu“

Návrh bodu

 

6.04 Žádost Adama Pilce o individuální dotaci v oblasti sportu na pomoc s pokrytím nákladů na reprezentační činnost v letecké bezmotorové akrobacii

Návrh bodu

 

6.05 Žádost Basketbal Sokol Horní Počernice, pobočný spolek, o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu na podporu dlouhodobé a organizované sportovní činnosti

Návrh bodu

 

6.06 Žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počernice, spolek, o individuální dotaci v oblasti sportu na podporu celoročních sportovních aktivit, provozu a oprav sportovišť v TJ Sokol Horní Počernice

Návrh bodu

 

6.07  Žádost spolku CSG TRI TEAM z.s. o individuální dotaci v oblasti sportu na podporu akcí pro veřejnost na území MČ Horní Počernice – Multisportovní víkend (Cross běh + Triatlon Horní Počernice)

Návrh bodu

 

-KULTURA

6.08 Žádost Divadelního spolku Horních Počernic o individuální dotaci v oblasti kultury na celoroční činnost

Návrh bodu

 

6.09 Žádost spolku Mumraj z.s. o individuální dotaci v oblasti kultury na projekt „Vícegenerační ateliéry Mumraje“

Návrh bodu

 

6.10 Žádost spolku Mumraj z.s. o individuální dotaci v oblasti kultury na podporu akcí pro rodiny v Horních Počernicích

Návrh bodu

 

-SOCIÁLNÍ 

6.11 Žádost Diakonie Církve bratrské o poskytnutí individuální dotace v sociální oblasti na podporu Chráněného bydlení na Xaverově

Návrh bodu

 

6.12 Žádost spolku Mumraj z.s. o individuální dotaci v sociální oblasti na projekt „Mumraj je vícegenerační dům“

Návrh bodu

 

6.13 Žádost spolku Mumraj z.s. o individuální dotaci v sociální oblasti na projekt „ŠKOLIČKA – školka nanečisto – adaptační program a letní prázdninové příměstské tábory“

Návrh bodu

 

7. RŮZNÉ

7.01 Volba tajemníka Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 20

Návrh bodu

 

7.02 Novela Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 20

Návrh bodu

 

7.03 Plnění úkolu „Zpracovat analýzu možnosti zajištění měření znečištění ovzduší, včetně hluku na území MČ Praha 20 a doporučení konkrétních položek měření, zjištění předběžných nákladů na pořízení nebo pronájem zařízení včetně celkových provozních nákladů a předložit tuto analýzu na nejbližším zasedání ZMČ Praha 20“

Návrh bodu

 

7.04 Zpráva o činnosti RMČ Praha 20

Návrh bodu

 

8. Dotazy a interpelace členů ZMČ Praha 20

18:00 – 18:30 hodin – Dotazy a interpelace z řad veřejnosti nezastupitelů