Jednací řád

Rada městské části Praha 20 ( dále jen “ Rada“ ) se usnesla podle zák.č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze na tomto svém jednacím řádu :

čl.1 

Úvodní ustanovení

Jednací řád Rady městské části Praha 20 ( dále jen „Rada“ ) upravuje základní úkoly, přípravu a svolání jednání Rady, pravidla jejího jednání a rozhodování.

čl.2 

Jednání Rady

 1. Jednání Rady svolává starosta, případně zástupce starosty.
 2. Jednání Rady se konají zpravidla jednou za 14 dní, podle kalendářního plánu Rady, pokud Rada nestanoví jinak. V případě, že Rada neprojedná schválený program, pokračuje jednání Rady v termínu stanoveném Radou.
 3. Podle potřeby, zejména k projednání závažných otázek, může být svolána i mimořádná schůze Rady.
 4. Jednání Rady je neveřejné. Závěry a usnesení Rady jsou zveřejněny na Úřední desce.
 5. Jednání Rady s hlasem poradním se zúčastňují :
  • tajemník ÚMČ
  • vedoucí odborů ÚMČ
 6. Jednání Rady se zúčastňuje zapisovatel. Rada může rozhodnout, že se jejího jednání budou zúčastňovat další pracovníci Úřadu městské části a členové Zastupitelstva městské části.
 7. K projednání předložených materiálů mohou být přizváni zpracovatelé a předkladatelé materiálů, po případě další osoby.

čl.3 
Účast na jednání Rady

 1. Členové Rady a stále přizvaní ( viz. čl. 2) jsou povinni zúčastnit se každého jednání Rady. Nemohou-li se ze závažných důvodů jednání Rady zúčastnit, jsou povinni se řádně omluvit.
 2. Omluvy s uvedením důvodu se podávají starostovi městské části Praha 20 ( dále jen “ starosta“ ) nejpozději před jednáním Rady, neúčast na části jednání omlouvají členové Rady předsedajícímu ústně v průběhu jednání.
 3. Svoji účast stvrzují členové Rady a přizvaní podpisem do listiny přítomných.
 4. Není-li Rada usnášení schopna dle čl. 5 bod 2, stanoví předsedající náhradní termín pro konání jednání Rady.

čl.4 
Podklady pro jednání Rady

 1. Rada jedná podle programu a usnáší se zpravidla na základě písemných materiálů v elektronické podobě. Materiály pro jednání Rady jsou předkladatelé povinni předložit nejpozději do 15,00 hod 2 dny před jednáním Rady, aby mohly být distribuovány všem zúčastněným.
 2. Za přípravu, vyhotovení materiálů, náležitosti a úpravu odpovídají předkladatelé.

čl.5 
Jednání Rady

 1. Jednání Rady řídí starosta, zástupce starosty, nebo jimi pověřený člen Rady (dále jen „předsedající“ ).
 2. Rada je schopná jednat a usnášet se, je-li přítomná nadpoloviční většina všech jejích členů.
 3. Po zahájení jednání Rady, předsedající konstatuje počet jmenovitě omluvených a neomluvených, konstatuje, že Rada je usnášení schopna a určí 2 ověřovatele zápisu.
 4. V úvodu jednání předsedající předloží Radě návrh programu jednání Rady.
 5. Členové Rady a tajemník ÚMČ mohou navrhnout změnu programu nebo doplnění o projednání neodkladných záležitostí.
 6. Předsedající uděluje k jednotlivým bodům programu slovo předkladateli. Ten v úvodním slově charakterizuje obsah podkladu a stručně zdůvodní jím navrhované závěry. Poté zahájí předsedající rozpravu. Po skončení rozpravy se předkladatel k navrženým změnám návrhu usnesení vyjádří, zda se s nimi ztotožňuje, nebo zda je považuje za protinávrhy.

čl.6 
Hlasování

 1. Hlasuje se zpravidla zdvižením ruky, pokud Rada nerozhodne jinak. Navrhne-li to člen Rady , hlasuje se o jednotlivých bodech navrženého usnesení odděleně. V případě odděleného hlasování se o návrhu usnesení vždy hlasuje na závěr jako o celku.
 2. O předložených protinávrzích podle čl. 6 tohoto jednacího řádu se hlasuje od posledního předloženého po první.
 3. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů Rady.
 4. Schválené usnesení podepisují dva členové Rady ( zpravidla starosta a zástupce starosty )
 5. Členové Rady a trvale přizvaní s hlasem poradním jsou oprávněni požádat zaprotokolování svého stanoviska do zápisu, pokud je odlišné od stanoviska Rady.

čl.7 
Ukončení a přerušení jednání

 1. Předsedající prohlásí jednání za ukončené, byl-li vyčerpán program jednání Rady.
 2. Jiné ukončení nebo přerušení jednání schvaluje Rada.
 3. Termín pokračování jednání určí předsedající.

čl.8 
Ukládání úkolů

 1. Usnesením Rady může být uložen úkol starostovi, zástupci starosty, členovi rady, tajemníkovi ÚMČ, vedoucím odborů ÚMČ, komisi Rady nebo výboru Zastupitelstva. Současně s tím Rada stanoví termín, nebo kontrolní termín úkolu dle usnesení Rady.
 2. Rozpracování úkolů uložených Radě usnesením Zastupitelstva musí být provedeno na nejbližším jednání Rady po skončení Zastupitelstva.

čl.9 
Zabezpečení usnesení Rady a kontrola jeho plnění

 1. Usnesení se vyhotovuje písemně a rozesílá členům Rady, trvale přizvaným, předkladatelům a nositelům úkolů nejpozději do 10 dnů po jednání Rady.
 2. Kontrolu plnění svých usnesení provádí Rada průběžně.
 3. Přehled usnesení Rady v písemné formě je do 10 dnů po jednání Rady zveřejňován způsobem v místě obvyklým.

čl.10 
Zápis z jednání Rady

 1. Z jednání Rady se pořizuje písemný zápis, který je po schválení zveřejněn na Úřední desce ÚMČ.
 2. Zápis z jednání Rady obsahuje tyto údaje :
  • den, místo jednání Rady a hodinu zahájení
  • kdy bylo jednání ukončeno
  • kdo předsedal
  • kdo zapisoval
  • počet přítomných členů Rady
  • kteří členové Rady byli přítomni, kteří z přítomných se omluvili a kteří se neomluvili.
  • kteří 2 členové Rady byli určeni za ověřovatele zápisu
  • pořad schůze s uvedením předkladatelů a přizvaných
  • průběh a výsledky hlasování k jednotlivým bodům programu a k jednotlivým částem
  • přijatá usnesení
 3. Zápis je vyhotoven nejpozději do 10 dnů po jednání Rady.
 4. O námitkách člena Rady proti zápisu rozhodne nejbližší jednání Rady.

čl.11 
Komise Rady

 1. Komise Rady jsou iniciativními a poradními orgány Rady.
 2. Podrobnosti o postavení a jednání komise stanoví Rada svým usnesením v jednacím řádu komise.
 3. Rada jmenuje předsedy, členy a tajemníky komisí a ukládá komisím úkoly v oblasti samostatné působnosti.
 4. Komise ze svého jednání vyhotovují zápisy.

čl.12 
Zvláštní a závěrečná ustanovení

 1. Člen Rady, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti spadající do samostatné působnosti městské části v Radě mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo pro osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci, je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání Rady. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování v této záležitosti, rozhoduje Rada.
 2. Zrušuje se dosud platný jednací řád Rady městské části Praha 20, schválený usnesením Rady městské části Praha 20.
 3. Tento jednací řád Rady nabývá účinnosti dnem 12. 7.2007.