Materiály na 24. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 20

starosta Městské části Praha 20 svolává 24. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat v pondělí 20. prosince 2021 od 17:00 hodin ve Chvalské stodole, Horní Počernice

 

1. Zahájení

2. Schválení programu

3.01 Záměr úplatného nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id 2/16 pozemku parc. č. 5/2 a stavby umístěné na pozemku, budovy č.p. 16, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu 
Cenová mapa
Ortofotomapa 

3.02 Záměr směny obecního pozemku parc. č. 3763/2 za pozemek KN parc. č. 3362/3 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu
Cenová mapa 2021
Ortofotomapa předmětu směny

4.01 Návrh Rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2022 a návrh střednědobého rozpočtového výhledu MČ Praha 20 do roku 2027

Návrh bodu 

4.02 Rozpočtové provizorium MČ Praha 20 na rok 2022

Návrh bodu 

4.03 Informace o rozpočtových opatřeních č. 90 až č. 104 schválených Radou MČ Praha 20 v roce 2021

Návrh bodu

5.01 Změna počtu členů Rady m. č. Praha 20

Návrh bodu

5.02 Zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů

Návrh bodu 

5.03 Schválení výplaty peněžitého plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva MČ Praha 20, za výkon funkce členů výborů ZMČ a komisí RMČ za rok 2021

Návrh bodu 

5.04 Zpráva o činnosti RMČ Praha 20

Návrh bodu