Materiály na 7. zasedání zastupitelstva MČ Praha 20

starosta Městské části Praha 20 svolává 7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat ve středu 13. září 2023 od 17:00 hodin ve Chvalské stodole, Horní Počernice.

3.01 Prodej části obecního pozemku KN parc. č. 542 v k. ú. Horní Počernice

Návrh bodu
Ortofotomapa předmětu prodeje
Výpis z KN 542
Záměr prodeje

3.02 Prodej části obecního pozemku KN parc. č. 3907 v k. ú. Horní Počernice

Návrh bodu 
Ortofotomapa předmětu prodeje

3.03 Prodej části obecního pozemku KN parc. č. 3908/3 v k. ú. Horní Počernice

Návrh bodu
Ortofotomapa
Výpis z KN 3908-3
Záměr prodeje

3.04 Záměr úplatného nabytí pozemku KN parc. č. 4105/7 a pozemku parc. č. 171/5 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu 
ORTO detail 4105 7
Ortofotomapa pozemek parc. č. 171-5

4.01 Podkladová studie pro změnu územního plánu Z 2872/00 – „Přeložka komunikace K Berance“ – požadavek pořizovatele na doložení usnesení ZMČ

Návrh bodu 
Podkladová studie ke změně UPn Z 2872 – Přeložka komunikace K Berance – komplet
Reakce MHMP UZR na předání podkladové studie pro změnu územního plánu Z 2872 – Přeložka komunikace K Berance
Usnesení RMČ 30 26 0592 23 z 31.8.2023
Usnesení RMČ 24 8 0494 23 ze dne 29.6.2023

4.02 Informace o návrhu na změnu územního plánu „rozšíření odpočívky Beranka na dálnici D11 km 3,1 vlevo“ (podnět č. 57/2022)

Návrh bodu 
3601235 1289085 zápis VURM 02 květen 23 sloučený
Podnět na změnu UPn 2022 57
Příloha č. 1 k návrhu usnesení výboru ZHMP – podněty zadané v převažujícím veřejném zájmu – doporučeně veřejná kopie – květen 2023

4.03 Informace o konání veřejného projednání změny územního plánu hl.m. Prahy č. Z 3617/00 – korekce VRÚ a VÚR

Návrh bodu 
Příloha 2
Příloha 3 – textová část odůvodnění
Příloha 4 – rozdílový text 
Vyhláška VP Z 3617 00

5.01 Plnění rozpočtu MČ Praha 20 za 1. pololetí 2023

Návrh bodu 

5.02 Informace o rozpočtových opatřeních č. 36 – 47 schválené Radou městské části Praha 20 v roce 2023

Návrh bodu 

6.01 Žádost SK Slavia Praha – fotbal mládež, z.s. o individuální dotaci v oblasti sportu na podporu akce „BICAN CUP 2023“

Návrh bodu 

6.02 Žádost Římskokatolické farnosti u kostela sv. Ludmily Praha – Chvaly o individuální dotaci v oblasti kultury na podporu Hudebního festivalu u sv. Ludmily v Praze na Chvalech – 10. ročník

Návrh bodu 

6.03 Žádost organizace LRS Chvaly o.p.s. o individuální dotaci v sociální oblasti na projekt „Následná a rehabilitační péče v LRS Chvaly“

Návrh bodu 

6.04 Žádost organizace LRS Chvaly o.p.s. o individuální dotaci v sociální oblasti na projekt „Pečovatelská služba“

Návrh bodu 

6.05 Žádost organizace LRS Chvaly o.p.s. o individuální dotaci v sociální oblasti na projekt „Terénní zdravotní péče při LRS Chvaly“

Návrh bodu 

6.06 Žádost spolku Pro Dialog, z.s. o individuální dotaci v sociální oblasti na podporu dialogů v rodinách s ohroženými dětmi

Návrh bodu 

7.01 Zpráva o činnosti RMČ Praha 20

Návrh bodu