Materiály na 15. zasedání zastupitelstva MČ Praha 20

starosta Městské části Praha 20 svolává 15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat
ve středu 21. září 2020 od 17:00 hodin ve Chvalské stodole, Horní Počernice

1. Zahájení

3.01 Smlouva o smlouvě budoucí darovací se společností VR- Nemovitosti, s.r.o.

Návrh bodu
Usnesení RMČ z 3. 8. 2020

3.02 Prodej obecního pozemku parc č. 3908/5 o výměře 40 m2 odděleného od pozemku KN parc. č. 3908/3 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu
Záměr prodeje
ORTO foto cenová mapa

3.03 Žádost o stanovisko k bezúplatnému převodu pozemku KN parc. č. 1588/1 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha a k svěření pozemku do správy MČ Praha 20

Návrh bodu
Katastrální mapa
Ortofotomapa
Usnesení RMČ 11. 9. 2020 Stanovisko k bezúplatnému převodu pozemku

4.01 Návratná finanční výpomoc pro neziskovou organizaci Neposeda,z.ú.

Návrh bodu

4.02 Informace o rozpočtových opatřeních č. 40 až č. 62 za rok 2020 schválených Radou MČ Praha 20

Návrh bodu

4.03 Informace o plnění rozpočtu MČ Praha 20 ke dni 30.6. 2020

Návrh bodu

5.01 Žádost Divadelního sdružení Horních Počernic o individuální dotaci na celoroční činnost

Návrh bodu

5.02 Žádost spolku Mumraj z.s. o individuální dotaci na podporu akcí pro rodiny v Horních Počernicích

Návrh bodu

5.03 Žádost spolku Mumraj z.s. o individuální dotaci na projekt „Vícegenerační ateliéry Mumraje“

Návrh bodu

5.04 Žádost spolku Junák – český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s. o individuální dotaci na skautské akce během roku, akce pro rodiče a veřejnost

Návrh bodu

5.05 Žádost spolku Chvalská beseda z.s. o poskytnutí finančního daru na pořádání akcí „Procházka staropražskými kabarety a šantány“ a „Vánoční vůně svařáčku s českou vánoční písničkou a koledou“

Návrh bodu

5.06 Žádost organizace Neposeda, z.ú. o individuální dotaci na projekt „HoPo – provozní náklady sociální služby“

Návrh bodu

5.07 Žádost organizace Neposeda, z.ú. o individuální dotaci na projekt „Křižovatka – provozní náklady sociální služby“

Návrh bodu

5.08 Žádost Diakonie Církve bratrské o poskytnutí individuální dotace na podporu domova pro seniory Bethesda

Návrh bodu

5.09 Žádost Diakonie Církve bratrské o poskytnutí individuální dotace na podporu chráněného bydlení na Xaverově

Návrh bodu

5.10 Žádost organizace LRS Chvaly o.p.s. o individuální dotaci na projekt „Pečovatelská služba“

Návrh bodu

5.11 Žádost organizace LRS Chvaly o.p.s. o individuální dotaci na projekt „Terénní péče“

Návrh bodu

5.12 Žádost organizace LRS Chvaly o.p.s. o individuální dotaci na projekt „Následná a rehabilitační péče v LRS Chvaly“

Návrh bodu

5.13 Žádost spolku Mumraj z.s. o individuální dotaci na projekt „Mumraj je vícegenerační dům“

Návrh bodu

5.14 Žádost spolku Mumraj z.s. o individuální dotaci na projekt „ŠKOLIČKA – školka nanečisto – adaptační program a letní prázdninové příměstské tábory“

Návrh bodu

5.15 Žádost spolku Kickbox klub, z.s. o individuální dotaci na uspořádání příměstského sportovního tábora pro děti do 15 let v Horních Počernicích – pronájem sportovišť, odměny trenérům, zajištění celodenního stravování, věcné ceny pro účastníky

Návrh bodu

5. 16 Žádost spolku Kickbox klub, z.s. o individuální dotaci na příspěvek na sportování dětí a mládeže – pronájem tělocvičny bojových sportů v Horních Počernicích

Návrh bodu

5.17 Žádost spolku Junák – český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s. o individuální dotaci na obnovu a pořízení sportovního vybavení, všestranný sport dětí a mládeže, reprezentaci na turnajích a závodech

Návrh bodu

5.18 Žádost organizace Neposeda, z.ú. o individuální dotaci na projekt „Zdravíme Mezilesí IV. (komunitní akce)“

Návrh bodu

5.19 Žádost spolku Junák – český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s. o individuální dotaci na obnovu a pořízení vybavení, údržbu Chvalského lomu, kvalifikace a vzdělávání vedoucích, dopravu na tábor, vybavení tábořiště

Návrh bodu

6.01 Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 2979/09 územního plánu hl. m. Prahy (nová ČOV na Sychrově).

Návrh bodu
Oznámení MHMP o společném jednání
Usnesení RMČ 68 43 1322 20 ze dne 3. 8. 2020
VVURU vlna 09 10
Z 2979 odůvodnění
Zákres  – stávající územní plán – zadání a návrh na změnu

6.02 Oznámení o společném jednání o návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy.

Návrh bodu
001 Koordinační výkres
Odkaz na grafické a textové přílohy
A1 výkres Platné Zásady územního rozvoje Hl. m. Prahy
A2 výkres změny v Aktualizaci č. 5 ZUR
A3 výkres konečný navržený stav Aktualizace č. 5 ZUR
Textová část odůvodnění aktualizace č. 5 s vyznačením změn – dvě části nové uspořádání věcné úpravy
Textová část výroku aktualizace č. 5 ZUR
Úplné znění po aktualizace č. 5
Usnesení RMČ z 11. 9. 2020
Veřejná vyhláška

6.03 Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 2909/09 územního plánu hl. m. Prahy (modernizace železniční trati Praha – Lysá nad Labem).

Návrh bodu
Návrh změny výkres využití ploch
Návrh změny výkres veřejně prospěšných prací
2909 výrok
2909 odůvodnění 1
Usn. RMČ 14. 9. 2020
Vyhodnocení vlivu změny na udržitelný rozvoj územní textová část

7.01 Zpráva o činnosti RMČ Praha 20

Návrh bodu

7.02 Zápisy z jednání Finančního výboru č. 3 a č. 4 z roku 2020

Návrh bodu