Materiály na 26. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 20

starosta Městské části Praha 20 svolává 26. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat v pondělí 21. března 2022 od 9:00 hodin ve Chvalské stodole, Horní Počernice

 

1.01 Pronájem a záměr pronájmu části pozemku KN parc. č. 1987/1 a KN parc. č. 1990 o celkové výměře cca 50 m2 v areálu Chvalské tvrze v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu
Ortofotomapa

1.02 Výpůjčka části obecních pozemků KN parc. č. 1990 o výměře cca 2498 m2, KN parc. č. 1984 o výměře cca 560 m2, KN parc. č. 1991 o výměře cca 913 m2, KN parc. č. 1981/4 o výměře cca 310 m2 a KN a parc. č. 1987/1 o výměře cca 466 m2 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha za účelem pořádání akce VETERAN PÁRTY 2022

Návrh bodu 

1.03 Prodej části obecního pozemku KN parc. č. 3386/63 a KN parc. č. 4254/1 v k. ú. Horní Počernice

Návrh bodu 
Cenová mapa 2022
Předmět prodeje
Záměr prodeje

1.04 Záměr prodeje obecních pozemků KN parc. č. 4131/2 a KN parc. č. 4131/3 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu 
Cenová mapa 2022
Ortofotomapa
Výpis z KN

1.05 Záměr směny obecních pozemků za pozemky ve vlastnictví a spoluvlastnictví Spolku zahrádkářů Zábrodí v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu 

GP 1-3 vyznačeným rozsahem směny

1.06 Výpůjčka části budovy bez č.p./č.e. umístěné na pozemku parc. č. 2031/15 v k. ú. Horní Počernice, za účelem poskytnutí dočasného ubytování státním příslušníkům Ukrajiny postižených vojenskou invazí

Návrh bodu 
Ortofotomapa

1.07 Výsledek poptávkového řízení na pořízení hydraulických nůžek na údržbu komunikační zeleně

Návrh bodu 

1.08 Ukončení smlouvy se společností WC servis, spol. s.r.o. 

Návrh bodu 

1.09 Zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Finanční leasing nového nákladního vozidla pro sběrný dvůr“

Návrh bodu

1.10 Výsledek zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Tiskové řešení pro Městskou část Praha 20“

Návrh bodu 

1.11 Schválení přijetí účelově určeného peněžního daru

Návrh bodu 

1.12 Schválení splátkového kalendáře pro nájemce nebytových prostor Good Morning

Návrh bodu 

1.13 Vyjádření pro sloučené územní a stavební řízení ke stavbě „Stavba RD Horní Počernice p. č. 3249/1 a 3251/1″

Návrh bodu 
ORTO UP

1.14 Stanovisko k územnímu řízení stavby „Optické připojení Bílý Vrch – Horní Počernice“

Návrh bodu 

Situace

1.15 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem umístění a provozování stavby „Praha 20 – Horní Počernice, Bílý Vrch, dTS, kVN, kNN“ se společností PREdistribuce a.s.

Návrh bodu 

1.16 Návrh změn sazebníku služeb Pečovatelské služby MČ Praha 20 od 1. 4. 2022 z důvodu změny vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Návrh bodu 

1.17 Žádost ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 2250 o souhlas s čerpáním finančních prostředků z fondu investic.

Návrh bodu 

1.18 Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřské školy Základní školy a Mateřské školy, Praha 9 – Horní Počernice, Spojenců 1408.

Návrh bodu 

1.19 Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřská škola, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 1900.

Návrh bodu 

1.20 Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy „U Rybníčku“, Praha 9 – Horní Počernice, Křovinovo nám. 115.

Návrh bodu 

1.21 Žádost neziskové organizace Zdravotní klaun o.p.s. o poskytnutí finančního daru na činnost organizace

Návrh bodu 

1.22 Žádost spolku Klub historických vozidel Horní Počernice z. s. o poskytnutí inzerce zdarma pro akci „VETERÁNPARTY 2022“

Návrh bodu 

1.23 Návrh na uplatnění opčního práva dle nájemní smlouvy č. JS2014/029 se společností (Kyocera Document Solutions Czech s.r.o.) dříve JANUS spol. s r.o.

Návrh bodu 

1.24 Žádost Základní umělecké školy o poskytnutí finančního daru na akci „Mezinárodní festival komorní hudby“

Návrh bodu 

1.25 Návrh na vyřazení majetku MČ a příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 20, návrh odpisového plánu MČ Praha 20 na rok 2022, návrh na ukončení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2021

Návrh bodu 

1.26 Roční plán kontrolní činnosti na rok 2022

Návrh bodu

1.27 Schválení nařízení odvodu do rozpočtu zřizovatele pro Kulturní centrum Horní Počernice

Návrh bodu 

1.28 Schválení nařízení odvodu do rozpočtu zřizovatele pro Chvalský zámek, příspěvkovou organizaci Počernice

Návrh bodu 

1.29 Schválení změny odpisového plánu na rok 2022 pro Mateřskou školu,Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 1900

Návrh bodu 

1.30 Rozpočtové opatření č. 7 MČ Praha 20 na rok 2022 – zařazení pojistného plnění do rozpočtu městské části ve výši 74,8 tis. Kč

Návrh bodu 

1.31 Rozpočtové opatření č. 8 MČ Praha 20 na rok 2022 – zapojení nevyčerpané účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na akci Místní akční plán III ve výši 398,2 tis. Kč

Návrh bodu 

1.32 Rozpočtové opatření č. 9 MČ Praha 20 na rok 2022 – přesun finančních prostředků z důvodu úhrady faktury za veřejné osvětlení – obnova Nolčova parku ve výši 1 040,5 tis. Kč

Návrh bodu 

1.33 Rozpočtové opatření č. 11 MČ Praha 20 na rok 2022 – poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na účel „Místní lidové knihovny“ ve výši 81,2 tis. Kč

Návrh bodu

1.34 Rozpočtové opatření č. 12 MČ Praha 20 na rok 2022 – poskytnutí účelové investiční dotace z rezervy rozpočtu hl. m. Prahy (kap. 10) na akci „tělocvična Jívanská“ ve výši 10 000,0 tis. Kč

Návrh bodu 

1.35 Rozpočtové opatření č. 13 MČ Praha 20 na rok 2022 – úprava rozpočtu v souvislosti s vrácením finančních prostředků z akce EU – Šablony II v celkové výši 204,3 tis. Kč

Návrh bodu 

1.36 Výpůjčka části obecního pozemku KN parc. č. 1991 o výměře cca 12 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, za účelem pořádání akce Klubu českých turistů, oblast Praha

Návrh bodu 
Ortofotomapa předmětu výpujčky

2.01 Informace o hospodaření MČ Praha 20 ke dni 31.12. 2021

Návrh bodu 

2.02 Zpráva o činnosti RMČ Praha 20

Návrh bodu