Materiály na 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 20

starosta Městské části Praha 20 svolává 16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat
v pondělí 7. prosince 2020 od 17:00 hodin ve Chvalské stodole, Horní Počernice

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Majetek

3.01 – Prodej části obecního pozemku KN parc. č. 2147/16 o výměře 6 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu

Cenová mapa     Ortofotomapa     Příloha č. 1 smlouvy     Vizualizace     Záměr prodeje

3.02 – Bezúplatné nabytí pozemku KN parc. č.: 4241/240, 4241/241, 4241/245, 4241/277, 4241/302, 4241/303, 4241/304, 4241/306, 4241/307, 4241/308, 4241/309, 4241/311, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, z vlastnictví spol. CANABA – Pozemní stavby, s.r.o.

Návrh bodu

Ortofotomapa    Usnesení RMČ     Územní plán

3.03 – Žádost o stanovisko k bezúplatnému převodu pozemku KN parc. č. 4501/11 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha a k svěření pozemku do správy MČ Praha 20

Návrh bodu

Usnesení RMČ

3.04 – Žádost o stanovisko k bezúplatnému převodu pozemků v k. ú. Horní Počernice, obec Praha a k svěření pozemků do správy MČ Praha 20

Návrh bodu

Ortofotomapa chodníky     Ortofotomapa pozemky TSK    Ortofotomapa komunikace     Ortofotomapa pozemky Božanovská  Usnesení ZMČ červen     Usnesení RMČ listopad    Výpis z KN

3.05 – Prodej obecních pozemků KN parc. č. 4131/4 a KN parc. č. 4131/5 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu

Záměr prodeje    Ortofotomapa    Cenová mapa   Příloha č. 1 smlouvy

3.06 – Prodej části obecního pozemku KN parc. č. 4244/16 o výměře 4 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu

Záměr prodeje    Cenová mapa    Ortofotomapa    Příloha č. 1 smlouvy

 

4. Finance, legislativa

4.01 – Informace o rozpočtových opatřeních č. 63 až č. 85 schválených Radou MČ Praha 20 v roce 2020

Návrh bodu

4.02 – Informace o plnění rozpočtu ke dni 30. 9. 2020

Návrh bodu

4.03 – Zrušení usnesení č. ZMC/6/15/0124/19 ze dne 23.9.2019 ve věci návrhu systému peněžitého plnění poskytovaných členům výborů ZMČ a komisí RMČ a schválení poskytnutí daru Nemocnici Na Bulovce, IČO: 00064211, se sídlem Budínova 67/2, 180 00 Praha 8

Návrh bodu

 

5. Dotace a dary

   – sociální a zdravotní

5.01 – Žádost LRS Chvaly, o.p.s. o poskytnutí finančního daru

Návrh bodu

5.02 – Žádost spolku BikeRanch Team z.s. o individuální dotaci na projekt „BikeRanch Team – podpora cyklistického oddílu A team“

Návrh bodu

5.03 – Žádost Tenisového klubu Sokol Horní Počernice, pobočný spolek, o poskytnutí individuální dotace na podporu hry mládeže do 18 let TK Sokol H. Počernice

Návrh bodu

5.04 – Žádost Basketbal Sokol Horní Počernice, pobočný spolek, o poskytnutí individuální dotace na podporu dlouhodobé sportovní činnosti a organizované sportovní výchovy

Návrh bodu

5.05 – Žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počernice, spolek, o poskytnutí individuální dotace na podporu sportu a celoročních sportovních aktivit v TJ Sokol Horní Počernice, spolek, podpora provozu a údržby sportovišť TJ Sokol v roce 2020

Návrh bodu

   – spolková činnost

5.06 – Žádost SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Praha – Chvaly o individuální dotaci na vybavení pro členy SDH Praha – Chvaly a jejich rozvoj

Návrh bodu

5.07 – Žádost spolku Mumraj z.s. o poskytnutí finančního daru na projekt „Podpora pro Horní Počernice v době pandemie“

Návrh bodu

 

6. Výstavba a územní rozvoj

6.01 – Podkladová studie pro změnu územního plánu Z 2870/00 – Vymezení trasy sběrné komunikace městského významu, tzv. komunikační spojky MUK Beranka s ulicí Ve Žlíbku

Návrh bodu

Stavba Situace    Stavba Průvodní zpráva    Usnesení RMČ    Grafická příloha     Zadání    Celoměstsky významné změny    MHMP výzva    Usnesení Zastupitelstva HMP

6.02 – Podněty na změnu územního plánu na území Horních Počernic.

Návrh smlouvy

Příloha č. 1 dosud neprojednané podněty na změny UPN HMP v ZMČ

Příloha č. 2 Ukončená řízení o změně UPN HMP na území H. Počernice usn. RMC k podnětům na změnu UPN

Usnesení RMČ z 20.11.2020 k podmětům na změnu ÚPN

 

 7. Různé

7.01 – Zpráva o činnosti RMČ Praha 20

Návrh bodu

7.02 – Zápis z jednání Finančního výboru č. 5 z roku 2020

Návrh bodu

7.03 – Informace o úmrtí člena kontrolního výboru

Návrh bodu

7.04 – Informace o termínech RMČ a ZMČ v I. pololetí r. 2021

Návrh bodu

 

 8. Dotazy a interpelace členů ZMČ  Praha 20

9. Závěr