MATERIÁLY NA 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 20

starosta Městské části Praha 20 svolává 11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat ve středu 12. června 2024 od 17:00 hodin ve Chvalské stodole, Horní Počernice.

 

2. Majetek

2.01  Záměr odejmutí pozemků umístěných pod tělesem místní komunikace III. třídy v ulici Božanovská v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, ze správy MČ Praha 20

Návrh bodu

Ortofotomapa

Usnesení RMČ ze dne 16.5.2024

výpis z KN

 

2.02 Záměr svěření pozemku parc.č. 4377/10, parc. č. 4377/12 a parc. č. 4377/19 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, do správy MČ Praha 20

Návrh bodu

Ortofotomapa

Usnesení RMČ ze dne 30.5.2024

výpis z KN

 

3. Územní rozvoj

3.01 Informace k pozemku parcela č. 4417/3 ohledně jeho potencionálního využití a možnostech a limitech využití dotčeného území.

Návrh bodu

Lokalita Robotnice výřezy

Lesopark Robotnice – informace

Studie Lesopark Robotnice – Ing.arch. Kristine Karhanová Grigorian

Studie Lesopark Robotnice – Ing.arch. Věra Gabrielová

výřez ze studie

 

3.02 Informace o konání veřejného projednání návrhu změny územního plánu Z 3575 – upřesnění evidování speciálních kódů míry využití území S

Návrh bodu

 

4. Finance, rozpočet

4.01 Závěrečný účet MČ Praha 20 za rok 2023

Návrh bodu

 

4.02 Informace o rozpočtových opatřeních č. 13–21 schválených RMČ Praha 20 v roce 2024

Návrh bodu

 

5.Dotace

-sociální

5.01 Žádost organizace LRS Chvaly o.p.s. o individuální dotaci v sociální oblasti na projekt „Následná a rehabilitační péče v LRS Chvaly“

Návrh bodu

 

5.02 Žádost organizace LRS Chvaly o.p.s. o individuální dotaci v sociální oblasti na projekt „Pečovatelská služba“

Návrh bodu

 

5.03 Žádost organizace LRS Chvaly o.p.s. o individuální dotaci v sociální oblasti na projekt „Terénní zdravotní péče při LRS Chvaly“

Návrh bodu

 

-sport

5.04 Žádost BikeRanch Team z.s. o individuální dotaci v oblasti sportu na projekt „BikeRanch Team – Juniorský cyklistický oddíl – Startovné A teamu“

Návrh bodu

 

5.05 Žádost spolku PTÁČKOVI CZECH COMBAT FEDERATION, z.s. o individuální dotaci v oblasti sportu na bojové sporty a sebeobranu

Návrh bodu

 

5.06 Žádost spolku Junák – český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s., o individuální dotaci v oblasti sportu na obnovu a pořízení sportovního vybavení, všestranný sport dětí a mládeže, reprezentaci na turnajích a závodech

Návrh bodu

 

-kultura

5.07 Žádost spolku Mumraj z.s. o individuální dotaci v oblasti kultury na podporu akcí pro rodiny v Horních Počernicích

Návrh bodu

 

5.08 Žádost spolku Junák – český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s. o individuální dotaci v oblasti kultury na skautské akce během roku, akce pro rodiče a veřejnost, vstupy na kulturní akce a výstavy

Návrh bodu

 

– jiné

5.09 Žádost spolku Junák – český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s. o individuální dotaci v oblasti jiné na obnovu a pořízení vybavení, údržbu Chvalského lomu, okolí kluboven a samotných kluboven, kvalifikace a vzdělávání vedoucích, dopravu na výjezdní zasedání, vybavení na tábory a akce během školního roku

Návrh bodu

 

6. Různé

6.01 Informace o jednání ve věci měřícího zařízení společnosti Agdata s.r.o.

Návrh bodu

 

6.02 Zpráva o činnosti RMČ Praha 20

Návrh bodu