Materiály na 12. zasedání zastupitelstva MČ Praha 20

starosta Městské části Praha 20 svolává 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat
v pondělí 25. května 2020 od 16:00 hodin ve Chvalské stodole, Horní Počernice

1. Zahájení

Návrh bodu

10. Dotazy a interpelace členů ZMČ Praha 20

Návrh bodu

11. Závěr

Návrh bodu

2. Schválení programu

Návrh bodu

Program zasedání ZMČ č. 12

3.01 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 územního plánu hl. m. Prahy

Návrh bodu

Přehledová mapa návrhu změn vlny 19 UPN HMP

MHMP 188978 2020 1

3368 výrok

3338 výrok

3352 výrok

Širší odůvodnění změny 3338 při podání podnětu pořizovateli

Širší odůvodnění změny 3352 při podání podnětu pořizovateli

usn ZMČP20 z 18. 9. 2017 schvalující podání podnětu na změnu Z 3352 19

usn ZMČP20 z 24. 9. 2018 nesouhlasící s podnětem na změnu Z 3338 19

usn ZMČP20 z 24. 9. 2018 schvalující podání podnětu na změnu Z 3368 19

Vyjádření IPRu z 9. 5. 2018 ke zrušení historického jádra

Vyjádření UZR MHMP k dodatečnému projednání připomínek MČP20 k návrhům změn vlny 19

Z 3373 – Revize veřejné prospěšných staveb – návrh

Žádost vč. formuláře návrhu na pořízení změny-anonymizována

Zákres 3338 do UPN HMP výkres využití ploch

Zákres 3352 do UPN HMP výkres využití ploch

Zákres 3368 do UPN HMP výkres veřejně prospěšných staveb

Zákres 3368 do UPN HMP výkres veřejně prospěšných staveb

Zákres 3368 do UPN HMP výkres vodního hospodářství a odpadu

Zákres 3368 do UPN HMP výkres využití ploch

3.02 Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 09 územního plánu hl.m. Prahy.

Návrh bodu

Přehledová mapa vlna 09

Veřejná vyhláška

Vyjádření RMČ k návrhům změn vlny 09

Z 2980-09 výrok

Z 2981-09 výrok

Z 2982-09 výrok

Z 2983-09 výrok

Z 3023-09 výrok

ZM00 2980 N v04 A1 k1 O

ZM00 2981 N v04 A1 k1 O

ZM00 2982 N v04 A1 k1 O

ZM00 2983 N v04 A1 k1 O

ZM00 3023 N v09 A1 K1 O

4.01 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací k části pozemku KN parc. č. 1052 v k.ú. Horní Počernice

Návrh bodu

Investiční záměr – ORTO vizualizace

4.02 Záměr svěření pozemku KN parc. č. 4454/18 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha do svěřené správy MČ Praha 20

Návrh bodu

Ortofotomapa

SPU – Podmínky bezúplatného převodu

UP hl.m.P – využití ploch

Usnesení ZMČ ze dne 23. 9. 2019

4.03 Záměr svěření pozemku KN parc. č. 3915 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, do svěřené správy MČ Praha 20

Návrh bodu

Usnesení RMČ 7. 11. 2019

Výpis z KN

4.04 Záměr úplatného nabytí pozemku KN parc. č. 4160/3 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu

Ortofotomapa

Cenová mapa 2019

4.05 Záměr prodeje obecního pozemku parc. č. 1331/7 o výměře 8 m2 odděleného od pozemku KN parc. č. 1331/1 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu

Ortofotomapa

Cenová mapa

Usnesení RMČ 7. 11. 2019

Záměr prodeje pozemku parc. č. 1331-7 v k. u. Horní Počernice

4.06 Záměr prodeje pozemku parc. č. 2191/31 odděleného od pozemku KN parc. č. 2191/1, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu

Ortofotomapa s cenovou mapou 2019

Usnesení RMČ 21. 11. 2019

Výpis z KN

Záměr prodeje

4.07 Záměr bezúplatného nabytí pozemku KN parc. č. 4241/234, KN parc. č. 4241/252, KN parc. č. 4241/253, KN parc. č. 4241/259 a KN parc. č. 4241/260, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, z vlastnictví spol. Canaba a.s.

Návrh bodu

Ortofotomapa pozemky

Usnesení RMČ 21. 11. 2019

4.08 Záměr prodeje obecního pozemku KN parc č. 3788/5 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu

Ortofotomapa

Záměr prodeje

4.09 Záměr prodeje obecního pozemku parc č. 2145/150 o výměře 2 m2 odděleného od pozemku KN parc. č. 2145/149 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu

Ortofotomapa

Záměr prodeje

Cenová mapa 2020

4.10 Záměr směny části obecního pozemku KN parc. č. 4024/2 za pozemek KN parc. č. 4024/15, KN parc. č. 4024/16, KN parc. č. 4024/18, části pozemku KN parc. č. 4024/1 a části pozemku KN parc. č. 4024/3 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu

ORTO s vyznačením pozemku 4024 15 4024 16 4024 18

Rozsah směny – ORTO UP schéma pozemku

Usnesení RMČ ze dne 20. 2. 2020

Záměr směny

4.11 Záměr bezúplatného nabytí stavby chodníku umístěné na pozemku KN parc. č. 2198/145, parc. č. 2198/208 a parc. č. 2196/4, vše v katastrálním území Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu

Důvodová zpráva

Darovací smlouva ORTO GP

4.12 Záměr prodeje obecního pozemku parc. č. 169/13, parc. č. 3892/3, parc. č. 3953/2, parc. č. 3987/3, parc.č. 4066/2 a parc. č. 4489/9 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu

Ortofotomapa 3892-1 cenová mapa

Ortofotomapa 3987-1 cenová mapa

Ortofotomapa 4489-9 cenová mapa

Záměr prodeje

Ortofotomapy 169-9 a 3953 cenové mapy

4.13 Záměr prodeje částí pozemku KN parc. č. 3908/3 o celkové výměře 42 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu

Usnesení RMČ 18. 7. 2018

Záměr prodeje

4.14 Záměr směny obecního pozemku KN parc. č. 2498/17 o výměře 334 m2 za pozemek KN parc. č. 786/214 o výměře 390 m2 ve vlastnictví ČR – Bytové správy Ministerstva vnitra s. p. o., vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu

Ortofotomapa 786-214

Ortofotomapa 2498-17

Záměr směny pozemku

4.15 Záměr odejmutí svěřené správy MČ Praha 20 k části pozemku KN parc. č. 3968/61 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu

Usnesení RMČ ze dne 15. 5. 2020

Usnesení ZMČ 24. 6. 2019

5.01 Informace o rozpočtových opatřeních č. 92 – 131 za rok 2019 schválených Radou MČ Praha 20

Návrh bodu

5.02 Informace o rozpočtových opatřeních č. 1 až č. 31 za rok 2020 schválených Radou MČ Praha 20

Návrh bodu

5.03 Zápisy z jednání Finančního výboru č. 5 a č. 6 z roku 2019 a zápisy z jednání Finančního výboru č. 1 a č. 2 z roku 2020

Návrh bodu

5.04 Informace o plnění rozpočtu MČ Praha 20 k 30. 9. 2019

Návrh bodu

5.05 Informace o plnění rozpočtu MČ Praha 20 k 31.12. 2019

Návrh bodu

5.06 Informace o finančním vypořádání za rok 2019

Návrh bodu

5.07 Ekonomické informace k datu 30.04.2020

Návrh bodu

Přehled přijatých úroků

Ekonomické informace k datu 30. 4. 2020

5.08 Účetní závěrka MČ Praha 20 za rok 2019

Návrh bodu

5.09 Informace o plnění rozpočtu MČ Praha 20 ke dni 31.3. 2020

Návrh bodu

5.10 Informace o uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti zastupitelů

Návrh bodu

5.11 Vyhlášení Zásad pro poskytnutí „individuální“ dotace z rozpočtu Městské části Praha 20 pro rok 2020

Návrh bodu

5.12 Návrh na schválení pravidel pro předkladatele projektů v rámci participativního rozpočtování ve Zdravé MČ Praha 20 realizovaného pod názvem – Investice na přání IV.

Návrh bodu

PR Čestné prohlášení poskytovatele fin příspěvku

PR FORMULÁŘ Podání

PR Harmonogram

PR podpisový arch

PR pravidla 2020

PR Rozpočet

6.01 Změna počtu členů návrhového výboru a volba nových členů výboru

Návrh bodu

7.01 Dopravní situace na Chvalech pod názvem „Řešení dopravní situace ve Slatiňanské, Šplechnerově a Stoliňské ulici“

Návrh bodu

8.01 Návrh na ustanovení odpovědného politika za místní Agendu 21 a projekt Zdravá MČ Horní Počernice

Návrh bodu

9.01 Zpráva o činnosti RMČ Praha 20

Návrh bodu

9.02 Zpráva kontrolního výboru o kontrole hospodaření s nebytovými prostory MČ Praha 20

Návrh bodu