Materiály na 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 20

starosta Městské části Praha 20 svolává 25. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat v pondělí 28. února 2022 od 17:00 hodin ve Chvalské stodole, Horní Počernice

 

1. Zahájení

2. Schválení programu

3.01 Směna obecního pozemku parc. č. 1597/4 za pozemek parc. č. 1596/5 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu
Ortofotomapa
Záměr směny
Cenová mapa 2021

4.01 Smlouva o vzájemné spolupráci při rozvoji území lokality Xaverov a spolužadatelství MČ Praha 20 k návrhu změny územního plánu označené „Změna IIa“

Návrh bodu 
Doplnění podnětu Xaverov 21. 2. 2022 včetně příloh anonymizováno
MC Spackovi smlouva o spolupráci při rozvoji území

5.01 Informace o finančním vypořádání MČ Praha 20 za rok 2021

Návrh bodu

5.02 Informace o rozpočtových opatřeních č. 105 až č. 113 schválených Radou MČ Praha 20 v roce 2021

Návrh bodu

5.03 Informace o rozpočtových opatřeních č. 1 až č. 6 schválených Radou MČ Praha 20 v roce 2022

Návrh bodu

6.01 Žádost spolku Klub historických vozidel Horní Počernice z.s., o poskytnutí finančního daru na pořádání akce „VETERAN PÁRTY 2022“

Návrh bodu

6.02 Žádost spolku SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Praha – Chvaly o uzavření dodatku č. 2 k darovací smlouvě č. S/30/2021/0029 na akci „Hasičský ples“

Návrh bodu

7.01 Prověření akce revitalizace parku Jizbická od počátečních příprav do stavu kolaudace a převzetí díla

Návrh bodu

7.02 Dodržování periody revizí dle zákona v nebytových prostorech ve vlastnictví městské části, které městská část pronajímá fyzickým nebo právnickým osobám, s ohledem na znění nájemní smlouvy a kontrolu plnění smluv na nebytové prostory ze strany městské části Praha 20, které pronajímá fyzickým nebo právnickým osobám

Návrh bodu 

7.03 Zpráva o činnosti RMČ Praha 20

Návrh bodu 

7.04 Personální změny v Kontrolním výboru ZMČ Praha 20 (rezignace tajemníka, volba nového člena)

Návrh bodu