Materiály na 11. zasedání zastupitelstva MČ Praha 20

starostka Městské části Praha 20 svolává 11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat
v pondělí 10. února 2020 od 17:00 hodin Na Chvalské tvrzi 4, Horní Počernice.

1. Zahájení a schválení programu

2. Rozpočet MČ Praha 20 na rok 2020

Návrh bodu

3. Návrhy

3.01 Vyjádření k podnětu „ZAHRADNÍ ČTVRŤ PLACINA“ na změnu územního plánu při Klánovickém lesu.

Návrh bodu
Celková situace záměru
Navržená změna územního plánu
Stávající územní plán
Vyjádření RMČ
Žádost včetně návrhu

3.02 Vyjádření k podnětu „REGENERACE JÁDRA SÍDLA XAVEROV“ na změnu územního plánu při ul. Božanovská v k.ú. Horní Počernice

Návrh bodu 
Celková situace záměru
Navržená změna územního plánu
Stávající územní plán
Usnesení RMČ
Žádost včetně návrhu

3.03 Vyjádření k podnětu na změnu územního plánu na pozemcích parc. č. 4244/23 a 4244/24 v k.ú. Horní Počernice při ul. Češovská a Kramolná

Návrh bodu
Návrh změny UPN-anonymizovaná verze Redigováno
Navržená změna územního plánu 2
Celková situace záměru 2
Stávající územní plán
Vyjádření RMČ k podnětu na změnu UPN – zastavitelnost pozemku 4244 23 a 4244 24

3.04 Vyjádření k podnětu na změnu územního plánu v k.ú. Horní Počernice – přeložení plochy DU (urbanisticky významné plochy a dopravní spojení) při komunikaci K Berance, a to v rozsahu od ul. Ve Žlíbku až po ul. K Odpočinku, a vymezení plochy zeleně na místo stávající plochy DU

Návrh bodu
Návrh na pořízení změny UPN HMP
Příloha č. 2 – seznam dotčených pozemků
Vyjádření RMČ P20 ze dne 21.11.2019 k podnětu na změnu UPN – přeložení plochy při ul. K Berance
Výkres č. 4 návrh změnu UPN HMP přeložení plochy DU při komunikaci K Berance a vymezení plochy zeleně na místo stávající plochy DU

3.05 Odměny členů komisí RMČ a výborů ZMČ Praha 20, kteří nejsou členy zastupitelstva za rok 2019

Návrh bodu

3.06 Jmenování místopředsedy kontrolního výboru ZMČ Praha 20

Návrh bodu

4. Majetkoprávní kroky

4.01 Záměr svěření pozemku KN parc. č. 3915 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha, do svěřené správy MČ Praha 20

Návrh bodu
Usnesení RMČ 7.11.2019

4.02 Záměr úplatného nabytí pozemku KN parc. č. 4160/3 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu
Cenová mapa

4.03 Záměr prodeje obecních pozemků KN parc. č. 4131/4 a KN parc. č. 4131/5 vše v k.ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu
Ortofotomapa
Cenová mapa

4.04 Záměr vydržení obecního pozemku KN parc. č. 2973/10 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu
Ortofotomapa
Usnesení RMČ 26.9.2019

4.05 Záměr prodeje obecního pozemku KN parc. č. 3788/5 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu
Ortofotomapa
Cenová mapa

4.06 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací k části pozemku KN parc. č. 1052 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu
Investiční záměr – ORTO vizualizace

5. Ekonomické materiály

5.01 Informace o rozpočtových opatřeních č. 92 – 131 schválená RMČ Praha 20

Návrh bodu

5.02 Ekonomické informace k datu 31.1.2020

Návrh bodu

6. Zpráva o činnosti RMČ Praha 20

Návrh bodu
Přehled usnesení RMČ č. 34 12.9.2019
Přehled usnesení RMČ č. 35 26.9.2019
Přehled usnesení RMČ č. 36 1.10.2019
Přehled usnesení RMČ č. 37 10.10.2019
Přehled usnesení RMČ č. 38 18.10.2019
Přehled usnesení RMČ č. 39 24.10.2019
Přehled usnesení RMČ č. 40 7.11.2019
Přehled usnesení RMČ č. 41 20.11.2019
Přehled usnesení RMČ č. 42 21.11.2019
Přehled usnesení RMČ č. 43 5.12.2019
Přehled usnesení RMČ č. 44 12.12.2019
Přehled usnesení RMČ č. 45 19.12.2019
Přehled usnesení RMČ č. 46 9.1.2020
Přehled usnesení RMČ č. 47 23.1.2020

7. Dotazy a interpelace členů ZMČ Praha 20

Návrh bodu

8. Různé

8.01 Informace o plánovaných termínech RMČ a ZMČ v I. pololetí 2020

Návrh bodu

8.02 Zápis č. 5 z jednání Finančního výboru

Návrh bodu

8.03 Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 09 územního plánu hl. m. Prahy

Návrh bodu
Přehledová mapa vlna 09
Veřejná vyhláška
Vyjádření RMČ k návrhům změn vlny 09 UPN
Z 2980-09 výrok
Z 2981-09 výrok
Z 2982-09 výrok
Z 2983-09 výrok
Z 3023-09 výrok
ZM00 2980 N v04 A1 k1 O
ZM00 2981 N v04 A1 k1 O
ZM00 2982 N v04 A1 k1 O
ZM00 2983 N v04 A1 k1 O
ZM00 3023 N v09 A1 K1 O

8.04 Zpráva kontrolního výboru o kontrole hospodaření s nebytovými prostory MČ Praha 20

Návrh bodu

8.05 Kontrola plnění úkolů uložených usnesením Zastupitelstva MČ Praha 20

Návrh bodu