Materiály na 34. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 20

starosta Městské části Praha 20 svolává 34. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat v pondělí 27. června 2022 od 9:00 hodin ve Chvalské stodole, Horní Počernice

 

3.01 Výpůjčka obecních pozemků KN parc. č. 4322/16 o výměře 2218 m2, KN parc. č. 4321/4 o výměře 482 m2, KN parc. č. 4321/8 o výměře 887 m2, KN parc. č. 4321/9 o výměře 2577 m2, KN parc. č. 4321/11 o výměře 207 m2, KN parc. č. 4321/12 o výměře 105 m2, KN parc. č. 4322/13 o výměře 352 m2, KN parc. č. 4322/14 o výměře 1638 m2, KN parc. č. 4327/4 o výměře 1254 m2, KN parc. č. 4327/5 o výměře 1253 m2, vše situované v k. ú. Horní Počernice, za účelem pořádání Triatlonu a Běhu pro střechu nad hlavou 

Návrh bodu 

3.02 Výpůjčka obecního pozemku KN parc. č. 868, KN parc. č. 867, KN parc. č. 866, KN parc. č. 865 a části pozemku KN parc. č. 3896 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha za účelem pořádání akce Zahájení 17. divadelní sezony

Návrh bodu

Ortofotomapa

Výpis z KN

3.03 Záměr výpůjčky NP umístěných v budově č. p. 2058 na pozemku parc. č. 2198/4 a v budově bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. 2198/5 v ul. Mezilesí v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu 

Půdorys NP

3.04 Záměr pronájmu budovy Špejcharu č.p. 2939 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu 

Ortofotomapa

3.05 Uzavření smlouvy o smluvě budoucí kupní za účelem prodeje části obecního pozemku KN parc č. 2145/149 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu 

GP

Cenová mapa 2022

ORTO kastralní mapa

3.06 Záměr odejmutí svěřené správy MČ Praha 20 k pozemku KN parc. č. 191/2, KN parc. č. 578/12, KN parc. č. 578/19, KN parc. č. 578/21, KN parc. č. 578/22 a KN parc. č. 575/54 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu 

ORTO odsvěření – Ve Žlíbku

Ortofotomapa pozemek prac. č. 191 – 2

3.07 Směna pozemku KN parc. č. 1769/1 za část obecního pozemku KN parc. č. 3792 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu 

GP 

Ortofotomapa 1769 – 1

Ortofotomapa pozemek 3792 u kostela 

Usnesení RMČ ze dne 21. 5. 2021

Záměr směny

3.08 Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Obnova Nolčova parku – 1. etapa“

Návrh bodu 

3.09 Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Park Houslový klíč – herní prvky“

Návrh bodu

3.10 Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „BD Mezilesí 2059 – výměna stoupacích potrubí II. etapa

Návrh bodu 

3.11 Bytové domy – Rezidence Čertousy, Praha 20 – Horní Počernice

Návrh bodu

4.01 Stanovisko ke společnému řízení stavby „Novostavba RD “ na poz. p. č. 3694/1 k. ú. Horní Počernice

Návrh bodu 

4.02 Stanovisko k územnímu souhlasu stavby „Přípojka vodovodu“ na p. č. 3714/6 Horní Počernice

Návrh bodu

4.03 Stanovisko k umístění stavby – „Praha 20 – Horní Počernice, Božanovská – Ke Xaverovu, náhrada VV 1kV, nové kNN“

Návrh bodu 

4.04 Smlouva o zřízení služebnosti k pozemku p. č. 3763/1 a 3767 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, za účelem umístění a provozování součásti distribuční soustavy kabelového vedení, jako součásti stavby „Drobná úprava sítě NN, Praha 20, Horní Počernice, Jeřická“, se společností PRE distribuce, a. s.

Návrh bodu 

4.05 Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku KN parc. č. 1589/3, 423 a 300 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu 

4.06 Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům p. č. 4061, 4053/1, 4059, 4060, 3948/2, 3950/1, 300 a 210 v k. ú. Horní Počernice, Praha po provedení stavby „Připojení DC pro Tiskárnu cenin a Ministerstvo vnitra na síť T-Mobile – trasa Horní Počernice“ se společností T- Mobile

Návrh bodu 

4.07 Připomínky k Územní studii Horní Počernice – východ, 05/2022 („interní připomínkování“)

Návrh bodu 

Příloha č. 1 k usnesení ZMČ – připomínky k Územní studii Horní Počernice východ – 05 2022

US-HP N 00 text návrhové části

ZADÁNÍ US HORNÍ POČERNICE VYCHOD-finální verze pořizovatele

 5.01 Rozpočtové opatření č. 37 MČ Praha 20 na rok 2022 – poskytnutí účelové dotace na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace v celkové výši 609,5 tis. Kč

Návrh bodu 

5.02 Rozpočtové opatření č. 38 MČ Praha 20 na rok 2022 – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na podporu registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby občanům hl. m. Prahy pro rok 2022 ve výši 781,0 tis. Kč

Návrh bodu 

5.03 Rozpočtové opatření č. 39 MČ Praha 20 na rok 2022 – poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce pro rok 2022 ve výši 1 382,8 tis. Kč

Návrh bodu 

5.04 Rozpočtové opatření č. 40 MČ Praha 20 na rok 2022 – poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství v celkové výši 5 248,8 tis. Kč

Návrh bodu 

5.05 Rozpočtové opatření č. 41 MČ Praha 20 na rok 2022 – poskytnutí investičních účelových dotací určených na projekty související s naplňováním cílů hl. m. Prahy v rámci „Strategie adaptace hl. m. Praha na změnu klimatu“ (komunitní kompostárna Horní Počernice – strojní vybavení a obnova Nolčova parku a parku Chvaly) v celkové výši 8 000,0 tis. Kč

Návrh bodu 

5.06 Rozpočtové opatření č. 42 MČ Praha 20 na rok 2022 – poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti ve výši 80,0 tis. Kč

Návrh bodu 

5.07 Rozpočtové opatření č. 43 MČ Praha 20 na rok 2022 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu v celkové výši 264,0 tis. Kč – z toho zařazení vratky dotace ve výši 174,5 tis. Kč a čerpání z rezervy ve výši 89,5 tis. Kč

Návrh bodu 

6.01 Žádost ředitelky Mateřské školy, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 1900 o souhlas s posílením fondu investic převodem z rezervního fondu a s následným čerpáním finančních prostředků z fondu investic.

Návrh bodu 

6.02 Žádost ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 2250 o souhlas s čerpáním finančních prostředků z fondu investic.

Návrh bodu 

6.03 Žádost ředitele Základní školy, Praha 9 – Horní Počernice, Stoliňská 823 o souhlas s čerpáním finančních prostředků z fondu investic.

Návrh bodu 

6.04 Poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v roce 2022 Základní škole, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700 na dofinancování nákladů na primární prevenci pro žáky 2. až 9. ročníků školy a adaptační kurzy pro žáky 6. ročníků ve školním roce 2022/2023 v souvislosti s nárůstem počtu žáků – cizinců.

Návrh bodu 

6.05 Poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v roce 2022 Fakultní základní škole, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 2250 na dofinancování nákladů kondičního soustředění žáků sportovní třídy 6.B.

Návrh bodu 

6.06 Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m.Prahy určena na posílení mzdových prostředků pro pracovníky škol a školských zařízení zřizovaných MČ Praha 20 – návrh rozpisu mzdových prostředků pro ředitele škol a školských zařízení.

Návrh bodu 

6.07 Žádost IV – Nakladatelství s.r.o. o poskytnutí finanční podpory na vydání publikace „První pomoc není věda“

Návrh bodu 

6.08 Zapojení městské části do projektu „BOOKSTART – S knížkou do života“

Návrh bodu 

6.09 Žádost Kulturního centra Horní Počernice o technickou podporu na akci „Zahájení 17. divadelní sezony“

Návrh bodu 

6.10 Výroční zpráva Pečovatelské služby MČ Praha 20 za rok 2021

Návrh bodu 

6.11 Výroční zpráva Kulturního centra Horní Počernice za rok 2021

Návrh bodu 

6.12 Výroční zpráva Místní veřejné knihovny za rok 2021

Návrh bodu 

6.13 Výroční zpráva Chvalského zámku, příspěvková organizace za rok 2021

Návrh bodu 

7.01 Žádost spolku Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Praha 9 – Horní Počernice, o individuální dotaci na jarní a podzimní dětské rybářské závody

Návrh bodu 

7.02 Žádost spolku Hry bez hranic, z.s. o individuálním dotaci na sportovně-zábavní akci – Hry bez hranic Prahy 20

Návrh bodu 

7.03 Žádost Anny Češpivové o individuální dotaci na podporu dlouhodobé sportovní činnosti a organizované sportovní výchovy

Návrh bodu 

7.04 Žádost spolku Junák – český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s. o individuální dotaci na obnovu a pořízení sportovního vybavení, všestranný sport dětí a mládeže, reprezentaci na turnajích a závodech

Návrh bodu 

7.05 Žádost spolku TAJV, z.s., o souhlas se změnou termínu konání akce „Sportovní den mládeže s TAJV v MČ Praha 20“ dle podpořeného projektu a uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2022/0027

Návrh bodu 

8.01 Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2007 Sb., hl. m. Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 22/2017 Sb., hl. m. Prahy.

Návrh bodu 

8.02 Informace o zahájení řízení o vydání povolení k provozu zařízení ke skladování, sběru, úpravě, využití nebo odstranění odpadů dle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Návrh bodu 

9.01 Schválení dodatku č. 2 smlouvy o dílo a poskytování služeb se společností RENTEL a.s.

Návrh bodu