Materiály na 22. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 20

starosta Městské části Praha 20 svolává 22. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat
v pondělí 20. září 2021 od 17:00 hodin ve Chvalské stodole, Horní Počernice

 

1. Zahájení

2. Schválení programu

3.01 Strategický plán rozvoje MČ Praha 20 pro období 2021 – 2031

Návrh botu 

4.01 Majetkoprávní vypořádání pozemků v areálu sběrného dvora v k. ú. Horní Počernice

Návrh bodu

Ortofotomapa

5.01 Závěrečný účet MČ Praha 20 za rok 2020

Návrh bodu

5.02 Informace o rozpočtových opatřeních č. 45 až č. 70 schválených Radou MČ Praha 20 v roce 2021

Návrh bodu

5.03 Informace o plnění rozpočtu MČ Praha 20 ke dni 30.6. 2021

Návrh bodu

6.01 Žádost spolku SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Praha – Chvaly o poskytnutí finančního daru na pořádání akce „Hasičský ples“

Návrh bodu

6.02 Žádost spolku Mumraj z.s. o individuální dotaci na podporu akcí pro rodiny v Horních Počernicích

Návrh bodu

6.03 Žádost spolku Mumraj z.s. o individuální dotaci na projekt „Vícegenerační ateliéry Mumraje“

Návrh bodu 

6.04 Žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počernice, spolek, o poskytnutí individuální dotace na podporu celoročních sportovních aktivit a podporu provozu a údržby sportovišť TJ Sokol Horní Počernice, spolek v roce 2021

Návrh bodu 

6.05 Žádost BikeRanch Team z.s. o individuální dotaci na projekt „BikeRanch Team – Juniorský cyklistický oddíl – Startovné A teamu“

Návrh bodu

6.06 Žádost spolku Kickbox klub, z.s. o individuální dotaci na sportování dětí a mládeže – pronájem tělocvičny bojových sportů v Horních Počernicích

Návrh bodu

6.07 Žádost SC Xaverov Horní Počernice, z.s., o individuální dotaci na podporu dětí a mládeže v oblasti fotbalu

Návrh bodu 

7.01 Zvolení přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 9

Návrh bodu

7.02 Zpráva o činnosti RMČ Praha 20

Návrh bodu