Jednací řád

Zastupitelstvo městské části Praha 20 (dále jen „Zastupitelstvo“) se usneslo podle § 66 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze usnesením č. 7/2.1/15, na tomto svém jednacím řádu:

čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Jednací řád Zastupitelstva upravuje zásady a způsob přípravy, svolávání, jednání a usnášení Zastupitelstva, kontroly plnění jeho usnesení.

čl. 2

Zasedání Zastupitelstva – druhy, četnost a způsoby svolání

 1. Zasedání Zastupitelstva je veřejnou schůzí (jednáním) řádných členů zastupitelstva Městské části Praha 20 v příslušném volebním období.
 2. Zasedání Zastupitelstva jsou ustavující, řádná a mimořádná.
 3. Řádné Zastupitelstvo se koná zpravidla jedenkrát za měsíc, nejméně však jednou za tři měsíce.
 4. Mimořádné zasedání musí být svoláno, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů Zastupitelstva, tak aby se konalo nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy byla písemná žádost, která musí obsahovat předmět jednání, doručena Úřadu městské části. Mimořádné zasedání může být dále svoláno na základě usnesení Rady městské části (dále jen „Rada“).
 5. Starosta městské části Praha 20 (dále jen starosta) svolává zasedání Zastupitelstva tak, aby členové Zastupitelstva obdrželi pozvánku s materiály určenými k projednání na zasedání Zastupitelstva (dále jen materiály zastupitelstva) nejméně 7 dnů před konáním zasedání.
 6. O místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání Zastupitelstva informuje Úřad městské části občany nejpozději 7 dnů před jeho konáním na úřední desce, prostřednictvím místního rozhlasu, případně jiným vhodným způsobem.

čl. 3

Účast členů Zastupitelstva na zasedání

 1. Členové Zastupitelstva jsou povinni se zúčastnit každého jednání, nepřítomnost jsou povinni omluvit starostovi s uvedením důvodu. Za pozdní příchod nebo předčasný odchod se omlouvají předsedajícímu.
 2. Účast na zasedání stvrzují členové při příchodu na zasedání svým podpisem do prezenční listiny.
 3. Po příchodu člena Zastupitelstva  na zasedání je jeho povinností zaregistrovat se do elektronického hlasovacího systému. Při každém odchodu  ze zasedací místnosti  je jeho povinností  odhlásit se z elektronického hlasovacího systému, aby  přehled o přítomných v zasedací místnosti odpovídal skutečnému stavu.
 4. Na  projekčním plátně popř. jiném elektronickém zařízení je  prezentován  počet přítomných členů Zastupitelstva a jejich  jmenovitý seznam. 

čl. 4

Účast tajemníka a vedoucích odborů na zasedání Zastupitelstva

 1. Zasedání zastupitelstva se zúčastňuje tajemník Úřadu městské části (dále jen „tajemník“) s hlasem poradním.
 2. Vedoucí odborů Úřadu městské části jsou povinni zúčastnit se projednávání ústních dotazů, připomínek a podnětů členů Zastupitelstva.
 3. Vedoucí odborů Úřadu jsou povinni zúčastnit se projednávání bodu pořadu zasedání Zastupitelstva, který se týká činnosti jimi řízeného odboru Úřadu. 

čl. 5

Účast dalších osob na zasedání Zastupitelstva

 1. Na zasedání Zastupitelstva jsou zváni vedoucí organizací a zařízení, které městská část Praha 20 zřídila nebo založila. Účastní se projednávání dotazů, připomínek a podnětů členů Zastupitelstva a toho bodu pořadu zasedání Zastupitelstva, který se týká činnosti jimi řízené organizace nebo zařízení. 

čl. 6

Příprava materiálů a program jednání Zastupitelstva

 1. Přípravu zasedání Zastupitelstva organizuje starosta.
 2. Pravidla pro přípravu a vyhotovení materiálů pro jednání Zastupitelstva schvaluje Rada.
 3. Návrh programu jednání Zastupitelstva sestavuje a zveřejňuje v rámci „materiálů zastupitelstva“ Rada. Každý člen Zastupitelstva má právo navrhnout doplnění nebo vypuštění bodů programu jednání.
 4. Zastupitelstvo jedná jen o bodech uvedených v předloženém programu jednání a o návrzích, s jejichž zařazením vysloví Zastupitelstvo souhlas. Předsedající předkládá finální návrh programu jednání při zahájení jednání zastupitelstva. O změnách předloženého programu a jeho konečném znění rozhoduje Zastupitelstvo hlasováním.
 5. Materiály pro zasedání Zastupitelstva obsahují zpravidla:
  1. název materiálu,
  2. návrh usnesení,
  3. odůvodnění s označením zpracovatele a předkladatele materiálu. 

čl. 7

Zahájení a průběh zasedání Zastupitelstva

 1. Jednání Zastupitelstva zahajuje a řídí starosta nebo zástupce starosty (dále jen „předsedající“). Předsedající vyhlašuje výsledky hlasování, dbá na to, aby zasedání mělo pracovní charakter a věcný průběh, rozhoduje v případě pochybností o výkladu tohoto jednacího řádu, vyhlašuje přestávky zasedání a ukončuje zasedání.
 2. Při zahájení zasedání předsedající deklaruje, že zasedání Zastupitelstva bylo řádně svoláno, konstatuje usnášeníschopnost (ve smyslu čl. 12, odst 1.), uvede počet omluvených a neomluvených členů Zastupitelstva a oznámí jména zastupitelů, kteří požádali o omluvení neúčasti na jednání. Určí dva členy Zastupitelstva k ověření zápisu ze zasedání a předloží ke schválení návrh programu jednání.
 3. Není-li Zastupitelstvo usnášeníschopné (ve smyslu čl. 12, odst 1.), předsedající zasedání Zastupitelstva přeruší do doby jeho usnášeníschopnosti, případně ho ukončí. Starosta pak  svolá náhradní zasedání tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 15 dnů ode dne ukončeného zasedání.
 4. Zastupitelstvo projednává jednotlivé body v pořadí dle odsouhlaseného programu. Zastupitelstvo může na návrh člena Zastupitelstva v průběhu zasedání hlasováním body pořadu přesunout, přerušit projednávání bodu nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo více bodům pořadu. O takových návrzích hlasuje Zastupitelstvo neprodleně bez rozpravy.
 5. Projednávaný bod pořadu uvádí předkladatel. Po vystoupení předkladatele zahájí předsedající rozpravu k projednávanému bodu.
 6. Členové Zastupitelstva a tajemník se hlásí do rozpravy prostřednictvím elektronického hlasovacího zařízení  (v případě  jeho poruchy  zdvižením ruky) až  do ukončení rozpravy  a do udělení  závěrečného slova předkladateli.
 7. Předsedající dává řečníkům slovo v pořadí, v jakém se přihlásili skrze hlasovací systém.  Při  udělování   slova řečníkovi  upozorní  předsedající  dalšího řečníka  na to,  že jeho  vystoupení bude  následovat. Mluví se z řečniště nebo prostřednictvím sálového mikrofonu.
 8. Řečník, který není v okamžiku, kdy  je mu uděleno slovo,  v zasedací místnosti přítomen, ztrácí pořadí.
 9. Považuje-li předsedající za vhodné nebo navrhne-li to člen Zastupitelstva během rozpravy, aby se k projednávané věci vyjádřila osoba uvedená v čl. 4 odst. 3 a v čl. 5, vyzve ji předsedající, aby k projednávané věci vystoupila a zaujala k ní stanovisko.

čl. 8

Účast veřejnosti na zasedání Zastupitelstva

 1. Občané městské části Praha 20, kteří dosáhli věku 18 let a nejsou členy Zastupitelstva, mohou na zasedání Zastupitelstva vyjadřovat svá stanoviska a klást otázky ústně na vyzvání předsedajícího. Stanovisko může být vyjádřeno i v písemné formě a předáno předsedajícímu.
 2. K jednotlivému bodu lze vystoupit pouze jednou, nerozhodne-li zastupitelstvo jinak. Řečnická doba je omezena na 2 minuty.
 3. Občané městské části Praha 20, kteří dosáhli věku 18 let a nejsou členy Zastupitelstva, se mohou vyjadřovat k návrhu rozpočtu městské části a k závěrečnému účtu městské části za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání Zastupitelstva. Řečnická doba je omezena na 2 minuty.
 4. Ustanovení odstavců 1, 2 a 3 tohoto článku se vztahují i na fyzickou osobu, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním občanem a je hlášena k trvalému pobytu v městské části Praha 20, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena, jakož i na fyzickou osobu, která dosáhla věku 18 let a vlastní na katastrálním území městské části Praha 20 nemovitost.
 5. Obdobně se může vyjadřovat i podnikající fyzická osoba mající na území městské části Praha 20 provozovnu, nerozhodne-li zastupitelstvo jinak.

čl. 9

Diskuse, poznámky

 1. Diskusní příspěvek člena zastupitelstva může trvat nejvýše 5 minut. Řečnická doba se prodlouží o dalších 5 minut, rozhodne-li o tom na návrh diskutujícího Zastupitelstvo hlasováním bez rozpravy.
 2. Člen Zastupitelstva, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo pro osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci, je povinen sdělit tuto skutečnost před projednáváním příslušného bodu jednání Zastupitelstvem.
 3. Diskutující má mluvit k projednávané věci. Odchyluje-li se od projednávané věci, nebo překročí-li stanovenou řečnickou lhůtu, upozorní jej na tuto skutečnost předsedající. Nevedlo-li upozornění k nápravě, může mu předsedající slovo odejmout. O námitkách člena Zastupitelstva proti rozhodnutí předsedajícího o odejmutí slova rozhodne Zastupitelstvo hlasováním bez rozpravy.
 4. Člen Zastupitelstva může v rozpravě přednášet k projednávané věci pozměňovací návrhy či protinávrhy týkající se návrhu usnesení. Z návrhů musí být zřejmé, na čem se má Zastupitelstvo usnést. Složitější návrhy předá navrhovatel návrhovému výboru současně i v písemné podobě.
 5. Předsedající ukončí rozpravu, není-li přihlášen další řečník.
 6. Každý člen Zastupitelstva může podat návrh na ukončení rozpravy. O tomto návrhu se hlasuje neprodleně bez rozpravy. Je-li tento návrh Zastupitelstvem schválen, udělí předsedající slovo ještě těm řečníkům, kteří byli v okamžiku přednesení návrhu přihlášení do rozpravy.
 7. Člen Zastupitelstva se může přihlásit k technické nebo faktické poznámce, kterou reaguje na způsob projednávání některého bodu programu nebo upozornění na porušení jednacího řádu nebo právního předpisu, a to přednostně prostřednictvím elektronického hlasovacího systému, nebo, v případě jeho poruchy, zdvižením obou rukou znázorňujícím písmeno „T“. V tom případě dostane slovo neprodleně, avšak bez přerušení toho, kdo právě diskutuje. Řečnická doba je omezena na 1 minutu.
 8. Po ukončení rozpravy udělí předsedající závěrečné slovo předkladateli. Předkladatel se může závěrečného slova vzdát.
 9. Po ukončení rozpravy nelze předkládat další návrhy. 

čl. 10

Usnesení Zastupitelstva

 1. Návrh usnesení předkládá navrhovatel na základě původního návrhu usnesení nebo návrhový výbor na základě pozměňovacích návrhů předložených v rozpravě. Předsedající po ukončení rozpravy a závěrečných slovech předkladatele vyzve navrhovatele nebo návrhový výbor k přednesení návrhů usnesení.
 2. Usnesením Zastupitelstva se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti Radě, starostovi, výborům Zastupitelstva, Úřadu a tajemníkovi Úřadu. 

čl. 11

Hlasování

 1. Zastupitelstvo rozhoduje o každém návrhu hlasováním. Před zahájením hlasování předsedající zjistí, zda je Zastupitelstvo schopno usnášení a upozorní, že bude přikročeno k hlasování.
 2. Návrh se projednává jako celek a hlasuje se o něm jako o celku, nenavrhne-li člen Zastupitelstva hlasovat, o jednotlivých částech návrhu odděleně. Při odděleném hlasování o jednotlivých částech návrhu musí být na závěr hlasováno o návrhu jako celku.

čl. 12

Usnášeníschopnost

 1. Zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Zastupitelstva.
 2. Jestliže byly k původnímu návrhu usnesení předloženy pozměňovací návrhy nebo protinávrhy, hlasuje se nejdříve o nich a to v pořadí opačném než byly podány. Vylučuje-li přijatý pozměňovací návrh další pozměňovací návrhy, o těchto návrzích se již nehlasuje. O případné námitce rozhodne Zastupitelstvo, hlasováním bez rozpravy.
 3. O procedurálních návrzích, se hlasuje neprodleně bez rozpravy.

čl. 13

Průběh hlasování

 1. Hlasování je veřejné, pokud se Zastupitelstvo neusnese hlasováním bez rozpravy jinak.
 2. Hlasování  členů   Zastupitelstva  se  uskutečňuje  pomocí elektronického hlasovacího   zařízení, v případě jeho poruchy či nefunkčnosti pak prostým zvednutím ruky.
 3. Na  sčítání hlasů a zjišťování  výsledků hlasování dozírají určení ověřovatelé. Člen Zastupitelstva může výsledek hlasování zpochybnit pouze bezprostředně po zobrazení výsledku na projekčním plátně, popř. jiném elektronickém zařízení. V takovém případě nechá předsedající zpochybněné hlasování opakovat. Opakuje-li se námitka, nechá předsedající hlasovat zvednutím ruky a požádá ověřovatele, aby sečetli hlasy a zjistili výsledky hlasování osobně; tento postup se uplatní i v případě poruchy elektronického hlasovacího zařízení. Takto zjištěné výsledky hlasování mají přednost před výsledky zjištěnými elektronickým hlasovacím zařízením.
 4. Předsedající vyhlásí výsledky hlasování tak, že sdělí počet hlasů odevzdaných pro návrh, proti návrhu a počet těch členů Zastupitelstva, kteří se hlasování zdrželi.
 5. V průběhu hlasování nelze předkládat návrhy a hlasování nemůže být přerušováno.

čl. 14

Přerušení a ukončení Zastupitelstva

 1. Předsedající prohlásí Zastupitelstvo za ukončené v případě, že pořad jednání je vyčerpán nebo rozhodne-li o ukončení Zastupitelstvo. Předsedající prohlásí zasedání za přerušené, pokud v jeho průběhu klesne počet přítomných členů Zastupitelstva pod nadpoloviční většinu všech členů Zastupitelstva. Dále může předsedající se souhlasem Zastupitelstva zasedání prohlásit za přerušené i z jiných závažných důvodů.
 2. V případě, kdy předsedající prohlásí zasedání za přerušené, aniž byl vyčerpán pořad jednání, svolá předsedající pokračování zasedání, tak aby se konalo do 14 dnů.
 3. Předsedající vyhlásí vždy přestávku na nezbytně nutnou dobu, požádá-li o to návrhový výbor po ukončení rozpravy, za účelem formulace návrhu usnesení.

čl. 15

Ověřovatelé Zastupitelstva

 1. Ověřovatelé zápisu odpovídají za správnost a úplnost zápisu o jednání Zastupitelstva svým podpisem.
 2. Zápis je ověřen podpisem obou ověřovatelů. O případných námitkách ověřovatele proti ověření zápisu, rozhodne následující zastupitelstvo, které může konečné znění zápisu schválit svým hlasováním. V takovém případě ověřovatel, který zápis neověřil, nenese odpovědnost za jeho úplnost a správnost podle odst. 1.

čl. 16

Zápis o zasedání Zastupitelstva

 1. O průběhu jednání Zastupitelstva se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá Kancelář Úřadu městské části.
 2. V zápisu se uvádí zejména:
  1. den a místo jednání
  2. hodina zahájení a ukončení
  3. navržený pořad jednání
  4. jména určených ověřovatelů zápisu
  5. počet přítomných členů Zastupitelstva
  6. jména omluvených i neomluvených členů Zastupitelstva
  7. schválený pořad jednání
  8. jména diskutujících a téma příspěvků
  9. průběh a výsledek hlasování
  10. podané dotazy a návrhy
  11. přijatá usnesení
  12. úplné znění všech návrhů přednesených návrhovým výborem, o kterých hlasuje Zastupitelstvo
 3. Nedílnou součástí zápisu je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy podané při zasedání, prohlášení a jiné dokumenty, které byly předmětem jednání a přehled přijatých usnesení včetně výsledků hlasování.
 4. Zápis se vyhotovuje do 7 dnů po skončení zasedání Zastupitelstva a podepisují jej starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. Námitku proti zápisu může podat člen Zastupitelstva. O zveřejnění zápisu jsou členové zastupitelstva informováni neprodleně elektronickou poštou.
 5. Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud byly námitky uplatněny, rozhodne o nich Zastupitelstvo po vyjádření ověřovatelů na nejbližším zasedání Zastupitelstva.
 6. Zápisy ze všech zasedání jsou pro členy Zastupitelstva a občany městské části Praha 20 k nahlédnutí na Úřadě městské části, nejpozději do 10 dnů po skončení zasedání.
 7. Ze zasedání Zastupitelstva se pořizuje zvukový záznam, který slouží pouze pro pořízení, ověření a schválení zápisu ze zasedání Zastupitelstva. Zvukové záznamy jsou archivovány v archivu ÚMČ v digitální podobě. 

čl. 17

Dotazy, připomínky a podněty členů Zastupitelstva

 1. Člen Zastupitelstva má právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na Radu a její jednotlivé členy, na předsedy výborů Zastupitelstva, na vedoucí pracovníky ÚMČ, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je městská část, a na ředitele příspěvkových organizací a organizačních složek, které městská část založila nebo zřídila.
 2. Odpověď na dotaz může být dána okamžitě ústní formou, nebo písemně nejpozději do 30 dnů.
 3. Pokud je na dotaz dána písemná odpověď, je tato odpověď zveřejněna vyvěšením na internetových stránkách Městské části Praha 20.

čl. 18

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva a činnosti Rady

 1. Kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva provádí Zastupitelstvo a kontrolní výbor Zastupitelstva.
 2. Zastupitelstvo se může usnést, aby mu Rada městské části předložila informaci o své činnosti.

čl. 19

Závěrečná ustanovení

 1. Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 15. 6. 2015.