Materiály na 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 20

starosta Městské části Praha 20 svolává 17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat
v pondělí 21. prosince 2020 od 17:00 hodin ve Chvalské stodole, Horní Počernice

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Finance, legislativa, dotace

3.01 – Návrh Rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2021 a návrh střednědobého rozpočtového výhledu MČ Praha 20 do roku 2026

Návrh bodu

 

3.02 – Rozpočtové provizorium na rok 2021

Návrh bodu

 

3.03 – Žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počernice, spolek, o poskytnutí individuální dotace na podporu sportu a celoročních sportovních aktivit v TJ Sokol Horní Počernice, spolek, podpora provozu a údržby sportovišť TJ Sokol v roce 2020

Návrh bodu

 

3.04 – Zrušení usnesení č. ZMC/6/15/0124/19/ze dne 23.9.2019 ve věci návrhu systému peněžitého plnění poskytovaných členům výborů ZMČ a komisí RMČ a schválení poskytnutí daru Nemocnici Na Bulovce, IČO: 0064211, se sídlem Budínova 67/2, 180 00 Praha 8

Návrh bodu

 

3.05 – Schválení poskytnutí finančního daru osobám jako projev ocenění za jejich přínos rozvoji městské části v roce 2020

Návrh bodu

 

4. Majetek

4.01 – Záměr úplatného nabytí spoluvlastnického podílů id 41/48 pozemku KN parc. č. 1858/4, KN parc. č. 4490/1 a KN parc. č. 4491/2 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu

Ortofotomapa lom

Ortofotomapa pozemek

 

5. Závěr