Jednací řád komisí

Jednací řád komisí Rady městské části Praha 20

čl. 1

 1. Komise Rady městské části Praha 20 ( dále jen “ komise“ ) je iniciativním a poradním orgánem Rady městské části Praha 20 ( dále jen “ Rada „).
 2. Komise se skládá z předsedy a dalších členů, které jmenuje a odvolává Rada. Administrativní činnost komise zabezpečuje tajemník komise, kterého jmenuje a odvolává Rada.
 3. Komise je ze své činnosti odpovědná Radě.
 4. Rada stanoví náplň činnosti komise, ukládá jí úkoly a projednává stanoviska  a náměty komise.

čl. 2

 1. Komise se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce.
 2. Komisi svolává předseda komise a určuje místo, čas a pořad jednání komise.
 3. Činnost komise řídí předseda komise. V jeho nepřítomnosti řídí komisi jiný člen komise pověřený předsedou.
 4. Nemůže-li se člen zúčastnit jednání komise, oznámí toto předem tajemníkovi komise.
 5. Jednání komise je neveřejné.
 6. Jednání komise se zúčastňují její členové. Jejich členství je nezastupitelné. Komise si může přizvat na jednání další odborníky.  O účasti přizvaných osob na jednání komise rozhodují její členové hlasováním. Jednání komise se může zúčastnit starosta, místostarosta, ostatní členové Rady, nebo tajemník Úřadu s hlasem poradním.
 7. Komise jedná zpravidla na základě písemných podkladů, které předkládají členové komise.
 8. O účasti na jednání komise se pořídí prezenční listina s vlastnoručním podpisem každého účastníka. Prezenční listina tvoří přílohu zápisu z jednání komise.

čl. 3

 1. Komise se usnáší většinou hlasů všech přítomných členů.
 2. O každém zasedání pořizuje tajemník komise  zápis nejpozději do 7 dnů po skončení jednání komise, který podepisuje předseda komise.
 3. Zápis obdrží všichni členové komise.  Pro potřeby Úřadu jsou zápisy k dispozici v informačním systému Úřadu.

čl. 4

Tento jednací řád ruší předchozí jednací řády komisí.

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem  9.11.2006  usnesením RMČ Praha 20 č. 1/9.5/06

V Praze dne 9.11.2006