Materiály na 4. zasedání zastupitelstva MČ Praha 20

starostka Městské části Praha 20 svolává 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat
v pondělí 13. května 2019 od 17:00 hodin Na Chvalské tvrzi 4, Horní Počernice.

1. Zahájení

2. Návrhy

2.01 Vyjádření k podnětu BH realty, a.s. na změnu územního plánu při ul. Na Chvalce na pozemcích parc. č. 4417/3, 4417/6, 4417/7, 4417/9 v k.ú. Horní Počernice

Návrh bodu
Stanovisko Odboru ochrany prostředí MHMP
Usn. RMČ 17. 17. 0246. 19 z 11.4.2019
Kopie katastrální mapy
Návrh na pořízení změny UPN HMP zkráceným postupem
Popis záměru

2.02 Návrh podnětu na pořízení změny územního plánu v k.ú. Horní Počernice – změna využití ploch z OB – čistě obytné a OV – všeobecně obytné na ZMK – zeleň městská a krajinná za účelem realizace lesoparku v lokalitě Robotnice

Návrh bodu
RMČ 7. 8. 2018 Veřejné fórum na Chvalech
Situace – zákres do katastrální mapy
Situace – zákres do ortofotomapy
Tabulka č.2 Opatření k řešení ověřených problémů Veřejné fórum na Chvalech
Usn. RMČ 17. 16. 0245 19 z 11. 4. 2019
Územní plán vlastnické poměry – směna pozemku
Vyjádření odboru územního rozvoje MHMP ke studii Park Robotnice 13 9 2016
Výkres č. 4 – navržený stav
Výkres č. 4 – stávající stav
Výkres č. 25 – navržený stav
ZMČ 24. 9. 2018 Veřejné fórum na Chvalech
MPP lokalita 380 Počernice
Návrh na pořízení změny UP zkráceným postupem – Robotnice – změna využití ploch z OV OB na ZMK
Ortofotomapa vlastnické poměry
753-robotnice-situace-arch-m-2500

2.03 Volba tajemníka kontrolního výboru

Návrh bodu

3.01 Odejmutí svěřené správy MČ Praha 20 k pozemku KN parc. č. 2144/6 a k pozemku parc. č. 2144/37 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu

3.02 Odejmutí svěřené správy MČ Praha 20 k pozemku KN parc. č. 4454/17, KN parc. č. 4453/1, KN parc. č. 4453/2, KN parc. č. 4564, KN parc. č. 4560/1, KN parc. č. 4563/1, KN parc. č. 4562/1, KN parc. č. 4345/2 a KN parc. č. 4345/14, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu
Usnesení RMČ 14. 3. 2019
Ortofotomapa pozemku
Důvodová zpráva
FOTO 7.
FOTO 8.
FOTO 9.

3.03 Bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id 1/5 k pozemku KN parc. č. 852/12 o výměře 3 m2 v k. ú. Vavřinec na Moravě do správy MČ Praha 20

Návrh bodu

4.01 Rozpočtové opatření č. ZMČ/1 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované Zastupitelstvem MČ Praha 20 – přesun finančních prostředků po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční akci

Návrh bodu

4.02 Rozpočtové opatření č. ZMČ/2 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované Zastupitelstvem MČ Praha 20 – přesun finančních prostředků po schválení ponechání nevyčerpaných dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dřívějších let na provozní výdaje

Návrh bodu

4.03 Rozpočtové opatření č. ZMČ/3 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované Zastupitelstvem MČ Praha 20 – přesun finančních prostředků po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční

Návrh bodu

4.04 Rozpočtové opatření č. ZMČ/4 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované Zastupitelstvem MČ Praha 20 – přesun finančních prostředků po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční

Návrh bodu

4.05 Rozpočtové opatření č. ZMČ/5 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované Zastupitelstvem MČ Praha 20 – přesun finančních prostředků po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční akci

Návrh bodu

4.06 Rozpočtové opatření č. ZMČ/6 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované Zastupitelstvem MČ Praha 20 – přesun finančních prostředků po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na rezervu

Návrh bodu

4.07 Informace o rozpočtových opatřeních č. 1 až 40 a 42 až 50 schválených Radou MČ Praha 20

Návrh bodu

4.08 Plnění rozpočtu městské části Praha 20 za 1. čtvrtletí 2019

Návrh bodu

4.09 Ekonomické informace k datu 30.04.2019

Návrh bodu

5.01 Zpráva o činnosti RMČ Praha 20

Návrh bodu
Přehled usnesení RMČ  č. 18  25. 4. 2019 veřejné
Přehled usnesení RMČ č. 14  28. 2. 2019 veřejné
Přehled usnesení RMČ č. 15  14. 3. 2019 veřejné
Přehled usnesení RMČ č. 16 28. 3. 2019 veřejné
Přehled usnesení RMČ č. 17 11. 4. 2019 veřejné

6 Dotazy a interpelace členů ZMČ Praha 20

Návrh bodu

7.01 Kontrola plnění úkolů uložených usnesením Zastupitelstva MČ Praha 20

Návrh bodu