Dotaz pana J. Brunnera z jednání zastupitelstva dne 9.11.2015

Pan Brunner požádal o zveřejnění aktuálních informací k plánované výstavbě sportovní haly, případně tělocvičny.

Reakce p. Brunnera na odpověď

Vážený pane Beneda. Děkuji za Vaši odpověď. Zřejmě jsem však svůj dotaz formuloval nejasně , nebo ne zcela konkrétně. Nechtěl jsem znát současné řešení. Které, jak se zdá, se zcela liší od původního záměru. Můj dotaz směřoval na období let 2014-2015, kdy se připravovala výstavba sportovní haly. Tato stavba byla široce prezentována veřejnosti, projednána komisemi i radou a měla i územní rozhodnutí.  Toto vše stálo obec nemalé prostředky. Proto bych rád dostal písemnou odpověď a stanovisko Vás, jako místostarosty, jak byla a zda  byla původní stavba  haly dále projednávána. Pokud ne, tak proč. A v případě, že se vydaly finanční prostředky na přípravu této akce zbytečně a zpracované podklady se nebudou moci využít, tak kdo je za to odpovědný. Ještě jednou se tedy omlouvám, pokud nebyl můj dotaz jasně formulován a očekávám Vaši odpověď. S pozdravem Brunner Jan

Reakce p. Brunnera

Vážený pane Beneda. reaguji na Vaši druhou odpověď na mé dotazy týkající se připravované stavby sportovní haly. Především bych se rád ohradil proti Vašim nejapným invektivám, že si vybírám jen informace z jednostranných názorů konkrétních osob ( bylo by dobré je z Vaší strany zkonkretizovat), nebo že se s informacemi záměrně seznámit nechci. Toto Vaše stanovisko mě u Vás, jako místostarosty, dost překvapilo a myslím, že takto by volený funkcionář někoho nálepkovat neměl. A to odhlédnu i od vzájemného věkového rozdílu, který by měl také obsahovat alespoň minimální slušnost a úctu. Zřejmě vidíte vše politickými brýlemi, které zastiňují korektní a konkrétní informace. Vaše odpověď se dá jednoduše charakterizovat jedním známým příslovím. "Já o voze a Vy o koze" Lituji, že jste nepochopil jednoduchost a konkrétnost mého dotazu. "Co se událo v roce 2015 v projednávání započaté investice, na kterou již MČ vydala více jak milion korun" Z Vaší odpovědi a z článků v posledním lednovém čísle Hornopočernického zpravodaje pro mne , a myslím  i pro mnoho jiných občanů vyznívá, že započatá investice je zmařena a to na základě nejasných a pochybných jednání a dokumentů.  Naše vzájemná korespondence na toto téma nemá myslím dále smysl a bude nutné celou tuto záležitost řešit jiným způsobem. Na závěr bych Vám rád ocitoval jednu větu. Doufám , že víte z čeho tato věta je , když jak říkáte vůbec nevíte jak došlo k rozhodnutí budovat multifunkční halu. " Chceme vybudovat multifunkční sportovní halu ve spolupráci s místními sportovci a učiteli tělesné výchovy dle potřeby počernických sportovců" Přesto ještě jednou děkuji za Vaši odpověď. S pozdravem Brunner Jan      

Odpověď na interpelaci

Odpověď Mgr. Benedy na interpelaci zastupitele J. Brunnera

Vážený pane Brunnere, v návaznosti na Váš dotaz vznesený na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 20 dne 9.11. 2015 Vám sdělujeme následující. RMČ Praha 20 na svém jednání dne 18.11.2015 schválila investiční záměr na výstavbu tělocvičny Jívanská v rozsahu zpracovaného náhledu -  vlastní tělocvična s půdorysnými rozměry 25,2 x 45,0 m -  světlá výška  hlavního prostoru  7,0 m -  celková vnější délka 54,6 m -  celková šířka ze severní strany 37,2 m -  celková šířka z jižní strany 29 m -  kapacita diváckého ochozu 80 sedících a 80 stojících diváků Investiční záměr byl předložen k projednání v příslušných komisích. S návrhem byli seznámeni majitelé dotčených sousedních pozemků a vyjádřili se k této variantě kladně. Zpracovaný náhled potenciálního řešení výstavby tělocvičny  byl zveřejněn na webu úřadu https://www.pocernice.cz/sportovni-hala   S pozdravem Jiří Beneda, místostarosta

Odpověď Mgr. Benedy

Vážený pane Brunnere, vzhledem ke skutečnosti, že máte evidentně nesprávné informace, které, jak se domnívám, jelikož o důvodech rozhodnutí současného vedení naší městské části odstoupit od výstavby sportovní haly dle původního plánu byla veřejnost dostatečně informována, zřejmě získáváte pouze na základě jednostranných názorů konkrétních osob, dovoluji si Vám tedy sdělit stanovisko, které již sice bylo několikráte prezentováno, nicméně se kterým jste se buď neseznámil, nebo se seznámit nechtěl. Výstavba sportovní haly se připravuje od roku 2012. V dané souvislosti je nutné zdůraznit, že původní myšlenkou, kterou se vedení naší městské části zabývalo, byla výstavba tělocvičny výhradně pro potřeby škol, popř. místních příspěvkových organizací. Vzhledem ke skutečnosti, že potřebnost podobného zařízení v Horních Počernicích byla a je enormní a z tohoto důvodu byla snaha o co nejrychlejší vyřešení daného nedostatku, jednou z verzí byla výstavba montované tělocvičny a dokonce se zvažovala i varianta s nafukovací halou. Popravdě mě do současnosti není známo, kdy nastal ten okamžik, že se ze záměru výstavby tělocvičny stal záměr výstavby sportovní haly určené nikoli pro školské potřeby, ale spíše pro potřeby profesionálního sportu. Jestliže mám tedy odpovědět na Vaše otázky týkající se výstavby sportovní haly, kam se mělo vejít cca 360 diváků, kde vyjma samotné sportovní plochy měla být umístěna např. posilovna, fitness, klub s restaurací a možná i jiná další sportovní zázemí, která zřejmě počernické děti ke svému cvičení nezbytně potřebují, je nutné začít tím, jak a kdy byla výstavba předmětné haly prezentována veřejnosti. Nevím, jestli Vám je tato informace známa, ale veřejnost se mohla s výstavbou seznámit až po zahájení územního řízení, jinými slovy, prezentace záměru výstavby a setkání s občany nad tímto záměrem před zahájením územního řízení neproběhlo, přičemž stavba neměla a nemá vydané územní rozhodnutí. V dané souvislosti si dále dovoluji upozornit na skutečnost, že v průběhu územního řízení bylo ze strany občanů Horních Počernic vzneseno vícero námitek, připomínek a nesouhlasů, kdy zejména obyvatelé trvale žijící v ulici Javornická se cítili touto stavbou ohroženi ve svých vlastnických právech, a to ve vztahu ke svým stávajícím nemovitostem, kdy realizace takovéto haly zejména s ohledem na její dispozice a řešení dopravy v klidu (80 parkovacích stání, nárůst dopravy, kácení stromů, hluk, exhalace, prach) by jednoznačně vedlo ke snížení komfortu bydlení, znehodnocení jejich nemovitostí a výraznému zhoršení situace kolem haly a jejím širším okolí. V dané souvislosti mě tak nezbývá než konstatovat, že současná RMČ se rozhodla na základě stížností, námitek, ale zejména po obdrženém negativním stanovisku Institutu plánovaní a rozvoje hlavního města Prahy (dále jen „IPR“) původně plánovaný záměr přehodnotit a na základě doporučení IPR redukovat výstavbu předmětné haly tak, aby sloužila pouze pro potřeby areálových školních zařízení a respektovala pravidla základních celoměstských principů řešení veřejného prostoru při umístění stavby ve vazbě především na své okolí a zároveň i s lidským přístupem a s ohledem k občanům v dané lokalitě žijících. Jinými slovy současná RMČ se rozhodla vrátit k svému původnímu rozhodnutí, a to vybudování školní tělocvičny pro potřeby školských zařízení v Horních Počernicích a pro děti, jelikož dospěla k názoru, že původní hmotově předimenzovaná multifunkční sportovní hala, u níž navrhované provozy (fitness, posilovna, klub s restaurací, atd.) nelze ani zahrnout mezi základní potřeby stanovené platným územním plánem, naprosto nezapadá do původně zvolené lokality, resp. do klidné rezidenční vilové zástavby. V dané souvislosti je nutné zdůraznit, že RMČ nedospěla k výše uvedenému záměru na základě bezhlavého rozhodnutí, ale po roční práci, kdy se zvažovala všechna stanoviska a hledala se možná řešení celé problematické situace týkající se výstavby multifunkční sportovní haly. Jak již bylo uvedeno výše, jelikož umístění multifunkční sportovní haly do původní lokality vyhodnotila RMČ jako značně problematické, došlo k přijetí rozhodnutí, na jehož základě by mělo dojít v původní lokalitě k výstavbě školní tělocvičny, jejíž propozice budou výrazně zmenšené a umírněnější a současně k umístění velké multifunkční sportovní haly, a to za využití již hotového projektu, do vhodnější lokality. Jinými slovy pane Brunnere, prostředky vydané na projekt multifunkční sportovní haly nebyly vydány zbytečně, neboť dokumentace k multifunkční sportovní hale bude využita jednak při zpracování dokumentace k návrhu nové tělocvičny a taktéž při umístění multifunkční sportovní haly do nové vhodné lokality.   S pozdravem Jiří Beneda