Interpelace zastupitele R. Stáry z jednání ZMČ dne 7.9.2015

Pan Stára požádal o informaci v jakém stavu je dnes vývoj sportovní haly nebo tělocvičny.

Odpověď na interpelaci

Vážený pane Stáro, v návaznosti na Váš dotaz vznesený na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 20 dne 7.9. 2015 Vám sdělujeme následující. RMČ Praha 20 schválila zpětvzetí žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „ Novostavba sportovní haly se zázemím, ulice Jívanská a Javornická, Praha 9“ podané na stavební úřad dne 5.12. 2012. V současné době se zpracovávají podklady ověřující možnost umístění objektu tělocvičny, jako objektu sloužícího přednostně pro potřeby škol do této lokality, která by svojí objemovou kapacitou ( zmenšení půdorysných rozměrů i světlé výšky objektu a související kapacity hlediště ) byla menší zátěží pro toto území, než původně navrhovaná sportovní hala.  Umístění do stejné lokality umožní i využití veškerých podkladů a průzkumů, který byly nutné zajistit pro původně navrhovanou stavbu v rámci inženýrské činnosti. Předpokládaný časový termín zpracování vstupních podkladů pro posouzení umístění objektu tělocvičny je nejdéle do první poloviny měsíce listopadu, po kterém bude následovat standartní postup projednání, jako u všech investičních záměrů realizovaných z rozpočtu MČ Praha 20. S pozdravem Jiří Beneda, místostarosta