Materiály na 11. zasedání zastupitelstva MČ Praha 20

11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20
line

starostka Městské části Praha 20 svolává 11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat
v pondělí 29. února 2016 od 17:00 hodin na Chvalském zámku, Na Chvalské tvrzi 4, Horní Počernice

1. Zahájení
2. Rozpočet MČ Praha 20 na rok 2016
FINANCNI VZTAHY Př.č.9
Komentář k návrhu rozpočtu – finální verze
Příloha č. 10 usnesení_příspěvek na VSS
rozpočet usneseni 2016
Rozpočtové řízení PO 2016- FINÁL
Statut_verze ke schválení
Usnesení­ Rady HMP

3. Návrhy
3.1 Návrh na Zásady řešení náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena ZMČ Praha 20 a stanovení paušální částky pro poskytnutí náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce v kalendářním roce 2016 od 1. 3. 2016
Návrh na Zásady řešení náhrady mzdy
Příloha 1 – Zásady pro poskytování náhrady mzdy a ušlého výdělku členům Zastupitelstva MČ Praha 20
Příloha 2 – naidrovaa_2015-01-23_11-12-35
3.2 Návrh k odměnám neuvolněných členů Zastupitelstva m. č. Praha 20
Návrh k odměnám neuvolněných členů ZMČ Praha 20
3.3 Uzavření dodatku č. 2 k Plánovací smlouvě mezi MČ Praha 20 a společností Blooman Development s.r.o. v rámci stavby „BERANKA II“
ZMČ 29.2. 2016 ( 3.3. ).doc
ZMČ 29.2. 2016 Blooman – dodatek PS č. 2 ( 3.3. )
ZMČ 29.2. 2016 Blooman – situace dodatek č. 2 PS ( 3.3. )
ZMČ 29.2. 2016 Blooman – situace PS ( 3.3. )
ZMČ 29.2. 2016 Blooman – žádost ( 3.3. )
ZMČ 29.2. 2016 Blooman let. snímek 87 RD ( 3.3. )
ZMČ 29.2. 2016 Blooman vizualizace 87 RD ( 3.3. )
ZMČ 29.2. 2016 Blooman vizualizace 95 RD ( 3.3. )
ZMČ 29.2. 2016 PS – Blooman ( 3.3. )
ZMČ 29.2. 2016 PS Blooman dodatek č.1. ( 3.3. )
4. Majetkoprávní a investiční kroky MČ Praha 20
4.1 Směna obecního pozemku KN parc. č. 4343/9 vzniklého oddělením z pozemku KN parc. č. 4343/7 za pozemky KN parc. č. 4378/10,4378/11 a 4253/10 vzniklého oddělením z pozemku KN parc. č. 4253/2 vše v k.ú. Horní Počernice, obec Praha
ZMČ 29.2. 2016 ( 4.1. )
ZMČ 29.2. 2016 GP 4343_9 ( 4.1. )
ZMČ 29.2. 2016 Ocenění – WAGNER směna ( 4.1. )
ZMČ 29.2. 2016 ORTO + GP LV 2356 ( 4.1. )
ZMČ 29.2. 2016 Ortofotomapa – pozemek 4343_9 ( 4.1. )
ZMČ 29.2. 2016 Výpis z KN LV 2356 ( 4.1. )
ZMČ 29.2. 2016 Wágnerovi, SMĚNNÁ smlouva
ZMČ 29.2. 2016 Záměr směny pozemků – Wágnerovi ( 4.1. )
4.2 Záměr svěření pozemku KN parc. č. 4232/5 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha do správy MČ Praha 20
ZMČ 29.2. 2016 ( 4.2. )
ZMČ 29.2. 2016 Ortofotomapa ( 4.2. )
4.3 Odejmutí svěřené správy MČ Praha 20 k pozemkům KN parc. č. 4449/16, KN parc. č. 4451/16, KN parc. č. 4561/1, KN parc. č. 4453/4, KN parc. č. 4453/9, KN parc. č. 4452/1, KN parc. č. 4452/7, KN parc. č. 4451/17, KN parc. č. 4452/9, KN parc. č. 4452/2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha
ZMČ 29.2. 2016 ( 4.3. )
ZMČ 29.2. 2016 Ortofotomapa – Biologický rybník ( 4.3. )
ZMČ 29.2. 2016 Výpis z KN ( 4.3. )
4.4 Bezúplatné nabytí pozemků KN parc. č. 3725/24, KN parc. č. 4553/4 a KN parc. č. 4553/6 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha
ZMČ 29.2. 2016 ( 4.4. )
ZMČ 29.2. 2016 Ortofotomapa ( 4.4. )
ZMČ 29.2. 2016 Smlouva o bezúplatném převodu ( 4.4. )
ZMČ 29.2. 2016 Výpis KN ( 4.4. )
4.5 Směna obecních pozemků KN parc. č. 4276/24, KN parc. č. 4309/1 a KN parc. č. 4309/2 za pozemky KN parc. č. 4310, KN parc. č. 4312/1, KN parc. č. 4321/6, KN parc. č. 4321/7, KN parc. č. 4322/2, KN parc. č. 4322/15 a pozemku KN parc. č. 4321/25 vzniklého oddělením z pozemku KN parc. č. 4321/5 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha
ZMČ 29.2. 2016 ( 4.5. )
ZMČ 29.2. 2016 GP LV 2459 ( 4.5. )
ZMČ 29.2. 2016 MČ P 20 GP ( 4.5. ).pdf
ZMČ 29.2. 2016 Ocenění LV 2459 ( 4.5. )
ZMČ 29.2. 2016 Ocenění MČP20 ( 4.5. )
ZMČ 29.2. 2016 Ortofotomapa LV 2459 ( 4.5. )
ZMČ 29.2. 2016 Ortofotomapa MC Praha 20 ( 4.5. )
ZMČ 29.2. 2016 Směnná smlouva ( 4.5. )
ZMČ 29.2. 2016 ÚP MČ Praha 20 ( 4.5. )
ZMČ 29.2. 2016 Výpis z KN – MČ P 20 ( 4.5. )
ZMČ 29.2. 2016 Záměr směny pozemků ( 4.5. )
ZMČ 296.2. 2016 Výpis z KN LV 2459
4.6 Nabídka na využití/nevyužití zákonného předkupního práva k bytovým domům č. p. 1928, č. p. 1929, č. p. 2010 a č. p. 2011 postaveným na pozemcích KN parc. č. 4131/2, KN parc. č. 4131/3, KN parc. č. 4131/4 a KN parc. č. 4131/5 v ul. U Věže v k. ú. Horní Počernice
ZMČ 29.2. 2016 ( 4.6. )
ZMČ 29.2. 2016 Foto BD Ve Žlíbku ( 4.6. )
ZMČ 29.2. 2016 Kupní smlouva 1928 – 1929 ( 4.6. )
ZMČ 29.2. 2016 Kupní smlouva 2010 ( 4.6. )
ZMČ 29.2. 2016 Kupní smlouva 2011 ( 4.6. )
ZMČ 29.2. 2016 Nabídka předkupního práva ( 4.6. )
ZMČ 29.2. 2016 Ortofotomapa ( 4.6. )
ZMČ 29.2. 2016 Výpis KN ( 4.6. )
5. Ekonomické informace
5.1 Rozpočtové změny MČ Praha 20 na rok 2015 schválené RMČ na základě zmocnění ZMČ
Rozpočtové změny MČ Praha 20 77_98
5.2 Aktuální ekonomické informace
Běžné výdaje
Informace ZMČ – ekonomické informace k datu 19.2.2016
Investiční výdaje
6. Zpráva o činnosti RMČ Praha 20
ZMČ bod 6 Zpráva o činnosti RMČ Praha 20
7. Dotazy a interpelace zastupitelů
8. Různé
8.1 Informace o plnění plánu zlepšování procesu MÍSTNÍ AGENDY 21 za rok 2015 a plánu zlepšování procesu MÍSTNÍ AGENDY 21 pro rok 2016
8.1. Návrh na projednání Informace plán zlepšování MA21
8.1. Příloha Plan_zlepsovani_MA21_2016
8.1. Příloha Plneni_planu_zlepsovani_MA21_2015
8.2 Informace o poskytování účelové neinvestiční dotace (příspěvku) z rozpočtu MČ Praha 20 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 pro rok 2016
8.2. Návrh na projednání Informace o poskytování účelové neinvestiční dotace
8.2. Příloha k Informaci o poskytování účelové neinvestiční dotace -Pravidla pro rok 2016
8.3 Informace o podání žádosti o finanční podporu projektu „Místní akční plán ke snížení zátěže obyvatel MČ Praha 20 nadměrným hlukem a znečištěním ovzduší“ s využitím projektu Zdravá městská část Horní Počernice a zkušeností s aplikací procesu místní Agendy 21″ v rámci Národního programu Životní prostředí výzva č. 11/2015
8.3. Návrh na projednání Informace o podání žádosti o finanční podporu projektu z SFŽP
8.3. Příloha k Informaci o podání žádosti o dotaci z SFŽP-rozpočet na projekt
8.3.Příloha k Informaci podání žádosti o dotaci z SFŽP – Matice logických rámců
8.4 Zpráva o vyhodnocení výsledné činnosti Obvodního ředitelství Městské policie Praha 14 za rok 2015
Zpráva o činnosti OŘ MP Praha 14 za rok 2015
Příloha – sekretariat OR 14001
8.5 Zpráva o vyhodnocení výsledné činnosti Místního oddělení Policie ČR v Horních Počernicích za rok 2015
Zpráva o činnosti MO PČR v Horních Počernicích za rok 2015
Příloha – výroční zpráva MO PČR 2015

8.6 Zpráva o činnosti Výboru pro partnerství za rok 2015
Zaverecna zprava VPP 2015
8.7 Zpráva Kontrolního výboru ZMČ Praha 20
Zpráva Kontrolního výboru a plán práce
zprava KV
8.8 Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ Praha 20
Informace k projednání v Zastupitelstvu městské části Praha 20_FV
8.9 Úkoly na ZMČ č. 11 (29.2.2016)
Přehled úkolů na ZMČ č.11 (29.2.2016)
9. Závěr
18:00 – 18:30 hodin – Dotazy a interpelace z řad veřejnosti nezastupitelů