Materiály na 15. zasedání zastupitelstva MČ Praha 20

15. zasedání zastupitelstva MČ Praha 20

starostka Městské části Praha 20 svolává15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konatv pondělí 12. září 2016 od 17:00 hodinna Chvalském zámku, Na Chvalské tvrzi 4, Horní Počernice

Program:
1. Zahájení
2. Návrhy
2.1 Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 20 na projekt v oblasti kultury – RC MUM

2_1_zadost   RC MUM  oprava_zadost_kultura_MUM  usneseni_RMC_RC_MUM_kultura  Veřejnoprávní smlouva – individuální dotace-finál

2.2 Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 20 pro rok 2016 – Občanské sdružení SC Xaverov

2_2_zadost  Nova_zadost_SC_Xaverov  usneseni_SC_Xaverov  Veřejnoprávní smlouva – individuální dotace-finál

3. Majetkoprávní a investiční kroky MČ Praha 20
3.1 Bezúplatné nabytí pozemku KN parc. č. 2498/51 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha z vlastnictví České
republiky, příslušnosti hospodařit s majetkem státu – Ministerstvo vnitra

Výpis z KN (3.1)  ZMČ 12.9.2016 (3.1)  Ortotomapa (3.1)

3.2 Směna obecních pozemků KN parc. č. 4129/173 a KN parc.č. 4129/177 za pozemky KN parc.č . 4129/158 a KN
parc. č. 4129/405 vzniklý oddělením z pozemku KN parc. č. 4129/143 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Směnná smlouva (3.2)  Záměr směny (3.2)  ZMČ 12.9.2016 (3.2)  Směna (3.2) 

3.3 Záměr úplatného nabytí spoluvlastnických podílů pozemkům KN parc. č. 1853/1, KN parc. č. 1857/1 a KN parc.
1857/2 včetně stavby na něm postavené v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

NS s Plachtovou a Doležalem pro Junáka (3.3) Ortofotomapa (3.3)  ÚP Plachtová, Doležal (3.3)  ZMČ 12.9.2016 (3.3.) 

Znalecký posudek (3.3)

3.4 Směna obecního pozemku KN parc. č. 582/3 o výměře cca 394 m2 vzniklého oddělením z pozemku KN parc. č.
582/1 za pozemky KN parc. č. 579/2 o výměře 366 m2 a KN parc. č. 579/3 o výměře 861 m2 vzniklé oddělením z
pozemku KN parc. č. 579 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Směnná smlouva (3.4)  Záměr směny pozemků (3.4)  ZMČ 12.9.2016 (3.4)  Směna Janovský (3.4)

4. Ekonomické informace
4.1 Návrh na provedení účetního odpisu dlouhodobých pohledávek ze správy SBF

Návrh na provedení účetního odpisu  SBF  SBF_stanovisko právního oddělení k dobytnost dlouhodobých  pohledávek z SBF

4.2 Rozpočtové změny MČ Praha 20 na rok 2016 schválené RMČ na základě zmocnění ZMČ (č.45-73)

RO 45 usnesení  RO 45 – důvodová zpráva granty  RO 46 usnesení  RO 46 – důvodová zpráva 

RO 47 usnesení  RO 47 – důvodová zpráva   RO 48 usnesení  RO 48 – důvodová zpráva

RO 49 usnesení  RO 49 – důvodová zpráva  Informace ZMČ – rozpočtové změny MČ Praha 20 na rok 2016 schválené RMČ

RO 50 – důvodová zpráva RO 50 usnesení  RO 51 – důvodová zpráva – VHP dotace  RO 51 usnesení

RO 52 – důvodová zpráva  RO 52 usnesení  RO 53 – důvodová zpráva  RO 53 usnesení

RO 54 – důvodová zpráva  RO 54 usnesení  RO 55 – důvodová zpráva  RO 55 usnesení

RO 56 – důvodová zpráva RO 56 usnesení  RO 57 – účelová dotace  RO 57 usnesení

RO 58 – navýšení rozpočtu OHSI na opravy budov RO 58 usnesení  RO 59 – účelová neinvestiční dotace výkon sociální práce

RO 59 usnesení  RO 60 – účelová neinvestiční dotace  RO 60 usnesení  RO 61 – vrácení 100 % podílu  RO 61 usnesení

RO 62 – dotace úřad práce VPP  RO 62 usnesení  RO 63 – OPŽP – snížení energetické náročnosti budov  RO 63 usnesení

RO 64 – odvod z finančního vypořádání  RO 64 usnesení  RO 65 – přesun finančních prostředků z OPŽP   RO 65 usnesení

RO 66 – vypracování PD  RO 66 usnesení  RO 67 – navýšení invest. akce   RO 67 usnesení

RO 68 – SPOD 2. splátka  RO 68 usnesení  RO 69 – VPP dotace  RO 69 usnesení 

RO 70 – navýšení finančních prostředků  RO 70 usnesení  RO 71_ Místní akční plán  RO 71 usnesení

RO 72_ úprava investic  RO 72 usnesení  RO 73 důvodová zpráva – aktivní politika zaměstnanosti   RO 73 usnesení
4.3 Zásady pro sestavení rozpočtu (rozpočtového provizoria) MČ Praha 20 na rok 2017, střednědobého
rozpočtového výhledu MČ Praha 20 do roku 2022 a dlouhodobého rozpočtového výhledu investičních akcí do
roku 2026

Informace ZMČ zásady pro sestavení rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2017  Rozpočet 2017 – harmonogram

4.4 Hospodaření MČ Praha 20 k 30. 6. 2016

Informace ZMČ hospodaření MČ Praha 20 k 30_3_2016  Hospodaření MČ Praha 20 k 30.6.2016

4.5 Aktuální ekonomické informace

Informace ZMČ – ekonomické informace k datu 31.08.2016

Čerpání rozpočtu běžné výdaje dle OdPa k 31.08.2016  Čerpání rozpočtu investiční výdaje dle OdPa k 31.08.2016

5. Zpráva o činnosti RMČ Praha 20

Zpráva o činnosti Rady m.č. Praha 20  Přehled usnesení RMČ č. 59 (7.6.2016)  Přehled usnesení RMČ č. 60 (21.6.2016)

Přehled usnesení RMČ č. 61 (27.6.2016)  Přehled usnesení RMČ č. 62 (26.7.2016)  Přehled usnesení RMČ č. 63 (23.8.2016)

Přehled usnesení RMČ č. 64 (29.8.2016)

6. Dotazy a interpelace zastupitelů

7. Různé
7.1 Informace o plnění opatření k ověřeným problémům z Veřejného fóra – 10 problémů 2015

Návrh Informace o plnění opatření k ověřeným problémům z Veřejného fóra  Příloha k bodu 7.1

7.2 Úkoly na ZMČ č. 15 (12.9.2016)

Přehled úkolů na ZMČ č. 15 (12.9.2016)

8. Závěr
18:00 – 18:30 hodin – Dotazy a interpelace z řad veřejnosti nezastupitelů