Materiály na 18. zasedání zastupitelstva MČ Praha 20

starostka Městské části Praha 20 svolává 18. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat
v pondělí 27. února 2017 od 17:00 hodin Na Chvalské tvrzi 4, Horní Počernice.


1. Zahájení

2. Návrhy

2.1. Rozpočet MČ Praha 20 na rok 2017

Návrh bodu
Návrh rozpočtu pro rok 2017
Plán zdaňované hospodářské činnosti do rok 2017
PO MČ Praha 20 – rozpočet PO detail
Příloha c. koment k finan vztahum
Příloha finanční vztahy k MČ
Příloha koment k rozdle příspěvku SS
Příloha příspěvek statní správa
Rozpis rozpočtu na 2017 k předložení do ZMČ dne 27. 2. 2017
Rozpočtový výhled MČ Praha 20 do roku 2022
Zmocnění RMČ k provádění rozpočtových opatření

 

3.01. Zásady pro poskytování náhrady mzdy a ušlého výdělku členům Zastupitelstva MČ Praha 20, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni

Návrh bodu
Příloha Výkaz času potřebného k výkonu funkce
Zásady pro poskytování náhrady mzdy

3.02. Návrh k odměnám neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 20

Návrh bodu

3.03.  Návrh na projednání Pravidel pro předkladatele projektů v rámci participativního rozpočtování ve Zdravé MČ Praha 20 realizovaného pod názvem – INVESTICE NA PŘÁNÍ

Návrh bodu
Personální zajištění participativního rozpočtování
PR 2017 Čestné prohlášení poskytovatele fin. příspěvku
PR 2017 FORMULAR Podání
PR 2017 podpisový arch
PR 2017 pravidla
PR 2017 rozpočet

3.04. Projednávání územně plánovací dokumentace v Zastupitelstvu MČ Praha 20

Návrh bodu
Priloha_c._1_Usneseni_RMC_Praha_20_ze_dne_16_02_2017_ohledne_zpusobu_projednavani_uzemne_planovaci_dokumentace_hlavniho_mesta_Prahy

 

4.01. Úplatné nabytí spoluvlastnických podílů k pozemkům KN parc. č. 1853/1, KN parc. č. 1857/1 a KN parc. 1857/2 včetně stavby na něm postavené v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu
Důvodová zpráva
Ortofotomapa

4.02. Uzavření dohody o uznání vlastnického práva k pozemkům parc. č. 3268/4 a parc. č. 3268/5 v k. ú. Horní Počernice

Návrh bodu
Duvodova_zprava_BJ-0856-2017_-_ver.
Usneseni_RMC_10_1_2017_verejne
Zakres_GP_do_ortofotomapy
Ortofotomapa

4.03 Bezúplatné nabytí pozemku KN parc. č. 4263/10 v ulici Semonická, k.ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu
Duvodova_zprava_BJ-0859-2017_-_ver.
Usneseni_RMC_16._2._2017_verejne
Ortofotomapa

4.04. Bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 3466/7 a parc. č. 3467/4 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu
Duvodova_zprava
GP_s_vyznaceni_pozemku
Ortofotomapa
Usneseni_RMC_20.12.2016_-_verejne

4.05. Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2197/2 v k. ú. Horní Počernice

Návrh bodu
Duvodova_zprava_BJ_0858_2017_anonymizovana
Usneseni_RMC_20.12.2016_-_verejne
Ortofotomapa
Geom. plán

4.06. Záměr svěření pozemku KN parc. č. 575/3, KN parc. č. 864/3, KN parc. č. 3552/1, KN parc. č. 4279/57, KN parc. č. 4279/58, KN parc. č. 4279/60, KN parc.č. 4345/4, KN parc. č. 4345/7, KN parc. č. 4377/12, KN parc. č. 4380/7, KN parc. č. 4449/46, KN parc. č. 4449/47, KN parc. č. 4455/49, KN parc č. 4455/51, KN parc. č. 4455/52, KN parc. č. 4455/53 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha do správy MČ Praha 20

Návrh bodu
Ortofotomapa 575-3
Ortofotomapa 864-3
Ortofotomapa 3552-1
Ortofotomapa 4279-57 4279-58 4279-60
Ortofotomapa 4345-4 a 4345-7
Ortofotomapa 4377-12
Ortofotomapa 4380-7
Ortofotomapa 4449-46 a 4449-47
Ortofotomapa 4455-49 4455-51 4455-52 4455-53
Usnesení RMČ
Záměr svěření pozemku ZMČ

4.07. Záměr bezúplatného nabytí spoluvlastnického podílu ve výši 2/8 k pozemkům KN parc. č. 2031/100, KN parc. č. 2031/79, KN parc. č. 2031/20 a KN parc. č. 2031/71 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu
Duvodova_zprava_BJ-0862-2017
GP
Usneseni_RMC_79_16_0635_17
Bytova_sprava_-_XAVEROV_3_

4.08. Prodej pozemku parc. č. 1330/15 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha společnosti Oční klinika Horní Počernice, s. r. o.

Návrh bodu
Duvodova_zprava_BJ-0861-2017
Geometricky_plan
Usneseni_RMC_-_smlouva

4.09. Prodej pozemku parc. č. 4258/8 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu
Duvodova_zprava_BJ-0860-2017_-_ver.
ORTO_prodej

Usneseni_RMC_-_smlouva_verejne

 

4.10. Směna obecních pozemků parc. č. 786/310, parc. č. 786/311 za pozemky parc. č. 702/1, parc. č. 786/300 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

Návrh bodu
Ortofotomapa_702_1
Ortofotomapa_786_300
Park_Jizbicka_-_Chodovicka_katastr_vymera_parcel_podle_UPn
Park_Jizbicka_-_Chodovicka_UPn_vymera_parcel_podle_UPn
Studie_vyuziti_uzemi
Usneseni_RMC_16._2._2017_verejne
Zamer_smeny_pozemku_786_310_za_702_1
Zamer_smeny_pozemku_786_311_za_786_300
Duvodova_zprava_BJ_0863_2017_anonymizovana
GP_III

5.01. Rozpočtové opatření schvalované ZMČ Praha 20 na rok 2017 č. 1 – uvolnění finančních prostředků na provozování sběrného dvora v ulici Chvalkovická

Návrh bodu

5.02. Informace ZMČ o schválených rozpočtových opatření za období od 20.12.2016 do 10. 1. 2017, čísla rozpočtových opatření č. 97 – 106 na základě zmocnění uděleného ZMČ 

Návrh bodu
RO 97 důvodová zpráva – úprava rozpočtu OISD dar Diakonie církve bratrske
RO 98 důvodová zpráva – úřad práce
RO 98 20 RO 2123 – UP OPZ příloha důvodové zprávy
RO_99_duvodova_zprava_-_snizeni_neinv.prispevku_ZS_Stolinska
RO_99_ZS_Stolinska_zadost_snizeni_nein._prispevku_na_rok_2016
RO_100_Dodatek_-_rampa_priloha_duvodove_zprávy
RO_100_duvodova_zprava_-_navyseni_inv.akce_MS_Chodovicka_-_vstupni_rampa_a_odvodneni_ploch
RO_101_P_20_RO3099_Cista_energie_
RO_101_program_cista_energie
RO_102_P_20_RO_3101_-_zmena_charakteru_
RO_102_zmena_charakteru_dotace_opravy_mistnich_komunikaci_duvodova_zprava
RO_103_dotace_UP_duvodova_zprava
RO_103_P_20_RO_2139_-_UP_OPZ_
RO_104_dotace_MAP_vzdelavani_duvodova_zprava
RO_104_P_20_RO_2135_-_MAP_
RO_105_vraceni_fin._prostredku_MAP_silnice_kotle
RO_106_dorovnani_polozek_rozpoctu_dle_uctovane_skutecnost

5.03. Ekonomické informace k datu 16.02.2017

Návrh bodu
Ekonomicke_informace_k_datu_16.02.2017.xls

 

6.01. Zpráva o činnosti RMČ Praha 20

Návrh bodu
Přehled usneseni RMČ č. 74 ze dne 6.12.2016
Přehled usneseni RMČ č. 75 ze dne 20.12.2016
Přehled usneseni RMČ č. 76 ze dne 28.12.2016
Přehled usneseni RMČ č. 77 ze dne 10.1.2017
Přehled usneseni RMČ č. 78 ze dne 24.1.2017

 

8.01. Informace o plnění Plánu zlepšování procesu místní Agendy 21 za rok 2016 a plánu zlepšování procesu místní Agendy 21 pro rok 2017

Návrh bodu
Plán zlepšování procesu MA21 2017
Plnění planu zlepšování procesu MA21 2016

8.02. Informace o poskytování účelové neinvestiční dotace(příspěvku) z rozpočtu MČ Praha 20 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 pro rok 2017

Návrh bodu
Pravidla dotace PZMC MA21 2017

8.03. Informace o změně termínu zasedání ZMČ Praha 20

Návrh bodu
usneseni_RMC_77_18_0602_17

8.04. Zpráva o výsledné činnosti Obvodního ředitelství Městské policie Praha 14 za rok 2016

Návrh bodu
Horní Počernice roční zpráva 2016

8.05. Zpráva o vyhodnocení výsledné činnosti Místního oddělení Policie České republiky v Horních Počernicích za rok 2016

Návrh bodu
Výroční zpráva

8.06. Úkoly na ZMČ č. 18 (27.2.2017)

Návrh bodu
Prehled_ukolu_na_ZMC_c._18_27.2.2017_

 8.07. Zpráva o činnosti Výboru pro partnerství

Návrh bodu
Závěrečná zpráva VPP 2016 obnovený

 

Závěr